Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náhradná rodinná výchova

Náhradná rodinná starostlivosť je výchovná starostlivosť, ktorá sa poskytuje opusteným deťom ktoré z rôznych príčin nemôžu vyrastať v biologickej rodine.

Príčiny náhradnej rodinnej starostlivosti môžu byť:
1. rodičia sa nechcú starať o svoje deti - osamelé matky, rodičia, ktorí sami vyrástli v detskom domove
2. rodičia sa nemôžu starať o svoje deti - zdravotný stav rodiča, rodič je vo výkone trestu
3. rodičia sa nevedia starať o svoje deti - deti maloletých matiek, mentálne postihnutý, zbavený svojprávnosti

Spôsoby starostlivosti:
1. náhradná starostlivosť v ústave
2. náhradná starostlivosť v rodine

NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ V ÚSTAVE

1. Detský domov

- detský domov internátneho typu patrí medzi najstaršie formy a považuje sa za najnevhodnejšiu formu NRS. Poskytuje starostlivosť dieťaťu od narodenia po dosiahnutie plnoletosti (18) maximálne do 25 rokov.

Detský domov deťom poskytuje:
a. Nevyhnutnú starostlivosť - stravovanie, bývanie, zaopatrenie
b. Výchovu
c. Liečebno - výchovnú starostlivosť
d. Ďalšia starostlivosť - poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť
e. Nevyhnutné osobné vybavenie - ošatenie, obutie a pod.

Deti majú nárok aj na mesačné vreckové, aby sa naučili hospodáriť s peniazmi. Peniaze dostávajú od 6 rokov.
a. Od 6-15 rokov, tvorí 10% životného minima pre nezaopatrené dieťa.
b. Od 15-18 roku a vyššie, tvorí 15% životného minima
c. Deti zárobkovo činné nedostávajú vreckové a majú povinnosť prispievať na pobyt v domove.

Raz do roka má dieťa právo na vecný dar v hodnote 400 SK. Pri odchode dieťaťa z DeD dostáva 5-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa. (5 x 2790 = 13 950 SK)

- Profesionálna výchova v rodine
Profesionálny rodič - Berie si deti z detského domova do rodiny, čím sa stáva zamestnancom detského domova. Vhodné rodiny vyberá riaditeľ domova a každá z nich musí prejsť prípravou. Rodičia môžu vychovávať maximálne 3 deti. Profesionálny rodič je vlastne zamestnancom DeD a dostáva plat, okrem neho dostáva aj ďalšie príspevky - na ošatenie, stravu, starostlivosť. Zákonným zástupcom detí je riaditeľ DeD, ktorý je zodpovedný za deti aj profesionálnych rodičov. Finančné prostriedky poskytuje DeD zo štátneho rozpočtu pre výchovu dieťaťa. Poskytuje mu aj materiálnu pomoc. Profesionálny rodičia majú právo aj na dovolenku a vtedy sa deti umiestňujú na ten čas do DeD.

2. Reedukačný DeD

Poskytuje výchovu sociálne a mravne narušeným deťom, u ktorých boli zistené závažné nedostatky v sociálnej prispôsobilosti, v osobitných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova sa nedá zvládnuť v iných zariadeniach. Sú to deti , ktoré spáchali nejaký trestný čin , ktorý by sa bol v prípade, že by boli dospelí považoval za trestný čin a boli by odsúdený na odňatie slobody. V reedukačných detských domovoch sú deti od 10 - 15 rokov a napĺňajú si tu aj povinnú školskú dochádzku. Tieto deti sú izolované od vonkajšieho okolia a kontakty rodičov sú obmedzené.

3. Reedukačný DeD pre mládež

V tomto zariadení sú umiestnené deti od 15-18 maximálne 19 rokov. Je tu veľmi prísny režim a mládež sa v tomto zariadení pripravuje aj na svoje budúce povolanie. Až 98% je rómskych detí. Do týchto obidvoch zariadení sú deti umiestňované na prevýchovu podľa veku, pohlavia aj podľa toho, čoho sa dopustili. Dievčatá a chlapci sú umiestnení oddelene - nestretávajú sa. Hlavným problémom reedukačného zariadenia je, že tu nie je dostatok kvalifikovaného personálu - psychiater (na polovičný úväzok), liečebný pedagóg, etopéd.

4. Domov sociálnych služieb pre deti

Poskytuje starostlivosť dieťaťu s:
- telesným postihnutím
- s duševným postihnutím a poruchami správania

Starostlivosť sa posytuje od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky. Najdlhšie však do 25 roku veku. Starostlivosť je organizovaná v skupinách:
a. 8 detí vo veku od 3-10 rokov
b. 10 detí vo veku od 10 rokov
c. 6 detí starostlivosť na lôžku

NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ V RODINE

1. Pestúnska starostlivosť

Je zvláštna forma štátom riadenej a kontrolovanej náhradnej rodinnej výchovy zabezpečovanej zo štátu aj hmotnej podpory. Ustanovuje ju aj zrušuje ju súd. Zaraďujú sa sem deti, ktoré nie je možné adoptovať.

Kritéria na pestúna:
- pestún musí byť zdravý
- dieťa musí súhlasiť
- funkčný partnerský vzťah
- schopnosť a ochota spolupráce so sociálnymi pracovníkmi

Práva a povinnosti pestúna

PRÁVA
- starostlivosť o dieťa
- rozhoduje o výchove dieťaťa
- dostáva plat
POVINNOSŤ
- starať sa a vychovávať dieťa
- spolupráca s Okresným úradom
- Ochota prijať do súkromia pracovníka

Zrušenie pestúnskej starostlivosti
- dosiahnutie plnoletosti dieťaťa
- smrť dieťaťa alebo pestúna
- rozvod manželstva pestúnov
- zrušenie na základe rozhodnutia súdu

2. Adopcia

Je prostriedok na založenie umelého rodičovského vzťahu na základe súdneho rozhodnutia. Dieťa nadobúda také postavenie ako keby bolo vlastné. Na adopciu je vhodné čo najmladšie dieťa a medzi rodičom a dieťaťom musí byť citový vzťah.

Druhy osvojenia
A: zrušiteľné – ak sa dokáže dôvod pre zrušenie osvojenia
B: nezrušiteľné osvojenie - osvojitelia dostanú nový rodný list dieťaťa, kde sú zapísaný ako rodičia. Pri nezrušiteľnej adopcii je možné si osvojiť dieťa maloleté staršie ako 1 rok.
C: medzinárodné (od roku 2001 v Bratislave) dohoda umožňuje adoptovať dieťa zo zahraničia a naopak umožňuje adopciu detí zo SR do zahraničia.

Adoptívnym rodičom sa môže stať:
a) samostatne žijúca osoba
b) manželia
c) manžel matky dieťaťa
d) manželka otca dieťaťa

Kritériá adopcie pre dieťa:
a) dieťa musí byť právne voľné (rodičia pozbavený práv na dieťa, rodičia nejavia záujem o dieťa po dobu 4-6 mesiacov)
b) dieťa musí byť zdravé alebo za zdravé považované
c) dieťa musí byť schopné nadviazať citový vzťah s adoptívnymi rodičom

Kritéria adopcie pre rodičov:
a) zdravý alebo za zdravého považovaný
b) vek – primeraný vekový rozdiel (nad 25 do 45 rokov)
c) ekonomické zabezpečenie

3. Poručníctvo

-realizuje sa od 1. apríla 2006 ak rodičia zomreli. Poručníctvo určuje štát. Ak je človek smrteľne chorý, môže určiť poručníka dopredu.

Rovnaké znaky biologického a náhradného rodičovstva
1. prítomnosť lásky k dieťaťu
2. rodič prijíma dieťa také aké je a venuje sa mu
3. porozumenie, trpezlivosť a vôľa učiť sa s dieťaťom
4. rodič nesmie chcieť dieťa vlastniť
5. rodič musí zahŕňať dieťa do svojho života a rodiny

Rozdielne znaky biologického a náhradného rodičovstva
1. náhradný rodič vedome plánuje svoje rodičovstvo
2. náhradný rodič sebakritickejšie vníma svoju zodpovednosť
3. náhradný rodič ostrejšie vníma kritiku okolia
4. náhradný rodičia musia riešiť zložitejšie problémy ako iný rodičia
5. náhradný rodičia častejšie vyhľadávajú odbornú pomoc
6. náhradný rodičia musia prijať minulosť svojho dieťaťa
7. vytvárajú si lásku k dieťaťu inak ako biologický rodičia
8. do domova náhradných rodičov vstupuje „HOTOVÉ“ dieťa, nesplodili ho a nesledovali jeho vývin


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk