Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pracovné právo

Pracovné právo

Predmet PP: prac. právo upravuje pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi

Pramene PP:
•Ústava SR
•Zákonník práce
•Zákon č. 387/1996 Zz. o zamestnanosti
•Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
•Pracovné poriadky
•Kolektívne zmluvy

Základné zásady PP:
1)Fyzické osoby majú právo na prácu, na spravodlivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Tieto práva im patria bez ohľadu na pohlavie, rasy, farby pleti, jazyka, zdravotný stav, náboženstvo alebo politické zmýšľania.
2)Pracovno-právne vzťahy môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa.
3)Zamestnanci majú právo na mzdu, zabezpečenie zdravia a ochrany, na odpočinok a zotavenie po práci.
4)Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky s ohľadom na ich fyzické predpoklady a materstvo => pozitívna diskriminácia.
5)Zamestnanci majú právo na štrajk.

ZÁKONNÍK PRÁCE (ZP):
-má 11 častí:
1) Všeobecné ustanovenia:- ZP upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy (zamestnanec-zamestnávateľ).
- ZP upravuje kolektívne P-P vzťahy(medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov)
P-P vzťahy vznikajú od uzatvorenia:
a) pracovnej zmluvy
b) dohody o vykonaní práce
c) dohody o brigádnickej práci pri študenta

ZAMESTNÁVATEĽ = právnická / fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň 1 fyzic. osobu. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti ako zamestnávateľ vzniká narodením ale spôsobilosť na právne úkony ako zamestnávateľ vzniká po dovŕšení 18 rokov( do 18-tich rokov- zákonný zástupca).
ZAMESTNANEC = fyzická osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo odmenu. Spôsobilosť na pracovné úkony vzniká dovŕšením 15. roka ale musí byť ukončená povinná školská dochádzka.
Zástupcovia zamestnancov sú:1) odborný orgán
2) zamestnanecká rada
3) zamestnanecký dôverník
Riešenie sporov má na starosti súd.
2) Pracovný pomer: pozostáva z: 1) predzmluvné vzťahy- pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s pracovnými a mzdovými podmienkami a s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvými je potrebné lekárske potvrdenie a vyjadrenie zákon. zástupcu.
2) zamestnávateľ nesmie vyžadovať tieto informácie: tehotenstvo, rodinné pomery, bezúhonnosť (výnimka je vtedy, ak si to vyžaduje zamestnanie), politická, odborová a náboženská príslušnosť.
Pracovná zmluva– je dvojstranný pracovný súbor zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý zakladá pracovný pomer. Musí byť písomná (jedna kópia ide zamestnancovi).

-obsahuje: a) podstatné záležitosti: druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce (je zároveň dňom vzniku pracovného pomeru) a mzdové podmienky
b) ďalšie pracovné podmienky: výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej doby

Skúšobná doba trvá najviac 3 mesiace- písomne.
Povinnosti zamestnávateľa: - prideliť prácu podľa pracovnej zmluvy
- platiť mzdu
- vytvárať podmienky pre plnenie pracovných úloh
- zabezpečiť bezpečnosť pri práci, ochranu zdravia, prac. odev
Povinnosti zamestnanca: - vykonávať prácu v určenom pracovnom čase
- dodržiavať disciplínu

Druhy pracovného pomeru: 1) na neurčitý čas
2) na určitú dobu
3) na kratší pracovný čas
4) domácky zamestnanec

Pracovný pomer končí:
1.rozviazaním: a) dohodou – písomne
b) výpoveďou – môže ju podať zamestnanec ale aj zamestnávateľ, písomne. Výpovedná doba je najmenej 2 mesiace, ak zamestnanec odpracoval viac ako 5 rokov, je 3 mesiace. Zamestnanec môže dať výpoveď bez udania dôvodu. Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď ak je zamestnanec práce neschopný(PN) alebo keď je uvoľnený na výkon verejnej funkcie.
c) okamžitým skončením – ak je porušená disciplína alebo bol zamestnanec odsúdený pre trestný čin
d) skončením v skúšobnej dobe
2.uplynutím doby, ak bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú
3.smrťou zamestnanca
4.úradným rozhodnutím
3) Pracovný čas a doba odpočinku: pč je 40 hodín týždenne – u zamestnancov mladších ako 16 rokov je to 30 hodín a starších ako 16(až 18) rokov je to 37,5 hodín. Pč vrátane nadčasov je 48 hodín.
Týždenný pracovný čas sa môže rozvrhnúť: 1) rovnomerne
2) nerovnomerne- denne max. 12 hodín
3) pružný- základný(musí byť min. 5 hodín) / voliteľný (najmenej 1 hodina)
Prestávka v práci- ak je pracovná zmena dlhšia ako 6 hodín 30 minút- prestávka.
Dovolenka je najmenej 4 týždne, po 15 rokoch je 5 týždňov, učitelia majú 8-9 týždňov

4) Mzda a priemerný zárobok:
Mzda je peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú prácu.
Základná mzda: a) peňažná- nesmie byť väčšia ako minimálna mzda
b) naturálna- len so súhlasom zamestnanca
Mzda za prácu nadčas: a) dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25% jeho priemerného zárobku
b) čerpanie náhradného voľna


5) Prekážky v práci: a) výkon verejných funkcií
b) výkon občianskych funkcií
c) výkon iných úkonov vo všeobecnom záujme(darovanie krvi)
d) zvyšovanie kvalifikácie
e) pracovné voľno s náhradou mzdy- vyšetrenie zamestnanca- najviac 7 dní v kalendárnom roku
f) preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom
g) narodenie dieťaťa žene zamestnanca
h) sprevádzanie rodinného príslušníka (max. 7 dní) – postihnuté dieťa 10 dní v roku
i) úmrtie rodinného príslušníka (2+1 deň)

6) Ochrana práce

7) Podniková sociálna politika
Pracovné podmienky mužov a žien starajúcich sa o deti...materská dovolenka- 28 týždňov, 2 a viac detí- 37 týždňov, osamelá matka- 38 týždňov
Rodičovská dovolenka patrí žene a mužovi do 3 rokov od narodenia dieťaťa. Ak je dieťa postihnuté -6 rokov. Nástup na materskú dovolenku je 6-8 týždňov pred pôrodom.
Pracovné podmienky mladistvých...zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých prácou nadčas, v noci a nariadiť pracovnú pohotovosť. Mladistvý nesmie pracovať pod zemou a so škodlivými látkami a nesmie vykonávať prácu so zvýšeným rizikom úrazu.

8) Náhrada škody:- dohoda o hmotnej zodpovednosti – musí byť písomná
Náhrada sa poskytuje v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu.
Pracovný úraz je poškodenie zdravia pri plnení pracovných úloh. Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti za úraz ak sa preukáže, že zamestnanec porušil predpisy / bol pod vplyvom alkoholu a drog / konal ľahkomyseľne.
Žiak strednej školy zodpovedá za škodu, kt. spôsobil.

9) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:
a) Dohoda o vykonaní práce
b) Dohoda o brigádnickej práci študentov – písomná

10) Kolektívne pracovno-právne vzťahy

11) Prechodné a záverečné ustanovenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk