Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dokumenty o ľudských právach a OSN

Dokumenty, v ktorých boli po prvýkrát zostavené základy ĽP

V starovekom Grécku sa riešila problematika postavenia občana v štáte, hľadali sa zásady spolunažívania ľudí. V stredoveku kresťanstvo svojím názorom o rovnosti ľudí pred Bohom prispelo k zdôrazneniu myšlienky ĽP. A. Augustinus vyzdvihuje individualitu človeka, v tomto období sa objavila jedna z najstarších dohôd ochraňujúca ĽP a to bola Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd) v r. 1215- anglická šľachta si vydobyla práva proti absolutistickej moci Jána Bezzemka. V období renesancie vznikali koncepcie prirodzeného práva, ktoré propagoval- Holanďan Hugo Grotius a Talian Erasmus Rotterdamský, ktorí hovorili o prirodzených ĽP, základe ĽP, bez ktorého človek stráca svoju ľudskú podstatu- patrí sem: p. na život, p. na slobodu, p. na mat. zabezpečenie.

Záujem o ĽP vzrástol v 18.stor.- fr. filozof, spisovateľ J.J. Rousseau- dielo Spoločenská zmluva- hovorí, že panovník sa má s občanmi dohodnúť na zmluve a to takej, že panovníkovi dobrovoľne odovzdajú časť svojej slobody a panovník má dobre riadiť štát a starať sa o nich, keď to panovník nedodrží, tak ho ľud môže zvrhnúť =) Rousseau je považovaný za vládcu fr. filozofov.
Po fr. buržoáznej revolúcii (14.7.1789- dobitie Bastily) bola prijatá Deklarácia práv človeka a občana- hlásala, že človek môže robiť všetko, čo inému neškodí, hlásala rovnosť občanov pred zákonom, slobodu myslenia, slobodu náboženského vierovyznania.
V USA v r. 1776 bola vyhlásená nezávislosť- prijatá Charta nezávislosti(Jefferson)- vyhlásili nezávislosť od Anglicka + prirodz. ĽP a občianske slobody. V 19. stor. postupne boli zakotvené ĽP v ústavách jednotlivých štátov.

Súčasné ponímanie ĽP

Po 2WW (holocaust,...) bolo potrebné riešiť otázku ĽP na úrovni medzinár. vzťahov - riešilo sa to na pôde OSN, kde Valné zhromaždenie OSN 10.12.1948 prijalo Všeobecnú deklaráciu ĽP.
Ďalšie dokumenty: Európska Charta ĽP- najprepracovanejšia dohoda o ĽP vznikla v 50-tych rokoch
Deklarácia práv dieťaťa-1959
Dohovor o právach dieťaťa-1989
Medzinár. pakt o občianskych a politických právach-1966
Medzinár. pakt o hosp., sociálnych a kultúrnych právach-1966
Záverečný pakt o bezpečnosti a spolupráci v Európe-1975
-v 80-tych rokoch- konferencie vo Viedni, Moskve


Organizácia Spojených Národov – OSN a Rada Európy

OSN- medzinár. organizácia zvrchovaných a rovnoprávnych štátov. Vyše 190 štátov.
Ciele OSN- udržovanie mieru, bezpečnosti vo svete, predchádzanie jadrovej katastrofe, rozvíjanie spolupráce, poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci.
-sídlo- New York City
-pobočky- Viedeň, Ženeva
-rokovacie jazyky- anglicky, francúzsky, čínsky, rusky, arabsky, španielsky
-1445- vznik OSN
-v San Franciscu. Prijatá Charta OSN- podpísalo ju 50 štátov(aj ČSR)
-10.12.1948- Všeobecná deklarácia ĽP(30 článkov)
-hl. orgán- Valné zhromaždenie- sú tu zastúpené všetky členské štáty, rozhoduje o rozpočte, medzinár.otázkach a stretáva sa vždy tretí utorok v septembri
-výkonný, administratívny orgán- Sekretariát- zabezpečuje činnosť OSN- na čele je tajomník Pan Ki Mun
-najvyšší výkonný orgán- Bezpečnostná rada- mier a safety
-5 stálych členov: USA., VB, F, Rusko, Čína
- 10 nestálych členov- volia sa na obd. 2 rokov
- Hospodárska a sociálna rada- ekonomické otázky
- Poručenská rada- dozor nad nesamostat. Úz.
- Medzinárodný súdny dvor- v Haagu
- v 90-tych rokoch 20. stor.- Medzinárodné tribunály
- v rámci OSN: UNICEF
UNESCO
WHO
ILO(medzinárodná organizácia práce)
UNHCR (úrad vysokého komisára pre utečencov)
MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ fond
MEDZINÁRODNÁ PRE OBNOVU A ROZVOJ

-mierové sily OSN- Modré Barety- vojenské jednotky- udržiavajú mier v nestabilných miestach, s ich vojenským zásahom musia súhlasiť všetci stáli členovia Bezpečnostnej Rady a nadpolovičná väčšina(6 a viac) členov nestálych
-mierové misie pomáhajú stabilizovať situáciu po ukončení konfliktu(KFOR, UNPROFOR)
-pozorovateľské misie- nezasahujú
-ďalšie prostriedky na udržiavanie mieru:
-REZOLÚCIE- rozhodnutie Bezpečnostnej Rady v prípade vojenskej agresie
-EMBARGO–blokáda
-SANKCIE- zakazujúce opatrenia (izolácia)
- BOJKOT- odmietanie


Vnútroštátne prostriedky ochrany ĽP
•polícia
•súdy - okresný, krajský, najvyšší
- Ústavný súd
- Špeciálny súd
- Vojenský súd
•ombudsman –verejný ochranca práv v demokratických štátoch. Pomáha občanom pri dlhých súdnych prieťahoch, nečinnosti súdov, keď činné štátne orgány negatívne riešia situáciu abo keď sú v rozpore s právom a demokraciou. Na Slovensku pôsobí ombudsman od r. 2001, je volený na 5 rokov (SR- Kandráč). Je ním občan SR nad 35 rokov, kt. je nezávislý (nie je členom politickej strany). Jeho kompetencie sa vzťahujú na orgány štátnej správy a miestnych samospráv.

Medzinárodné prostriedky ochrany ĽP
•regionálne - Rada Európy so súčasťami špecializujúcimi sa na problematiku práv a slobôd
- Európska komisia pre ĽP
- Európsky súdny dvor
-Európsky súd pre ĽP
•univerzálne - OSN

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk