Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dane z príjmov

Štruktúra daňových príjmov v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2005

Od 30.9.2004 je účinný nový zákon o rozpočtových pravidlách. Je to zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. K zmenám dochádza hlavne v terminológií. Ide o úpravu týkajúcu sa verejnej správy. Tento zákon vymedzuje po novom predmet a rozsah úpravy, subjekty verejnej správy, rozpočet verejnej správy, príjmy a výdavky štátneho rozpočtu atď.

Štátny rozpočet, podľa tohto zákona, je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok obsahuje: rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív alebo štátnych finančných pasív. Príjmy štátneho rozpočtu sú :

a) dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou (ďalej len daň) od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je na území Slovenskej republiky, okrem daní, ktoré sú podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov iných právnických osôb podľa osobitného predpisu,

b) dane od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je mimo územia Slovenskej republiky a ktoré majú príjmy zo zdroja 9) na území Slovenskej republiky, okrem daní, ktoré sú podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov iných právnických osôb podľa osobitného predpisu,

c) poplatky, pokuty a iné sankcie spojené s poplatkom a iné sankcie podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

d) úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou získané za obdobie od ich prijatia do ich použitia,

e) príjmy kapitol,

f) vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,

g) výnosy z majetkových účastí štátu a výnosy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len majetok štátu ), ako aj z prevodu vlastníctva majetku štátu s výnimkou výnosov z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie a výnosov, o ktorých osobitný predpis ustanovuje inak,

h) odvod za porušenie finančnej disciplíny podľa tohto zákona s výnimkou odvodu za porušenie finančnej disciplíny z prostriedkov Európskej únie,

i) penále a pokuty v súlade s § 31 a 32 zákona, pričom príjem z penále za porušenie finančnej disciplíny z prostriedkov Európskej únie sa zníži o úrok z omeškania zaplatený Európskej únii,

j) vratky za prostriedky štátneho rozpočtu vrátené Európskej únii v predchádzajúcich rokoch,

k) podiel na vybratých finančných prostriedkoch odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom,

l) úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou a výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou znížené o náklady na tieto finančné operácie,

m) výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

n) ďalšie príjmy ustanovené osobitným zákonom.

Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu, ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva niečo iné.

Príjmy ŠR podľa bilancie príjmov a výdavkov na rok 2005 môžeme rozdeliť na:

a) príjmy daňové

b) príjmy nedaňové

c) granty a transfery

Daň je povinná a nenávratná platba, finančný vzťah medzi štátom a platiteľom dane, ktorú musia tzv. súkromné osoby t.j. PO i FO, povinnostné subjekty v určenej lehote a výške podľa určitých ustanovení zákona štátu platiť. Daň je povinná zákonom stanovená platba.

Subjekt dane: FO alebo PO môže byť vymedzená priamo-platí priame dane,alebo nepriamo-platí nepriame dane.

Objekt dane: Ide o predmet dane, to znamená z čoho je daň vymeraná(dôchodok majetok), ktorý sa na účely zdanenia upravuje .Výsledkom je určenie základu dane.

Základ dane: je to kvantifikácia predmetu dane a vychádza z predpísaných dokladov a výkazov(účtovné výkazy, pozemkové knihy, kúpnopredajné zmluvy). Pri niektorých daniach sa upravuje o tzv. nezdaniteľné časti základu dane, odpočítateľné časti na manželku a deti a pod. Na vymedzený základ dane sa aplikuje sadzba dane.

Daňová sadzba: určuje výšku dane z daňového základu. Sadzby rozlišujeme absolútne (pevné) a relatívne (pohyblivé).

Absolútne- sú určené absolútnou sumou k daňovej jednotke

Platiteľ dane je subjektom nepriamych daní.

Daňové príjmy ŠR tvoria asi 85 percent príjmov štátneho rozpočtu. Zvyšok pripadá na nedaňové a ostatné príjmy. Podľa objektu zdanenia dane delíme na PRIAME

Dane:

1. Daň z príjmov FO a PO (19%)

2. Daň z nehnuteľnosti

3. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti

4. Cestná daň - podielová (70% obce), (30% ŠR) NEPRIAME DANE :

1. Daň z pridanej hodnoty (19%)

2. Spotrebné dane -tieto dane sa neukladajú z percentom z ceny, ale absolútnou sumou na jednotku množstva.

Daňové príjmy podľa tejto bilancie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2005 sú rozdelené na tri skupiny:

1. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

2. Domáce dane na tovary a služby

3. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií .

Pričom pri daniach z príjmov, ziskov a kapitálového majetku ide tzv. PRIAME DANE.

Pri domácich daniach na tovary a služby ide o tzv. NEPRIAME DANE.

A tretiu skupinu t.j. dane z medzinárodného obchodu a transakcií tvoria dovozné clo a ostatné colné príjmy.

Priame dane: Vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku. Sem patria dane z príjmov , ktoré upravuje zákon o dani z príjmov č.595/2003, ďalej daň z nehnuteľnosti , ktorú upravuje zákon o dani z nehnuteľností č.317/1992zb.a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorú upravuje zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností č.554/2003z.z., medzi priame dane patrí aj cestná daň, ktorú upravuje zákon o cestnej dani č.87/1994 Z.z.. Daň z dedičstva a darovania bola zrušená od 1.1. 2004.

Najvýznamnejšou priamou daňou je daň z príjmov. Ostatné dane sú z hľadiska príjmov do ŠR menej významné. Aj v bilancii príjmov a výdavkov ŠR na rok 2005 sú osobitne vymedzené z priamych daní iba dane z príjmov FO , PO a daň z príjmov vyberaná zrážkou.

Príjem do ŠR získaný daňou z príjmov FO predstavuje 2 057 432 000 SK.

Príjem do ŠR získaný daňou z príjmov PO predstavuje 30 066 090 000 SK.

Príjem do ŠR získaný daňou z príjmov vyberanej zrážkou predstavuje 6 400 000 000 SK.

Nepriame dane: Sú zahrnuté v cene výrobku a platí ich konečný spotrebiteľ. Pozostávajú z univerzálnej dane, čo je daň z pridanej hodnoty a selektívnych (spotrebných) daní. Daň z pridanej hodnoty upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty č.222/2004zz. Pri spotrebných daniach rozoznávane: spotrebnú daň z liehu ( z.č.105/2004zz), spotrebnú daň z vína (z.č.104/2004zz), spotrebnú daň z piva (z.č. 107/2004zz), spotrebnú daň z tabakových výrobkov (z.č. 106/2004zz) a spotrebnú daň z minerálneho oleja (z.č.98/2004zz).

Najväčšiu príjmovú položku plynúcu z daní tvoria nepriame dane. V bilancii príjmov a výdavkov ŠR na rok 2005 sú zahrnuté pod Domáce dane na tovary a služby, ktoré predstavujú pre ŠR na rok 2005 príjem vo výške 161 741 922 000 Sk, z toho DPH predstavuje príjem 117 338 740 000 SK. Spotrebné dane predstavujú príjem vo výške 45 371 182 000 SK a dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 32 000 000 SK.

Tretiu skupinu príjmov v bilancii príjmov a výdavkov ŠR na rok 2005 tvoria dane z medzinárodného obchodu a transakcií, čo predstavuje 728 000 000 SK. Konkrétne ide o dovozné clo a ostatné colné príjmy. Druhy cla určuje vláda. Základy colnoprávnej úpravy obsahuje colný zákon č.199/2004zz.

Záver: Členenie daňových príjmov v bilancii príjmov a výdavkov ŠR podľa zákona o štátnom rozpočte sa čiastočne odlišuje od členenia daní podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Skladba príjmov a výdavkov ŠR sa však odvíja od zákona o rozpočtových pravidlách a môže sa každoročne v zákonoch o štátnom rozpočte s menšími obmenami odlišovať. Ide o nepodstatné rozdiely.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk