referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Dane z príjmov
Dátum pridania: 25.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucianka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 633
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Štruktúra daňových príjmov v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2005

Od 30.9.2004 je účinný nový zákon o rozpočtových pravidlách. Je to zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. K zmenám dochádza hlavne v terminológií. Ide o úpravu týkajúcu sa verejnej správy. Tento zákon vymedzuje po novom predmet a rozsah úpravy, subjekty verejnej správy, rozpočet verejnej správy, príjmy a výdavky štátneho rozpočtu atď.

Štátny rozpočet, podľa tohto zákona, je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok obsahuje: rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív alebo štátnych finančných pasív. Príjmy štátneho rozpočtu sú :

a) dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou (ďalej len daň) od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je na území Slovenskej republiky, okrem daní, ktoré sú podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov iných právnických osôb podľa osobitného predpisu,

b) dane od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je mimo územia Slovenskej republiky a ktoré majú príjmy zo zdroja 9) na území Slovenskej republiky, okrem daní, ktoré sú podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov iných právnických osôb podľa osobitného predpisu,

c) poplatky, pokuty a iné sankcie spojené s poplatkom a iné sankcie podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

d) úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou získané za obdobie od ich prijatia do ich použitia,

e) príjmy kapitol,

f) vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,

g) výnosy z majetkových účastí štátu a výnosy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len majetok štátu ), ako aj z prevodu vlastníctva majetku štátu s výnimkou výnosov z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie a výnosov, o ktorých osobitný predpis ustanovuje inak,

h) odvod za porušenie finančnej disciplíny podľa tohto zákona s výnimkou odvodu za porušenie finančnej disciplíny z prostriedkov Európskej únie,

i) penále a pokuty v súlade s § 31 a 32 zákona, pričom príjem z penále za porušenie finančnej disciplíny z prostriedkov Európskej únie sa zníži o úrok z omeškania zaplatený Európskej únii,

j) vratky za prostriedky štátneho rozpočtu vrátené Európskej únii v predchádzajúcich rokoch,

k) podiel na vybratých finančných prostriedkoch odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom,

l) úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou a výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou znížené o náklady na tieto finančné operácie,

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.