Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vláda komunistickej strany v ČSSR

Vláda komunistickej strany v ČSSR

Komunistická strana preberá moc
• Od jesene 1947 napätie v krajine. KSČ mala uskutočniť politiku 2 blokov - ,, pokrokového"- ZSSR a ,,reakčného" - USA.
• Príprava na nové parlamentné voľby. Ministri 2 českých strán - lidovej a národnosocialistickej – a slovenskej Demokratickej strany sa rozhodli podať demisiu - predísť vládnej kríze a urýchliť nové parlamentné voľby.
• 20.2 - podalo demisiu 12 ministrov z 26 - menšina (sociálny demokrati sa nepripojili) - odvolanie povereníkov z SDS.
• Gotwald a KSČ naliehali na Beneša, aby demisiu prijal a vymenoval novú vládu. Vznik akčných výborov, kt. tvorili komunisti - začiatok ,,očisty verej. a polit. života"(mestá obsadené pohotovostnými jednotkami z pohraničia).
• 24.2 - vyhlásenie gen. štrajku, Beneš podľahol na druhý deň nátlaku a prijal demisiu.
• Vyriešenie vládnej krízy bolo ústavné, komun. prevrat uskutočnený bez väčších protestov.
• Na upevnenie komun. moci slúžila nová ústava a voľby. Ústava bola prijatá 9. 5. 1948 (vyhlásila polit. víťazstvo robot. triedy a budovanie nového režimu- ľudová demokracia).
• Beneš odmieta ústavu, odchádza z funkcie. Prezidentom sa stáva Gotwald.
• 30. 5 boli parl. voľby, kt. neboli slobodné (buď budú voliči voliť kandidátku Národného frontu alebo vhodia do urny biely lístok). Výsledky volieb boli sfalšované v prospech jednotnej kandidátky.

Sovietizácia
• Zavádzanie soviet. modelu bolo násilné a ovplyvňované hrozbou 3. svetovej vojny. Komunistický režim používal od zač. násilie ako nástroj politiky voči širším skupinám občanov. V okt. 1948 parlament schválil 3 zákony, kt. umožnili masovú perzekúciu obyvateľstva a stal sa symbolom úpadku zákonitosti.
• 1. zákon - na ochranu republiky, 2. zákon - o štátnom súde a prokuratúre, 3. zákon - o táboroch nútených prác
• V sept. 1948 sa KSS zmenila na KSČ (strata samostatnosti). V r. 1949 vytvorenie 6 krajov na Slovensku. Rozhodujúcimi orgánmi sa stali KNV a krajské výbory KSS. SNR odovzdala časť kompetencií.
• SNR existovala len na papieri, v r. 1950 - 1953 neprerokovala ani jeden návrh zákona. Vznik nových celoštát. ministerstiev. Úplná kontrola spoločnosti bola len vďaka Štátnej bezpečnosti – atmosféra strachu a nedôvery medzi občanmi.
• Vyvrcholenie situácie v r. 1950 - vznik ministerstva národnej bezpečnosti.

Procesy, väzenie, tábory
• Komun. režim demonštroval svoju moc vykonštruovanými polit. procesmi (procesy mali ukázať ostražitosť voči nepriateľom a mali výchovne vplývať na obyvateľstvo).
• Obeťami procesov sa stávali jednotlivci alebo skupiny obyvateľstva, kt. boli označené za nepriateľské.
• Na Slovensku sa tieto procesy využívali na útoky proti slovenskej štátnosti. Najväčším procesom na Slovensku bol proces s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom v jan. 1951.
• Buzalka a Gojdič boli odsúdení na smrť, no kvôli pol. neúnosnosti boli odsúdení na doživotné väzenie.
• Protikomunistickí aktivisti nemali až toľko šťastia a v r. 1951 boli odsúdení na smrť a popravení.
• KS hľadala nepriateľa aj vo vlastných radoch. Podnetom bol proces s Rajkom, kt. bol obvinený zo záp. imperializmu.
• 13 osôb bolo odsúdených spolu so Slanským, kt. zastávali významné funkcie (11 na smrť, aj V. Clementis).
• Proces s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami z r. 1954 sa skončil bez trestu smrti (Husák, Okáli, Horváth, Novomeský).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk