referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Záväzkové právo
Dátum pridania: 17.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: petino265
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 727
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
3. z bezdôvodného obohatenia – za bezdôvodné obohatenie sa považuje :
- plnenie bez právneho dôvodu ( poskytnutie zálohy kúpnej ceny na nehnuteľnosť hoci kúpna zmluva ešte nebola uzatvorená )
- plnenie z neplatného právneho úkonu ( ak bol právny úkon urobený pod nátlakom alebo ho uskutočnila nespôsobilá osoba )
- majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov

Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vrátiť tomu, na úkor koho sa získal. Ak ho nemožno zistiť musí sa vydať štátu.

4. z iných v zákone neupravených skutočností : napr. : záväzky súvisiace s dedením – dedíme aj aktíva aj pasíva, dedičstvo môžeme odmietnuť ( aktíva aj pasíva spolu nie oddelene ), poznáme dedenie zo zákona a dedenie zo závetu.

Obsah záväzkov - obsahom právnych vzťahov a teda aj záväzkov sú práva a povinnosti účastníkov. Z platného záväzku je dlžník povinný

a) niečo dať : teda poskytnúť nejaký predmet ( hnuteľný, nehnuteľný ) ale aj inú hodnotu alebo právo. Vyskytuje sa napr. pri kúpnej, darovacej zmluve
b) niečo konať : dlžník musí vykonať určitú činnosť napr. prepraviť vec pri zmluve o preprave.
c) niečoho sa zdržať : táto povinnosť sa vyskytuje často pri iných povinnostiach napr. pri zmluve o nájme sa vlastníkovi nepriamo ukladá aby sa zdržal konania, kt. by s vecou nakladal ( pri nájme bytu )
d) niečo strpieť : je to pasívne správanie sa povinnej osoby voči správaniu sa oprávnenej osoby ( pri predaji auta musí predávajúci umožniť kupujúcemu auto vyskúšať )

Zmeny záväzku

1. Zmeny obsahu záväzku : môže sa zmeniť napr.: miesto, spôsob, čas plnenia. K zmene môže dôjsť :

a) dohodou účastníkov – pre dohodu nie je predpísaná osobitná forma, ak sa však pre pôvodný záväzok vyžadovala písomná forma, k zmene musí dôjsť tiež touto formou
b) omeškaním dlžníka – dlžník je povinný svoj dlh splniť včas a riadne inak je v omeškaní. Ak dlh nesplní ani v dodatočnej lehote, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť.
c) omeškaním veriteľa – veriteľ je v omeškaní ak neprijal riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytol v čase plnenia súčinnosť na splnenie dlhu.

2. Zmeny v osobe veriteľa alebo dlžníka

a) postúpenie pohľadávky = cesia – spočíva v tom, že pôvodný veriteľ postúpi svoju pohľadávku voči dlžníkovi novému veriteľovi, nevyžaduje sa súhlas dlžníka !
b) prevzatie dlhu = intercesia – do právneho vzťahu nastúpi namiesto dlžníka alebo popri dlžníkovi tretia osoba, vyžaduje sa súhlas veriteľa !
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.