Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Úloha súdu a prokuratúry, nezávislosť súdnictva

Úloha súdu a prokuratúry, nezávislosť súdnictva

Právny systém - logicky skĺbený poriadok, ktorý tvoria navzájom späté normy. Každá norma nižšej právnej sily má svoje zdôvodnenie a oporu v norme vyššej právnej sily a všetky právne normy musia byť v súlade s ústavou.

Ústavný súd SR - podáva výklad len ústavných zákonov. Zakotvuje ho 7. hlava ústavy ako súdny orgán kontroly ústavnosti. Jeho sídlo je v Košiciach.

Nezávislosť súdnictva - je pilierom demokracie a právneho štátu a predpokladá to, že sudcovia pri procese nebudú vidieť účastníkov, ale samotný prípad.


Odvetvia slovenského právneho poriadku

Správne právo - je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí ako sú: doprava, školstvo, zdravotníctvo, bytový fond a pod. Správne orgány (vláda, ministerstvá, rôzne ústredné orgány) podrobnejšie rozvádzajú zákony upravujúce veci v ich správach, navyše vydávajú rozhodnutia v konkrétnych prípadoch.

Občianske právo - občianskoprávna zodpovednosť nastupuje tam, kde boli normy občianskeho práva úmyselne alebo z nedbanlivosti porušené. (úmysel - vedel, že jeho konanie je protiprávne a napriek tomu chcel tak konať, nedbanlivosť - nevedel, že konanie je protiprávne, ale vzhľadom na okolnosti prípadu to mohol a mal vedieť - neznalosť zákona neospravedlňuje! ).

Rodinné právo - rieši vzťahy vznikajúce v rodine, medzi manželmi, rodičmi a deťmi. Tiež upravuje podmienky uzavretia manželstva, podmienky pre osvojenie dieťaťa a pod. Právo je súčasťou rodinného života a sprevádza nás od narodenia až po smrť, vrátane sobáša, manželského spolunažívania, výchovy a výživy detí.

Obchodné právo - upravuje vzťahy medzi podnikateľmi.

V trestných veciach obvinenie vznáša štát, v občianskych veciach to robí poškodená strana.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk