Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

- predstavuje vzájomný záväzok dvoch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho
- predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec
- pre kupujúceho predstavuje kúpna zmluva záväzok odobrať predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu
- podľa Obchodného zákonníka môžu byť subjektmi na obidvoch stranách fyzické aj právnické osoby

Vznik kúpnej zmluvy

Pre právoplatný vznik zmluvy sa musia splniť základné právne náležitosti, a to:
- spôsobilosť strán na uzatvorenie zmluvy (PO a FO zapísané v obch. registri)
- forma vzniku zmluvy (ústne, telefonicky, faxom, písomne)
- právny dôvod uzatvorenia kúpnej zmluvy (kupujúci sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu peniaze za dodaný tovar)
- dovolený obsah; nijaký bod zmluvy nesmie byť v rozpore so zákonom, dobrými mravmi a verejným poriadkom
- možnosť plnenia
- prejav vôle ( k uzavretiu zmluvy musí dôjsť slobodne, jasne, zrozumiteľne a jednoznačne)

Formy kúpnej zmluvy

- ústna
- písomná (predtlačený formulár, uzávierkový list...)

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva obsahuje niekoľko častí:

1. Zmluvné strany:
- plný názov oboch zmluvných strán
- sídlo, adresa, zástupcovia predávajúceho a kupujúceho
- IČO,DIČ, IČ DPH, číslo účtu, banka predávajúceho a kupujúceho

2. Predmet zmluvy
- opis tovaru – sa najčastejšie používa pri hromadnom tovare, kde nie je potrebná jeho fyzická prítomnosť
- prehliadka tovaru – sa najčastejšie uskutočňuje na výstavách a veľtrhoch; pri overení kvality tovaru, napr. pri potravinách sa využíva často ochutnávka
- ochranné známky – sú zvláštne označenia, ktorými sa určité druhy tovarov odlišujú od iných druhov tovarov
- územné označenie, ktoré svedčí o pôvode tovaru, napr. plzeňské pivo

3. Množstvo tovaru
- sa určuje v rôznych meracích jednotkách, napr. pri kubických, hmotnostných, v kusoch. Ak sa používajú hmotnostné jednotky, je dôležité určiť, či ide o hmotnosť brutto (vrátane obalov) alebo netto (t. j. bez hrubých obalov) alebo nettisimo (čistá hmotnosť tovaru).
4. Cena
- cena sa v kúpnej zmluve stanoví spravidla pevnou sumou za určitú jednotku množstva, napr. 1 € za 1 ks, ale môže sa za určitých okolností meniť
- pri odbere väčšieho množstva tovaru sa môžu poskytovať zrážky z ceny – rabaty, ktoré sa stanovujú percentuálne:
množstevný rabat – pri nákupe väčšieho množstva
konečný rabat – pri ukončení odberu väčšieho množstva tovaru, ktorý sa odobral v čiastkových dodávkach
pravidelný rabat – vernostný – viac rokov nakupujú u toho istého odberateľa
osobitný rabat – pri výpredaji (zrušenie firmy), pri chybách (poškodený tovar)
bonifikácia - je druhom zľavy, ktorá sa poskytuje za pravidelne sa vyskytujúce straty na tovare, napr. vyschnutím, rozprášením, vyparením atď.

5. Dodacie podmienky
- dodacia lehota sa v kúpnej zmluve výslovne dohodne tak, aby ju kupujúci bol schopný dodržať:
- presný dátum (12. 03. 2009)
- začiatkom obdobia ( prvých 10 dní obdobia)
- v polovici mesiaca (od 10. dňa do 20. dňa v mesiaci)
- ihneď – čo pri potravinách znamená do 2 dní; pri strojárskych výrobkoch do 10 dní a pri ostatných výrobkoch do 5 dní
- uskutočnenie dodávky

6. Platobné podmienky
- miesto platenia – konkrétna banka, v ktorej sa má zaplatiť
- spôsob platenia – hotovostne, bezhotovostne
- mena – v ktorej sa má platiť
- lehota – v ktorej sa má platiť

7. Ostatné náležitosti
- obaly - spôsob balenia ako aj kvalita obalov závisí od druhu tovaru; za kvalitu obalu zodpovedá predávajúci
- postup pri preprave
- spôsob prepravy
- chyby tovaru (reklamácie)
- úroky z omeškania - sú predmetom samostatného peňažného záväzku medzi dlžníkom a veriteľom. Je to záväzok vedľajší, ktorý môže vzniknúť, len ak medzi veriteľom a dlžníkom existuje iný peňažný záväzok ako záväzok hlavný.

Základné povinnosti predávajúceho
- dodať tovar podľa kúpnej zmluvy
- znášať nebezpečenstvo a všetky náklady spojené s tovarom až dovtedy, kým neodovzdá kupujúcemu
Základné povinnosti kupujúceho
- prevziať tovar na dohodnutom mieste a v čase dohodnutom v zmluve
- zaplatiť cenu

Plnenie kúpnej zmluvy
- znamená zánik záväzkov, ktoré zo zmluvy vyplynuli

Poruchy v plnení kúpnej zmluvy
- nedodržanie druhu a kvality tovaru dohodnuté v kúpnej zmluve
- nedodržanie množstva dodaného tovaru
- nedodržanie dohodnutého času dodávky
- neprevzatie tovaru bez uvedenia zjavného dôvodu
- nezaplatenie tovaru
- nedostatočne alebo chybné vystavenie sprievodných dokladov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk