referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Františka
Utorok, 9. marca 2021
Právo
Dátum pridania: 12.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 919
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
- Zánik manželstva: smrť, vyhl. za neplatné, rozvod
- Náhradná rod. - ak nemôže rodina - starostlivosť preberá štát
- Opatrovníctvo - najč. príbuzný, zaniká dospelosťou, štátom určená fyzicka osoba
- Pestúnstvo - vyberá súd, preberá zodp. za dieťa, končí dospelosťou
- Ústavná výchova - ak nemá rod. ani príbuzných, súdom nariadená ústavná výchova
- Adopcia - rovnocenné so skutoč. rod., musia súhlasiť, nemusia ak sa nestarajú 6mes.

Pracovné právo

- predmetom je úprava pracovno-právnych vzťahov - vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom
- zákl. prameň - Zákonník práce a ďalší je Zákon o zamestnanosti
- účastníci prac-práv. vzťahov sú zamestnávateľ a zamestnanci
- aby mohli vstúpiť do prac-práv. vzť., musia mať priznané vlastn. - právna subjektivita
- zamestnávateľ môže byť FO al. PO
- zamestnanec len FO, môže uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr, keď dovŕši 18

- prac.pomer môže vzn:
* uzatvorením prac. zmluvy
* vymenovaním do funkcie
- prac. zmluva: dvojstraný prac. úkon zamestnávateľa a zamestnanca a ním vzn. pracovný pomer
- zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s jeho právami a povinnosťami, vnútro., mzdovými a prac. podmienkami

Finančné právo

Súhrn práv. noriem upravujúce finančno-právne vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a použití finanč. prostriedkov štátnymi orgánmi

Správne právo

Upravuje spoločne. vzťahy v oblasti verejnej správy (tie, kt. vzn. medzi fyzic. osobami, medzi správ. orgánmi a právnic. osobami, medzi správn. orgánmi navzájom)
Verejná správa – správa verej. záležitostí, kt. sa prejavujú ako výkonná moc v štáte
- delí sa na :
a) štátnu správu
b) samosprávu

a) ŠS – zabezpečuje sa realizácia všetk. funkcií štátu, orgány štát. správy zabezpeč. prevažnú časť úloh zabezpečovanú štát. orgánmi
b) S delíme na :
* územnú správu (kraj, okres, vyšší územný celok, organizačná správa územií správy, v kt. miestne spoločenstvo ako právnic. osoba zabezpeč. riešenie úloh pod dozorom štátu)
* záujmovú samosprávu (inštitúcie, kt. svoju existenciu odvodzujú od združovacieho práva, a kt. spája konkrétny spoločne. záujem – spolky, kľuby, odborové organizácie..)

Správne právo ďalej delíme :
a) hmotné – obsah. právne normy, kt. obsahom sú práva, právo ochrany povinností subjektov, kt.vstupujú do práv.vzťahov
b) procesné – procesný postup subjektov, kt. sa aplikuje pri uplatňovaní práv a povinností za účelom, kt. subjekty vstupujú do práv. vzťahov.
- zákon 71 = Zákon o správnom konaní (1967)

Správne konanie – proces, v kt. orgány štát. správy rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinn. občana
Účastník správneho konania:
a) fyzic. alebo právnic. osoba
b) tá, o kt. právach a povinnostiach sa rozhoduje (napr. občan, kt. chce postaviť dom)
c) tá osoba, kt. práva by mohli byť rozhodnutím porušené (majiteľ sesed. pozemku)
d) tá osoba, kt. tvrdí, že správ. rozhodnutie by mohlo obmedziť jej práva
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo 2.9499 8833 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.