referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Rodičovský príspevok od 1.1.2010
Dátum pridania: 18.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 278
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

2. decembra 2009 schválila Národná rada SR nový zákon o rodičovskom príspevku (ďalej pre zjednodušenie “RP”).
Nový zákon bude účinný od 1. januára 2010.

Cieľom nasledujúceho článku je vysvetliť, kto má nárok na RP, kto má nárok na zvýšenú sumu RP a ako majú po 1.1.2010 postupovať rodičia, ktorí už RP poberajú.

1. RODIČ, KTORÝ ZAČNE POBERAŤ RP PO 1.1.2010

Rodič má nárok na RP, ak spĺňa všetky tri nasledujúce podmienky:
- riadne sa stará o dieťa,
- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
- nevykonáva zárobkovú činnosť.

Riadna starostlivosť = starostlivosť

-o dieťa, ktorú rodič poskytuje dieťaťu osobne. Dieťa v princípe nesmie byť v predškolskom zariadení a pod.

Výnimkou je napr. stav, kedy je dieťa hospitalizované alebo keď je dieťa najviac štyri hodiny denne v predškolskom zariadení a dieťa je s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo ak rodič je slobodný, rozvedený alebo ovdovený a má ťažké zdravotné postihnutie.

Zárobková činnosť = činnosť

-ktorá zakladá nárok na akýkoľvek zdaňovaný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania. Nesmie poberať ani náhradu príjmu pri PN, ani ošetrovné, ani nemocenské (ani z dobrovoľného nem. poistenia).

Znamená to – rodič nesmie mať príjem ani na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti či brigádnickej práci študentov.

Nesmie mať ani žiadne iné príjmy zo závislej činnosti, napr. odmenu spoločníka v s.r.o. alebo odmenu konateľa alebo člena štatutárneho orgánu, odmenu poslanca obce a pod.

Nesmie mať príjem z príkaznej zmluvy, považovaný za príjem zo závislej činnosti.

Nesmie mať príjem z podnikania – na živnosť, z poľnohospodárskej činnosti, z podnikania podľa osobitných predpisov
(napr. znalec, sprostredkovateľ poistenia), z autorských honorárov, a to ani honorárov zdanených zrážkovou daňou, atď. Ak má živnosť, musí živnosť zrušiť alebo pozastaviť.

Ak podniká podľa osobitných predpisov, musí v súlade s príslušným osobitným predpisom podnikanie ukončiť, resp. prerušiť, ak sa to dá.

Aké príjmy rodič môže mať?

Rodič môže mať príjem oslobodený od dane, resp. príjem ktorý nie je predmetom dane, napr. príjem z podielov na zisku.

Problémom teda nie sú podiely na zisku, ktoré získa spoločník s.r.o,. akcionár, člen družstva, štatutár obchodnej spoločnosti (konateľ), alebo aj zamestnanec, ktorý nie je ani spolumajiteľom spoločnosti ani štatutárom spoločnosti.

Rodič môže mať príjem z prenájmu nehnuteľností, zdanený podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Môže mať napríklad príjem z prenájmu bytu, domu, pozemku, poľnohospodárskej pôdy atď.
Rodič môže mať príjem zdanený podľa § 7 zákona o dani z príjmov, čo sú príjmy z kapitálového majetku.

Rodič môže mať príjem zdanený podľa § 8 zákona o dani z príjmov – čo sú príjmy príležitostné. Rodič tak môže mať napríklad príležitostný príjem na základe zmluvy o dielo alebo zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

Keďže nárok na RP za kalendárny mesiac je aj vtedy, ak rodič spĺňa podmienky na priznanie RP len za časť kalendárneho mesiaca, znamená to, že rodič môže mať príjem aj z príjmu na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, či dohodu o brigádnickej práci študentov, ak takéto dohoda netrvá celý kalendárny mesiac ale len časť mesiaca.

Z toho istého dôvodu rodič môže mať príjem z nemocenských dávok – ošetrovné, nemocenské – ak takéto príjmy nemá vyplatené za celý kalendárny mesiac ale má ich vyplatené len za časť mesiaca.

Zvýšená suma RP 256 €

Na zvýšenú sumu RP vo výške 256 € mesačne bude mať nárok osoba, ktorá spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie a ktorá na dané dieťa pred RP poberala materské
(prípadne obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) alebo bola v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená.

Je pritom jedno, či materské poberala z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, SZČO alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Nárok na sumu 256 € potom je až dovtedy, pokiaľ dieťa nedovŕši dva roky. Kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši dva roky, je posledný mesiac, za ktorý sa vyplatí zvýšená suma 256 €.
Základná suma RP 164,22 €

Na RP vo výške 164,22 € mesačne bude mať nárok osoba, ktorá spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie a ktorá na dané dieťa pred RP nepoberala materské (ani obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) a ani nebola v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená.

RP vo výške 164,22 € mesačne budú poberať všetci rodičia, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie RP uvedené vyššie a ich dieťa má dva roky a viac.

Tzv. reťazový pôrod

Ide o prípady, kedy žena, ktorá poberá RP na prvé dieťa, znova otehotnie a ešte pred ukončením poberania RP na prvé dieťa čaká druhé dieťa.

Ak je takáto žena počas doby, kedy poberá RP na prvé dieťa, zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke alebo ak je povinne nemocensky poistená SZČO a má prerušené povinné nemocenské poistenie, tak pri druhom dieťati bude mať nárok na materské.

Podľa § 49a zákona o sociálnom poistení sa doba prerušenia povinného nem. poistenia totiž započítava do doby potrebných 270 dní nem. poistenia na priznanie nároku na materské.

To znamená, že po skončení poberania materského bude mať nárok na zvýšenú sumu RP vo výške 256 € mesačne.

Samozrejme len v prípade, ak spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie – napríklad ak má živnosť, musí živnosť ukončiť, respektíve pozastaviť.

Ak by šlo o ženu, ktorá počas doby, kedy poberala RP na prvé dieťa, nebola zamestnaná a nebola by ani povinne nemocensky poistená SZČO a nemala by ani dobrovoľné nemocenské poistenie, tak pri druhom dieťati nebude mať nárok na materské.

Preto nebude mať nárok ani na zvýšenú sumu RP. Odo dňa narodenia druhého dieťaťa bude poberať RP v základnej výške 164,22 €. Samozrejme len vtedy, ak spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie.

2. RODIČ, KTORÝ ZAČAL POBERAŤ RP V ROKU 2009 a RP POBERÁ AJ PO 1.1.2010

Pre rodiča, ktorý poberá RP od roku 2009, platia aj v roku 2010 podmienky rovnaké, aké pre neho platili v roku 2009.
To znamená, že má aj v roku 2010 nárok na RP (v základnej sume 164,22 €), ak:

- riadne sa stará o dieťa,
- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
- dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
- nevykonáva zárobkovú činnosť.

Na rozdiel od stavu platného po 1.1.2010, pre rok 2009 platilo, že za zárobkovú činnosť sa nepovažuje práca na dohodu.

Rodič, ktorý poberá RP od roku 2009, teda môže aj v roku 2010 pracovať na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov.
Nárok na RP (v základnej sume 164,22 €) mu zostane.

Kedy môže takýto rodič získať zvýšenú sumu RP 256 €?

Rodič, ktorý poberá RP od roku 2009, môže získať zvýšenú sumu RP a to 256 €, pokiaľ ešte dieťa nedosiahlo dva roky veku. Musí však na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) požiadať o zvýšenie sumy na 256 €.

UPSVaR rodičovi zvýšený RP prizná vtedy, ak rodič spĺňa podmienky na priznanie zvýšeného RP podľa podmienok, platných od 1.1.2010. To znamená vtedy, ak rodič:

- na dané dieťa pred RP poberal materské (prípadne obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) alebo bol v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistený,
- nevykonáva zárobkovú činnosť podľa zákona platného od 1.1.2010 – čo znamená, že nesmie pracovať ani na dohodu.

O zvýšenú sumu RP 256 € treba požiadať v čase medzi 1.1.2010 až 30.6.2010. Neodporúčam návštevu UPSVaR hneď po 1.1.2010 z dôvodu očakávaného chaosu v tejto inštitúcií. Ak o zvýšený RP požiadate až pred 30.6.2010, UPSVaR vám doplatí zvýšenú sumu spätne od 1.1.2010.

3. RODIČ, KTORÝ ZAČAL POBERAŤ RP V ROKU 2008 (2007) a RP POBERÁ AJ PO 1.1.2010

Aj pre rodiča, ktorý poberá RP už od roku 2008, či dokonca od roku 2009, platia aj v roku 2010 podmienky rovnaké, aké pre neho platili v rokoch 2008 a 2009.

To znamená, že nárok na RP (v základnej sume 164,22 €) mu zostáva aj po 1.1.2010, ak:

- riadne sa stará o dieťa,
- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
- dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Takíto rodičia majú nárok na RP (v základnej sume 164,22 €) aj v prípade, ak vykonávajú zárobkovú činnosť. Čiže môžu pracovať v pracovnom pomere, môžu podnikať – pokiaľ spĺňajú podmienku riadnej starostlivosti o dieťa.

Kedy môže takýto rodič získať zvýšenú sumu RP 256 €?
Rodič, ktorý poberá RP od roku 2008, môže získať zvýšenú sumu RP a to 256 €, pokiaľ ešte dieťa nedosiahlo dva roky veku. Musí však na UPSVaR požiadať o zvýšenie sumy na 256 €.

UPSVaR rodičovi zvýšený RP prizná vtedy, ak rodič spĺňa podmienky na priznanie zvýšeného RP podľa podmienok, platných od 1.1.2010.

To znamená vtedy, ak rodič:

- na dané dieťa pred RP poberal materské (prípadne obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) alebo bol v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistený,
- nevykonáva zárobkovú činnosť podľa zákona platného od 1.1.2010 – čo znamená, že nesmie pracovať ani v pracovnom pomere, ani na dohodu, nesmie podnikať…

O zvýšenú sumu RP 256 € treba požiadať v čase medzi 1.1.2010 až 30.6.2010.

4. TYPICKÉ OTÁZKY

Otázka :

Mám 22 rokov, som študentka VŠ, zamestnanie nemám, nepodnikám. Som tehotná, dieťa sa má narodiť koncom marca 2010. Budem mať nárok na zvýšený RP v sume 256 €?

Odpoveď :

Nárok na zvýšený RP 256 € mať nebudete, ak ste v posledných 2 rokoch pred pôrodom neboli nemocensky poistená aspoň 270 dní. Ak ste nemali ani dobrovoľné nemocenské poistenie, tak to znamená, že nemáte nárok na materské (to vypláca ženám, ktoré boli nemocensky poistené, Sociálna poisťovňa). Preto nebudete mať po pôrode ani nárok na zvýšený RP v sume 256 €. Budete mať nárok na RP vo výške 164,22 €.

Otázka :

Dieťa sa mi narodí v apríli 2010. Som SZČO, mám od marca 2009 živnosť, na ktorú som čerpala dotáciu z úradu práce. Nemocensky poistená nie som, ani som nebola. Budem mať nárok na RP vo výške 256 €, ak sa okamžite prihlásim na dobrovoľné nemocenské poistenie? Alebo budem mať nárok na RP len vo výške 164,22 €? Môžem podnikať aj po narodení dieťaťa? Vraj ak by som zrušila živnosť, budem musieť vrátiť dotáciu (bolo to vyše 3000 €) ktorú som dostala z úradu práce?

Odpoveď :

Aj keby ste sa okamžite prihlásili na dobrovoľné nemocenské poistenie, nezískate nárok na materské a tým pádom ani nárok na zvýšený RP v sume 256 €. Nárok na materské a na zvýšený RP by ste mali len vtedy, ak by ste v posledných 2 rokoch pred pôrodom boli nemocensky poistená aspoň 270 dní – a to do apríla 2010 už nestihnete.

Ak nezrušíte po narodení dieťaťa živnosť, nebudete mať nárok na RP vôbec. Ak živnosť zrušíte, budete mať nárok na RP vo výške 164,22 €. Avšak podľa zákona o službách zamestnanosti ak zrušíte živnosť, na ktorú ste čerpali dotáciu, budete musieť dotáciu vrátiť. Máte teda dilemu – buď zrušíte živnosť, a budete dostávať RP 164,22 € mesačne ale budete musieť vrátiť dotáciu vyše 3000 €. Alebo živnosť nezrušíte, dotáciu vracať nemusíte ale nebudete mať vôbec nárok na RP.

Otázka :

RP poberám od mája 2009. Som zamestnankyňa, v zamestnaní mám rodičovskú dovolenku. Na dieťa som poberala materské. Od novembra 2009 som v inej firme uzavrela dohodu o pracovnej činnosti a podľa tejto dohody poberám 150 € mesačne. Môžem v januári 2010 požiadať o zvýšenie RP na 256 €?

Odpoveď :

Vaše dieťa dosiahne dva roky koncom roka 2010, pri dieťati ste boli na materskej, teda môžete požiadať na UPSVaR o zvýšenie RP na sumu 256 €. Na zvýšenú sumu však budete mať nárok len vtedy, ak ukončíte dohodu o pracovnej činnosti. Ak dohodu o pracovnej činnosti neukončíte, budete dostávať RP aj naďalej ale len v základnej výške 164,22 €.

 
Podobné referáty
Rodičovský príspevok od 1.1.2010 2.9861 2422 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.