Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

BOZP v doprave

V súčasnosti z hľadiska odborností a garancie odborných znalostí v danej problematike pre potreby polície, vyšetrovateľov ako aj nezávislé súdy vypracovávajú rôzne posudky, odborné vyjadrenia rôzni znalci.
Problematika BOZP v doprave patrí do odboru BOZP odvetie Doprava.

"Znalec BOZP v doprave (doprava cestná, železničná, lodná, letecká) posudzuje, analyzuje a stanovuje nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká v BOZP v doprave, posudzuje a analyzuje bezpečnosť a plynulosť premávky v doprave. Posudzuje a analyzuje vznik a príčiny vzniku pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných, akýchkoľvek poškodení zdravia ľudského organizmu a nebezpečných udalostí v súvislosti s dopravou, dopravnou premávkou a prepravou. Posudzuje a analyzuje ergonómiu u vodičov, prvky dopravnej cesty ovplyvňujúce pozornosť účastníkov dopravy z hľadiska ergonómie. Posudzuje, analyzuje, hodnotí a stanovuje bezpečnosť výrobkov, vozidiel, plavidiel, ich správnu prevádzku, kontrolu, opravu a údržbu, ako aj bezpečnosť a spôsob prepravy osôb a nákladu. Posudzuje, analyzuje správnu funkčnosť a vyhodnocovanie technických zariadení v doprave. Vykonáva analýzu nehodového deja dopravných nehôd. Posudzuje, analyzuje a stanovuje bezpečné pracovné prostredie, postupy a ochranné prostriedky, pomôcky v doprave. Navrhuje ochranné opatrenia proti nebezpečenstvám a ohrozeniam v doprave."

Najčastejšie prípady riešenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v doprave:
 • posúdenie, prešetrenie pracovných úrazov, iných úrazov a poškodení zdravia v súvislosti s dopravou, prepravou cestujúcich, pohybu osôb a nákladu, ako aj iných zúčastnených osôb
 • atypické dopravné nehody, škodové udalosti, poistné podvody
 • posúdenie, zistenie vzniku a popísanie procesu (priebeh) vzniku všetkých úrazov, udalostí a poškodenia zdravia na komunikáciach, v dopravných prostriedkoch, na pohyblivých schodoch a chodníkoch, vo výťahoch, v dielenských priestoroch, garážiach, na transportných zariadeniach a motorových vozíkoch, vlekoch, lodiach, vo vlakoch, na verejných priestranstvách, v halách, skladoch, v hoteloch, na športoviskách, ....
 • úrazy, poškodenia zdravia počas pracovných a mimopracovných miest a mimo firemných priestoroch súvisiacich s dopravou, prepravou (pošmyknutia, úrazy a pády chodcov, osôb na verejných plochách, v zariadeniach (námestia, stanice, hotely, úrady, sklady, bazény, schodištia, ...)
 • ergonómia (hluk, vibrácie, teplo, pracovné prostredie,...)
 • posúdenie prvkov ohrozujúcich bezpečnosť dopravy a plynulosť premávky z hľadiska ergonómie (výhľad a rozhľad vodiča, zorné pole vodiča, pútače, billbordy, reklamy pri ceste,...) ...
 • posúdenie bezpečnosti z hľadiska zákona č. 8/2009 Z .z.
 • posúdenie dodržania predpísaných technických noriem, parametrov v súvislosti s technickými zariadeniami v doprave
 • posúdenie, preverovanie dodržiavania bezpečnostných predpisov, postupov, pokynov, návodov, dodržiavanie postupov zamestnancami, resp. návodov na použitie,
 • posúdenie, prešetrenie bezpečnosti uloženia nákladu a jeho prepravy a označenia (ADR,...)
 • prešetrenie záznamových zariadení (karta vodičov, tachografy,...)
 • prešetrenie dodržiavania organizácie času v doprave (bezpečnostné prestávky,...)
 • prešetrenie dodržania bezpečnostných predpisov pri manipulácii a preprave nebezpečného nákladu
 • posúdenie bezpečnosti výrobkov, vozidiel, strojov a zariadení, zhody, certifikácie
 • reklamácie tovaru, odborné vyjadrenia pre kupujúcich a predávajúcich
 • prešetrenie bezpečného pracovného prostredia (autoservisy, garáže, pracovné jamy, rampy,...)
 • navrhovanie ochranných opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam v doprave

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk