Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychohygiena a sexualita

Pohlavný život hrá v živote každého človeka dôležitú úlohu. Dospievajúci majú naň rozličné názory: jedni z literatúry a počutie, iný z fantázie a niektorí z vlastnej skúsenosti. Sú aj takí, ktorí tvrdia, že ich sexuálna problematika nezaujíma. Nech sú však názory dospievajúcich na sexualitu hocijaké, dôležité je, že u všetkých – či si to uvedomujú alebo neuvedomujú, či chcú alebo nechcú – sa prenášajú do ich činnosti, do prejavov ich vzťahov k ľuďom, k osobám druhého pohlavia. Skúsenosti ukazujú, že v sexuálnej problematike majú mladí ľudia nedostatočné vedomosti. Pritom práve táto oblasť je v biologickom i spoločenskom zmysle veľmi silným faktorom ktorý významne zasahuje do života človeka. Za normálnych podmienok tvorí pohlavný vývoj harmonickú súčasť celkového vývoja človeka. S rastom organizmu rozvíjajú sa i jeho pohlavné orgány, s psychickým vývojom vyvíja sa aj život pohlavný. S tým súvisí mnoho zmien v duševnom živote. Tvorba zárodočných buniek začína prebúdzať prvé pohlavné zážitky.
Biologický základ pohlavného života tvorí pohlavný pud. U zvierat slúži rozmnožovaniu. U človeka okrem tejto funkcie slúži aj iným cieľom. Podobne ako spoločenský život formoval myslenie a konanie človeka, ako sa vyvíjala spoločnosť a s jej vývojom sa obmedzovali primitívne pudové prejavy, tak spoločenský život formoval, menil prispôsoboval aj pohlavný pud. Začala sa tvoriť sexuálna etika, ktorá vnášala do sexuálneho života určité normy. Zriedka sa dnes nájde napríklad človek, ktorý by tvrdil, že sexuálny styk slúži len rozmnožovaniu človeka.

Akú úlohu tu má rodina? Harmonické spolunažívanie rodičov je – ako ukázali viaceré výskumu – dôležitou podmienkou pre zdravý sexuálny vývoj dieťaťa. Atmosféra rozháraného manželstva utvára pre dieťa konfliktovú situáciu, ktorá – odhliadnuc od toho, že ho neurotizuje – môže nepriaznivo ovplyvniť jeho postoj k ľuďom, k láske, k pohlavnému životu. Rovnako patologicky významným pre sexuálny vývoj je aj faktor h y p e r o r g a n i z á c i e r o d i n y, kde vzájomná závislosť členov rodiny je veľmi pevná.


1. 4. Kedy začať sexuálne žiť

Jedným z častých dopytov mladých ľudí je otázka, kedy začať sexuálne žiť a kedy to nie je škodlivé telesnému a duševnému zdraviu. V poznávaní nového sveta, staršími často veľmi farbisto opisovaného, sú nedočkaví. Príliš ľahkomyseľne a rýchlo rozdávajú svoju lásku a dosť často sú veľmi sklamaní.

Aj keď sú už fyzicky schopní sexuálneho života, spoločnosť od nich predsa očakáva zdržanlivosť.
Zaujímavé výsledky o tom priniesla anonymná anketa istého denníka, doplnená anketou v jednej škole. Zisťoval sa názor mladých ľudí na predmanželský sexuálny styk. Anketa priniesla tieto výsledky:

V kategórii 14 až 16 – ročných:

Chlapci Dievčatá Spolu
Súhlas 12 5 17
Nesúhlas 13 26 39
Nevyjadrili sa 11 19 30

36 50 86


V kategórii 17 až 18 – ročných:

Chlapci Dievčatá Spolu
Súhlas 34 28 62
Nesúhlas 16 20 36
Nevyjadrili sa 1 2 3

51 50 101V kategórii 18 až 20 – ročných:

Chlapci Dievčatá Spolu
Súhlas 22 48 70
Nesúhlas 1 14 15
Nevyjadrili sa - 1 1

23 63 86Domnievame sa, že pred ukončením vývoja organizmu nie je ani zo zdravotného, ani z psychohygienického hľadiska želateľné začať sexuálne žiť.
Aj keď to mladí ľudia budú pokladať za nespravodlivé, toto „ obdobie čakania“ má svoj zmysel. Má zmysel nielen v sociálnych podmienkach, v tom, že človek v tomto veku nie je ešte spoločensky a hospodársky samostatný, ale najmä v tom, že umožňuje plnšie povahové, emocionálne a rozumové dozretie mladého človeka.

Zdroje:
Arnon Bentovim – Týraní a sexuální zneužívaní v rodinácha, -
Štefanovič, J., Greisinger J. – Psychológia, -
Výrost J., Slameník I. - Český sociální psychológie – sociálna psychológia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk