referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Nedeľa, 29. novembra 2020
Dieťa z neúplnej rodiny v školskom prostredí
Dátum pridania: 01.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 692
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 

Rodina by mala položiť dostatočne základy imunizácie dieťaťa voči nežiadúcim činnostiam najmä vytváraním vlastných autoregulačných mechanizmov, pozitívnej hodnotovej orientácie a tiež voľnočasových aktivít.


2 NEÚPLNÁ RODINA
Neúplná rodina je rodina s jedným rodičom (okolo 90% z nich sú matky s dieťaťom alebo deťmi, okolo 10 % otcovia). Predstavuje stále častejší rodinný typ (jedna zo štyroch rodín v USA je tohoto typu). Jedná sa o rodiny vzniknuté rozvodom, rozchodom, ovdovením, adopciou dieťaťa osamelou ženou alebo pôrodom dieťaťa mimo manželstva .
Neúplné rodiny sú tu od praveku. Po celé tisícročia bola hlavnou príčinou neúplnosti rodín smrť jedného z rodičov. Boli tu vdovci, vdovy a siroty. Spoločnosť s tým tradične počítala a mala osvedčené prístupy k tomuto problému. Ochrana vdov a sirôt bola znakom rytierstva, známkou zbožnosti, občianskou cnosťou. Existovali sirotince a tiež tradičné (psychologicky a pedagogicky krajne pochybné) poňatie macochy a otčima. Rozvody sú tu tak isto od dávnych dôb a nie sú vynálezom modernej doby. Od počiatku šestdesiatych rokov 20. storočia výrazne rástol počet neúplných rodín.Tento trend bol dôsledkom vzrastajúceho počtu rozvodov, ale v posledných rokoch je tiež odrazom nárastu počtu žien, ktoré majú deti mimo manželstva - za slobodna.
V bývalom Československu pribudlo od roku 1960 do roku 1970 viac než
40 000 neúplných rodín, t.j. relatívne skoro 37 %. Na celkovom počte sa podieľajú rozvody 34 %, úmrtie jedného z rodičov 30 %, v 24 % sú rodičia uvádzaní síce ako manželia, ale jeden z nich " nie je prihlásený v spoločnej domácnosti k trvalému pobytu", v 10 % je rodič slobodný a konečne v 2 % nebola príčina neúplnosti zistená.
Prevažná väčšina rodín s jedným rodičom sú, ako sme uviedli osamelé matky. Pretože rodiny vedené osamelou matkou alebo osamelým otcom majú svoje špecifiká, budeme hovoriť o nich samostatne.

2.1 RODINA OSAMELEJ MATKY
Rodiny osamelých matiek môžeme rozdeliť do štyroch skupín podľa spoločenských postojov k nim :
1. Osamelé matky, ktorým manžel zomrel, teda vdovy s deťmi.
2. Osamelé matky, ktoré majú deti mimo manželstva.
3. Osamelé matky, ktoré majú deti z rozpadnutého manželstva.
4. Osamelé matky, ktoré zámerne chcú byť slobodné a dieťa majú s mužom,
s ktorým nikdy nepočítali pre trvalý vzťah.
2.1.1 VDOVY
Úmrtie je biologicky podmienenou cestou zániku rodinnej jednotky a je imanentné životnému cyklu rodiny. Každá rodina sa zákonite raz rozpadá úmrtím svojich členov. Úmrtie postihuje rovnakým dielom harmonicky i neharmonicky žijúce rodiny. Často, na rozdiel od rozvodu, vedie k pevnejšej zomknutosti pozostalých a štruktuálny rozklad je kompenzovaný emocionálnou integráciou.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Balharová,J. - Šporcová,I.: Role otca při utváření sociálních vlastností ditěte. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 37, 2002, č.1., Drtilová,J. - Kouklík,F.: Odlišné dítě. Praha : Vyšehrad, 2001., Hroncová,J. - Hudecová,A. - Matulajová,T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : 2000., Matějček,Z.: Rodiče a děti. Praha : Avicenum, 1986., Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993., Panenka, V.: Vliv neúplné rodiny na psychpatologický vývoj osobnosti.In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 17, 1982, č.4., Sobotková,I.: Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001., www.referaty.sk : Vliv rozvodu na děti.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.