Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poznávanie ako psychický proces

Ke správné orientaci v okolním světě slouží člověku poznávací proces – soustředí se na vnitřní a vnější prostředí člověka.
Poznávání dělíme na smyslové a rozumové:
1. smyslové poznávání
počitky, vjemy, představy
výsledkem je názorný obraz skutečnosti
patří sem smyslové klamy
začíná utvářením smyslové zkušenosti
podněty o základních informacích získáváme v podobě počitku prostřednictvím našich smyslů
smysly = analyzátory uložené v mozku, řídí příjem a zpracování zakódované informace (ve formě nervového vzruchu)
v analyzátoru vznikají počitky = čití (poznáváme chuť, vůni, polohu a pohyb vlastního těla)
čivost = vlastnost, jež umožňuje přijímat informace
u každého druhu je vymezena absolutní čivost = rozsah podnětů, které je organismus schopen přijmout
relativní čivost = schopnost rozlišovat velice blízké podněty, jež se mohou jevit jako stejné (barvy, tóny, vůně,…)
rozdíly mezi lidmi v absolutní a relativní čivosti jsou dány nedostatečností smyslů (slabozrakost, barvoslepost, vrozená vada, …), nebo jen dočasnou indispozicí (únava, nemoc)
vnímání umožňuje přímo poznat více vlastností (povrch, tvar, velikost, barva) jako celek
vjem = výsledek vnímání
= celistvější informace (podílí se často více smyslů)
- zanechávají v naší psychice stopy, které se nám vybaví po určité době, aniž by stále působily
výběrovost vnímání - z množství podnětů nevnímáme všichni stejně
- vnímané podněty dělíme na figuru (vnímáme jasně) a na pozadí (vnímáme nejasně)
záměrnost vnímání - záměrné vnímání jevů nebo předmětů
- předmět vnímáme hlouběji a systematicky
smyslové klamy = nepřesnosti v procesu vnímání
představy – blíží se původním jevům, ale jsou málo živé a přesné
fantazie = představy zcela nové vzniklé psychickou činností
a)rekonstruující – porozumění jiným lidem a využití jejich práce (nový zápis, znak, slovní popis)
b)konstruující – sami něco vymýšlíme
sny = nevědomé představy během spánku
bdělé snění = ideální představy
halucinace = neskutečné představy, které vznikají při nezvyklých stavech organizmu (horečka, poslední stádium alkoholismu, drogy, psychická onemocnění, celkové vyčerpání organizmu – psychotické epizody,…)
plané snění = únik od problémů

2.

rozumové poznávání (myšlení + řeč)
myšlení = poznávací proces, kterým na základě podnětů ze smyslových orgánů dostaneme nějaký závěr
myšlení předmětné (konkrétní) = nižší stupeň myšlení, který slouží k praktické činnosti (i u zvířat)
myšlení teoretické (abstraktní) = vyšší stupeň myšlení, řeč je nepostradatelnou součástí
myšlenkové operace = hledání hlubších souvislostí
analýza = rozebírání jevů na jednotlivé součásti jejich pozorováním
syntéza = spojování = co mají společného předměty a jevy
analogie = srovnávání předmětů a jevů (obdobné jako syntéza)
porovnávání = společnosti a odlišnosti dvou jevů
soud = výpověď o skutečnosti
úsudek = výpověď o podrobnější skutečnosti
závislosti správného jednání člověka na myšlení a řeči si byli vědomi už staří filozofové (sofisté nabízeli lidem, že je naučí správně mluvit, myslet a jednat).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk