referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Sobota, 15. augusta 2020
Základy psychológie
Dátum pridania: 28.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Prexo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 612
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 47m 0s
Pomalé čítanie: 70m 30s
 

pomery rodiny skúmanej osoby,
- osobná – zisťujeme údaje o doterajšom psychickom a fyzickom vývine skúmanej osoby.

Rozhovor
cieľavedomé a plánovité rozprávanie za účelom získania informácií, ktoré sú podkladom na utvorenie obrazu o povahe človeka, o jeho ideáloch, životnom štýle, postojoch, záujmoch a pod.

Druhy rozhovoru :
Podľa priebehu :
- voľný
- viazaný

Podľa trvania :
- krátkodobý
- dlhodobý

Podľa množstva sledovaných problémov :
- celkový – postihuje celý komplex problémov
- čiastkový – overenie výseku skúmanej problematiky

Podľa počtu osôb :
- individuálny
- skupinový (beseda).

Postup rozhovoru :
- príprava – obsahové a organizačné zabezpečenie, prvý kontakt so skúmanou osobou,
- realizácia – taktne, nevtieravo, trpezlivo,
- záznam rozhovoru – technika, diktafón, kamera
- záver – odhalenie nepravdivých odpovedí a zhodnotenie výsledkov.

Požiadavky na otázky :
- zodpovedajúce zámerom výskumu,
- musia rešpektovať vekové a iné osobitosti skúmanej osoby,
- konkrétne, jednoznačné,
- nemá ich byť veľa,
- nemajú byť sugestívne,
- nemajú byť o príliš intímnych zážitkoch.


Klady a zápory rozhovoru :
Štandardizovaný
+ ľahko spracovateľný,
- šablónovitý postup môže viesť k získaniu neúplných a nepresných údajov.
Neštandardizovaný
+ pružný – hlbšie preniká do problematiky,
- ťažšie spracovateľný.

Dotazník
je postup, pri ktorom výskumník predkladá skúmaným osobám súbor otázok alebo úloh v písomnej podobe s cieľom získať merateľné údaje o danej problematike.

Druhy dotazníkov :
- pre individuálne použitie,
- pre hromadné použitie (anketa).

Druhy otázok v dotazníku :
Podľa funkcie :
- úvodné – úvod do problematiky,
- nepriame (projekčné) – ak skúmame intímnejšie údaje.

Podľa odpovedí :
- otvorené – možnosť širšej odpovede, neurčujú obsah ani formu odpovede,
- uzavreté – majú uvedené možné odpovede vo forme dvoch alebo viacerých alternatív.

Fázy :
- príprava – zostavenie a utriedenie otázok,
- predvýskum – vyplnenie dotazníka malým počtom osôb – zistenie vhodnosti formy otázok,
- interakcia medzi výskumníkom a respondentmi – osobne, poštou...,
- vyplnenie dotazníka
- spracovanie údajov, obsahová analýza.

Klady a zápory dotazníka :
+ aplikácia u veľkého počtu osôb,
+ nízke náklady,
- nemožnosť overenia pravdivosti odpovedí (tendencia odpovedať áno, nízka introspekcia detí),
- malá návratnosť dotazníkov,
- nároky na spracovanie rozsiahleho materiálu.

Sociometria
Je metóda na skúmanie medziľudských vzťahov a postojov jednotlivcov v skupinách. Zameriava sa na prijímanie (na základe sympatie) a odmietanie (na základe antipatie) v rámci určitého soc. útvaru (skupiny). Vyvinul ju Moreno.

Základnou metódou je sociometrický test, ktorý tvoria otázky adresované každému členovi skupiny. Otázky sú zamerané na výber člena skupiny podľa určitého kritéria.

Pravidlá konštrukcie sociometrického testu :
1. Stanoviť hranice skúmanej soc. skupiny.
2. Každý člen skupiny má mať možnosť uskutočniť neobmedzený počet výberov.
3. Jednoznačne určiť kritérium výberu.
4. Výsledky majú byť využité na reštrukturalizáciu skupiny.
5. Členovia skupiny nemajú vedieť o výberoch, ktoré uskutočnili ostatní členovia.
6. Vopred preveriť, či členovia skupiny rozumejú otázkam tak ako zamýšľal autor testu.

Znázornenie sociometrických údajov :
1. sociogram
2. sociometrická tabuľka
3. sociometrické indexy

Klady a zápory :
+ umožňujú získať údaje o skupine ako celku, o jej vnútornej štruktúre,
- nezachycuje dynamiku skupiny (výsledok je platný len v dátume testovania).

Analýza produktov činnosti
Pri tejto metóde vychádzame z predpokladu, že produkty činnosti sú odrazom rôznych stránok osobnosti tvorcu, preto ich analýza umožňuje poznanie psychických javov u človeka. U produktov sa hodnotí námet, spôsob prevedenia, technika prevedenia, úprava.

Druhy produktov činnosti
- písomné práce (listy, denníky, slohové práce, literárne pokusy),
- výtvarné práce (kresby, maľby, sochy, plastiky),
- výsledky pracovnej činnosti.

System psy. vied
Teoretické :
- základné (všeobecná, vývinová, fyziologická, osobnosti, metodológia)
- špeciálne (zoopsychológia)

Aplikované:
Psychológia práce
Inžinierska psy.
Pedagogická psy.
Klinická psy. Psy. športu
Poradenská psy.
Psy. trhu a reklamy
Policajná psy.
Vojenská psy.

Pocit
je výsledkom činnosti analyzátorov. Je bezprostredný odraz jednotlivých vlastností, predmetov a javov, ktoré pôsobia na zmyslové orgány (receptory) človeka.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy psychologie 2.9292 11160 slov
Základy psychologie 2.9447 591 slov
Základy psychológie SOŠ 2.9282 1982 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.