Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia

Vznik a vývoj psychológie.
Psychológia ako moderná veda o psychických javoch sa sformulovala po zložitom vývoji filozofického myslenia na prelome 19. A 20. st. Prínos gréckej filozofie pre vznik: Platón - ktorý oddelil ducha od hmoty a duchu priznal nadradenosť nad hmotou, Aristoteles - podal systematiský výklad v práci O duši, zaoberal sa asociáciou - sformuloval asociačné zákony, Demokritos - hľadal materiálnu podstatu duševného života v atómoch, Hypokrates - vypracoval koncepcie vysvetlenia správania človeka : salgvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Prínos indickej filorofie spočíva v načrtnutí metód a ciest ovládania duše a prostredníctvo nej i organizmu - tela človeka, systém jógy. Rozvoj prírodných disciplín - Fyzika, Biológia, Fyziológia. Psychofyzika - vznikla jako reakcia na potrebu kvalifikovať psychologické javy, E.Weber, Th. Fechner - základ experimentálnej psychofyziky .
Metódy psychofyziky: metóda limitov, metóda konštant. podnetov, frekvenč. metódy.
Weber - Fecherov zákon - Podmet sa zvačšuje geometrickým radom, kým intenzita pocitu vzrastá priamoúmerne logaritmickým radom.
Založenie prvého Psychologického ústavu - W. Wundt - začína etapu uznania psychológie jako vedu.
Hlavné smery psych. myslenia:
1, smer experiment. psych.- O.Salz - vo výskumoch sa orientuje na skúmanie vyšších psych.procesov: pamať, myslenie - ktoré podľa nich sa nedá redukovať na pocity, vnemy.
2, smer celostnej psych. - predstaviteľia H.Kaffka, I. Kohler - prínos je výskum v oblasti štruktúry ľudskej psychiky.
3, smer psychoanalýzy : Z. Freud - prvý oddelil vedomie od podvedomia a podvedomie označil za reálne psychično každé človeka.
4, behaviorizmus - psych. správania, vynikol koncom 19.st, J.B.Watson - odmieta študovať psychické procesy, ktoré nie je možné priamo pozorovať a ktoré sa neprejavujú navonok v správaní človeka - vedomie, podvedomie.
5, diferenciálna psych a psychotechnika
psych.smer, ktorý je spatý s rozvojom strojovej veľkovýroby - etapa psych.práce.W. Sten - triedenie ľudí podľa kritérií, zhodných vlastností.Použ. pri rozmiesňovaní pracovníkov vo firme.
Predmet psych.
Psychológia - je veda o psychických javoch, ktoré sú funkciou mozgu a odrazom objektívnej skutočnosti.
Psych.javy - psych.procesy : pocity, vnemy, fantázia, pamať, reč, aktivita
- psych. vlastnosti : vlohy, schopnosti a záujmy,vlastnos. charakteru
- psych.stavy : pohotovosť, strach, hnev, radosť, úzkosť, tréma. Predmet psych.

- je skúmanie zákonností psych.integrácie a regulácie činnosti a správania sa jednotlivca, pričom ide o skúmanie psych. mechanizmov správania sa súbežne sposobom ovládania tohoto správania.
Psychická integrácia - vyjadruje jednotu osobnosti, ktorá je daná vzájomným harmonickźm posobením všetkých psych. prvkov.
Psychická regulácia - je súbor procesov organic. a psychic. života, ktoré sú na vytváranie harmonickej jednoty medzi človekom a prostredím.Homeostáza - zabezpečuje stav rovnováhy.Regulácia:
Regul. Správania Prvky Úroveň Model
regul. mchaniz. Aktiviz
Biolog. pudy,potreby primár. stimul
inštinkty reakcia
Psychic. stavy,procesy sekund.osobnosť
motívy psychic s,r
Sociálna normy,zákony primar.osobnosť
sankcie sekund. reakcia
Prac- organ. ciele primár. osobnosť
úlohy sekund. s,r
Psychologické vedy - členenie:
Psychológia práce : tvorí sústavu psycholog. Poznatkov získaných skúmaním pracovnej činnosti človeka. Zachytáva psychické vlastnosti , schopnosti ktoré človeku umožňujú pracov. činnosť vykonávať.Zaoberá sa prejavmi psychiky človeka v procese pracov. činnosti, vplyvom práce na človeka, analýzou problémov vzťahov na pracovisku : člověk - člověk, člověk -stroj
člověk - pracovisko
Sociálna psych. - E.Mayo - odhalil existenciu formálnych a neform.vzťahov
na pracovisku,ktoré ovplyvň. Ich motiváciu a pracov. postoje.
Inžinierska psych. - základ tvorí Munsterbekova myšlienka o potrebe prisposobenia prac.nástrojov človeku. Skúma vzťah medzi človekom a strojom a medzi človekom a technikou.Kozmon.
Poradenská priemyselná psych. - je základ psychotechniky.Je úzko spatá so strategic. manag., personál.manag a marketingom podnikov. Heslo: správny ľudia na správne miesta.
Psych. riadenia : F.W.Taylor zaoberal sa štúdiom organiz. práce.Vychádza z technických poznatkov o parametroch strojov a vo vzťahu k človeku o jeho fyzickej zdatnosti.Špecializované oblasti:
- psych. činnosti a osobnosti vedúceho
- to isté osobn. riadeného jako objektu riadenia
- psych. pracov.skupiny jako objektu a subjektu riadenia
- psych. vzájomného posobenia subjektu a objektu riadenia.
Aplikačné zóny psycholog. disciplín:
strateg.manag - psych. práce,psych.riad.
sociál. psych, pedagogic.psych.
- psych.trhu, sociál.psych
psych.riadenia.
personál.manag-.

- psych.práce,psych.riad.sociál.psych,pedagogic.psych.-----psych.práce, psych.riad.
marketing manag - psych.trhu, psych.riad sociál.psych.
operač. manag - psych.riadenia,sociál.psy
inžinierska psych.
Metódy psych.v managemente
Delenie podľa obsahového zamerania:
- metódy vedeckej práce
- metódy výskumové
Delenie podľa podmienok užívateľov:
- metódy štandardizované
- metódy neštandardizované
Psych. metódy vedeckej práce:
Logická metóda - je sústava logických prostriedkov, pomocou ktorých manager analyzuje štruktúru a obsah javov a súvislostí medzi javmi a procesmi v podniku a v makroekonomickom prostredí.
Historická metóda - je sústavou prostriedkov zameraných na odhalenie vývoja javou v historických súvislostiach
Psych. výskumné metódy:
1, všeobecné metódy - sú spoločné všetkým psycholog. disciplínam.
2, špeciálne metódy - sa vyvinuli v rámci jednotlivých psycholog. disciplín, ktoré skúmajú podnikovú a podnikateľskú prax.
3, modifikované metódy - vznikli prepracovaním metód a techník bežne používaných v rámci iných vedných disciplín.
Všeobecné psych.metódy:
Pozorovanie - patrí k najstarším vedecko - výskumným metódam.Laické pozorov. odlišujeme od metódy pozorovania , ktorú chápeme jako systematické a plánovité sledovanie činnosti a správania sa človeka v pracov.procese.Orientované:
- na postihnutie psycholog. stránok
- na zachytenie niektor. ďalších hľadísk
Rozlišujeme podľa stupňa izolovanosti javu - exploratívne, špecifické, kontrolov.
Psych. experiment - sposob skúmania, keď experimentátor za presne pripravených kontrolovaných a pozmeňovacích podmienok javí psychic.javy, stavy.Delenie:Prirodzený - prebieha v konkrétnych , reálnych podmienkach a je kombináciou experimentu a metódy pozorovania.
Laboratórny - prebieha v umelých, modelových podmienkach. Požíva sa v psychol. obchodu a reklamy.
Exploračné metódy - rozhovor, dotazník sú metódy náročné na aplikácie.
Úspešná aplikácia je keď výskumník vie nadvazovať kontakt a efektívne komunikovať. Typy rozhovoru:
1, spontánny voľný rozhovor
2, pološtrukturovaný rozhovor
3, štrukturovaný rozhovor
Dotazníková metóda: použ. pri hromadnom získavaní údajov,Požiadav:
plánovitosť, konkrétnosť, stručnosť, presná štilizácia,non-sugestívnosť otázok
Anketa : metóda použ. na rýchle zistenie určitých parciálnych informácií.
Špecifické psych.

metódy -
Patria psychodiagnostic.metód - predstavujú rozsiahli súbor dotazníkových a testových metód a techík.Zdrojom a základom psych.metód sú výsledky vedeckého výskumu.Rozdel:
1,objektívne- výkonné testy, zistujú úroveň schopností pracov.
2, špeciálne dotazníky - zisťujú záujmy, pracovné postoje.
3, psychodiag.metód. - umožňujú zistiť niektoré aspekty vývoja osobnosti pracov
metódy štúdia objektívnych materiálov
- súbor metód psych.riadenia, ktoré sa zacieľujú na analýzu dostupnej podnik. dokumentácie -technic, ekonom,organiz,
personálnej.
metódy štúdia priebehu výsledkov prac. činnosti:
metódy, ktoré analyzujú činnosť prac. z hľadiska kvality a kvantity a na základe toho vypovedajú o kvalifikačnej pripravenosti pracovníka.
metódy analýzy - sú metódy, ktoré umožňujú stanoviť nároky práce na prac.
Snímkovanie pracov.dňa - metóda, ktorá sa zameriava najma na analýzu činnosti managera počas prac.dňa.
Incidenčná metóda - ktorou možno zistiť a analyzovať typické a špecifické podmienky, v ktorých riadiaca činnosť prebieha.
Aktívny výskum - metóda, v rámci ktorej sa spájajú prístupy prirodzeného experimentu s aplikačnou a racionaliz. činnosťou.
Obsahová analýza - metóda, zaoberá sa analýzou obsahu, verbálnych inform. fungujúcich v infor.toku podniku.
Problémová analýza - metóda, zameraná na analýzu vlastnej riadiacej činnosti managera.
Kauzálna analýza - postihuje súvislosti a príčiny výskytu problému v riadiacej činnosti.
Škádlovanie - určitý predstupeň merania
umožňuje kvantifikovať kvalit. údaje.
V psych.sú typy škál: nominálne, poradové, intervalové, pomerové.
V podnik. praxi sú typy škál :postojové, interakčnej analýzy, skupin. atmosféry.
Postojové škály - sú techniky na meranie postojov prac, prostredníc. ktorých prac. vyjadruje nielen svoj súhlas či nesúhlas ale aj intenzitu prijatia al. odmietnutia prac.postupu,nástroja,vzťahov.Majú vysokošpecifický charakter.Základ. typy:
- škála rovnako sa javiacich intervalov.
- škála súhrnných odhadov ( Likert )
- kumulatívna škola ( Guttman L )
- škála sociál. vzdialenosti ( Bogadus )
- škála stupnicovej diskiminácie
Škála interakčnej analýzy - zameraná na sledovaniepribehu interakcie a komunikácie, ktorá prebieha v určitej sociálnej situácií na pracovisku.
Škala skupinovej atmosféry - najmladšia , E.F.Fiedler - zostavil ju za účelom meraia štýlu riadenia a vedenia managéra.Využitie - na získavanie globálnych údajov o atmosfére prac.skupín v podniku.
Modifikované metódy psych. disciplín:
metódy klinic.psychol, psychometrie, sociológie. Projekcné metódy - predstavujú špecifický nástroj skúmania osobnosti, ktorý využíva premietnutie, projekciu vlastných predstáv do iných osob.
Metódy experim.štúdia psychic.záťaže
metodické postupy, ktoré umožňujú človeka vystaviť extrémnym prac.

podmienkam a zistiť dopad na psychiku.
Psychometric. metódy -pouˇy. matematicko - štatistické metódy na kvalifikovanie psych.javov,k čomu použ. osobitné a komplexné operácie: meranie času, frekvencia diagnostikovan.javu.
Sociometrický test - J.L Moreno - umožňuje skúmanie sociopreferenčných vzťahov, a to explicitných, implicítnych.
Pracovná činnosť -
Práca - je základnou a možno i dominantnou činnosťou človeka.
Špecifická, cieľavedomá činnosť, zameraná na uspokojenie existenčných a psycho. - sociálnych potrieb.
Determinanty prac. činnosti -
objektívne - 1,činitele spojené s pracov. prostredím v širšom slova zmysle - makroúroveň: politická, kultúrna, ekon.
2, činitele spojené s pracov. prostredím v užšom slova zmysle - mikroúroveň: fyzikálne podmien.prac. prostredia, pomocky, pracov.nástroje. Patrie sem:
- odborná kapacita: tvorí súbor vedomostí, zručností pre výkom práce.
- výkonová kapacita : je určená psychic.a fyzickou zdatnosťou pracovníka.
- osobnostná kapacita : súbor osobnost. Vlastností pracovínka.
- spoločenská kapacita : postavenie pracov.,ktoré si vybudoval v prac.skupine
- motivačná kapacita - je daná potrebami, záujmami pracov. v prac. procese.
Analýza pracovnej činnosti: zameraná na zistenie na istenie požiadavok pracov. činnosti na pracovníka. Postupy:
- popis práce- základné pracov.povinnost
- analýza práce- poskyt.vnút. štruktúru pracovnej činnosti.
- špecifikácia práce - stanoveje psychic.náročnosť danej prac.činnosti.
- klasifik.povolania a práce-triedi prac.čin.
- metóda hodnotenia práce - slúži na stanovenie mzdových tried.
Profesiografia - súbor interdisciplinár. metód aplikovaných za účelom popisu a analýzy presne vymedzenej prac.činnosti
Psycholog. profesiografia - aplikácia profesiog. za účelom odhalenia analýzy psychol. stránok pracov. činnosti.Metódy opisné metódy,aktívne, experimentálne, špeciálne.Výslekom je psycholog. profesiogram,parciálny profesiogram.
Profesiogramy - sú to piliere a súčasť hodnotiaceho systému a motivačného systému firmy. Typy obsahujú:
- všeobec. charakterist.pracov.činnosti
- súhrn povinností pracovníka
- popis obsahu pracov. činnosti
- popis objektívnych podm. pracov.činno - prehľad požiadaviek na pracovníka
- charakt. postavenia profesie
Psychic.pracov. sposobilosť - je porov. požadovaných vlastností, predpokladov pre prácu s ich reálnym výskytom, ktoré zisťujeme. Skupiny -
1, Exploračné metódy: vlast.životopis, administr. dotazníky, rozhovor
2, Pozorovanie: v prirodzen.situáciách, v modelových situáciách
3,Psychdiag.

metódy: 1,objektívne - výkonové testy,2,subjektívne - testy osobnosti, schopnosti, tvorivosti.
4,Metódy prac. hodnotenia: posudzovan.pracov.nadriadenýcm, členmi pracovnej skupiny, podriadeným.
5, Empirické metódy: kvalifik.skúšky, výskyt havárií a porúch. Pracovný výkon - je to meradlo pracov.činnosti človeka, je vyjadrením množstva a kvality práce, ktorú pracov. vykonáva v daných prac. podmienkach za určitú časovú jednotku.
Produktivita práce - je vyjadrením určitého množstva vyrobených úžitkových hodnot za časovú jednotku.
Faktory podmieňujúce výkon -
- objektívne: podmieňujú výkon a výkonnosť prac.Rozdelenie :
1,podmienky ekonomické a organizačné
2, podmienky fyzické a technické
3, podmiemky sociálne
- subjektívne:
1, individuálne predpoklady prac.
2, sposob príjmania podnetov
3, sposobom regulovania prac. na posobiace podnety.
4, úroveň,rozsah a členitosťpoznáv.proce
5, postoje pracovnej činnosti
Ukazovatele výkonu: 1, priame
2, nepriame
Psych. účinky pracovného prostredia:
- osvetlenie pracoviska
- farebná úprava
- hluk na pracovisku
- mikroklimatické podm. na pracovisku.
Psych. účinky osvetlenia pracovisku:
- patrí k najvýznamnejším fyzikálnym faktorom prac. prostredia.
Trojaké umelé osvetlenie:
- celkové umelé osvetlenie
- miestne umelé osvetlenie.
- kombinované umelé osvetlenie
Optinálna zraková vnímavosť:
- optimálna intenzita osvetlenia
- plasticita osvetlenia
- rovnomernosť osvetlenia
- stálosť osvetlenia
- farba svetla, zabránenie oslnenia.
Psych. účinky farebnej úpravy:
- ovplyvňujú psych. pripravenosťprac.
Účinok farieb:1, ovplyvňujúce vnímanie priestoru, dľžky,vzdialenosti 2, ovplyv. rozlišovanie predmetov 3, ovplyv. tepla a chladu u pracovníkov 4, ovplyv. citové naladenie človeka 5, symbolické farby. Pych. účinky hluku: Hluk - je súbor rušivých a škodlivých zvukov, šumy, hluky. Hluk podľa zdroja: mechanický, aerodynamic., hyraulický, hluk sposobený údermi.Typy hluku: obťažujúci, škodlivý hluk.
Psych.účinkymikroklimatic.podmien:
- teplota vzduchu, vlhkosť,prúdenie,
teplota okolitých ploch a predmetov na prac.Prevádzky: studená, teplé,horúce,
Vlhkosť vzduchu: je daná percentom množstva vodnej pary při určitej teplote vo vzduchu v danej prevádzke.
Prúdenie vzduchu: je výmena vzduchu v prevádzkach s vysokou koncentráciou škodlivých exhalátov bezpodmienečné.
Zmeny výkonnosti prac. v čase: Pracov. výkon i výkonnosť je jav kolísanie pracov. výkonu a výkonnosti.Fyziologic.

procesy sa možu mierou podieľať na kolísaní psych.procesov a stavov jako : stav pozornosti, vnímanie, úmava, stres.
Zmeny výkonnosti v priebehu smeny:
Základným časovým intervalom: pracovná smena, pracovná doba.
Model kolísania výkonnosti:
1, etapa zapracovania
2, etapa privyknutia, rutiny, re-aktivizácie
3, etapa poklesu
Zmeny výkonnosti v priebehu dňa.
Problém denného biologic.rytmu - analyzovaná v Hessovej teórií ergotrópneho a trofotrónpneho zapájania sa vegetatívneho nervového systému do činnosti organizmu.Všeobecný model výkonosnej krivky: má význam aj z hľadiska jeho zapojenia do pracov. činn
Pracov. doba,modifikácie k výkonnosti
Prac.doba: doba, počas prac.vykonáva prac.činnosť.Model B.E.Kavac-3skupiny pracovníkov-Škovránkovia- prac.ktorách výkon dosahuje vrchol v dopolud. hodinách prac.smeny,potom ich výkonnosť klesá.Sovy- prac. ktorích výkon dosahuje vrchol vo večerných hodinách.Aritmetické osobnosti-výkon, ktorých vplýva momentálna psych. pripravenosť pre prac.činnosť,majú vysokú sebadisciplínu.Rozvrhnutie prac.doby: rovnomerné, nerovnomerné.
Základné modely pružnej prac.doby:
Týždenný model: charakt. možnosťou striedať prac.smeny počas prac.týždna v nadvaznosti na biorytmi a psych.dispozíciu prac. pre prac.výkon.
Mesačný model : má dva varianty, ide o pravidelné striedanie blokov, ktoré sú tvorené pracov. a voľmými dňami,týžd.
Ročný model:obdobie, kde sa striedajú voľné a prac. mesiace al. pol roka prac.pracuje a pol roka má voľno.
Job sharing: podielový prac.čas je forma prac.doby veľmi náročná na psych. pripravenosť prac.pre túto formu práce.
Tele work: on call, ide o prácu ktorú prac. vykonáva na objednávku doma.
Monotónia,únava a podobné psych jav
Monotónia v prac.procese: je to subjektíny pocit zníženej psych. aktivity, ktorý vzniká pri mechanickej jednotvár. pracovnej činnosti.Monotónne symptóny - Zážitkovésymptóny: pocit unavenosti, ospanlivosti, apatie, nenútenosti.
-Výkonové symp: pokles celkového výkonu, znížená schop. Preorientovania
- Fyziologické symp: yníženie centrálnej aktivácie,pokles krvného tlaku.
Hlavnými zdrojmy mototónie - pásová výroba, vigilačné ulohy.
Psych. saturácia: psych.nasýtenie, može sa vyskytnúť pri roznych úlohach mnohotvárnej prac.činnosti.Stav zvýšenej efektívnej bdelosti,je sprevádzaný podráženým pociťovaním prac.podnetov a úloh.
Únava a jej vpyv na výkonnosť prac:
- stav, organizmu sposobený námahou, najma yvýšenou námahou, výsledkom ktorej je relatívny útlm. Formy:
1, fyzická: vzniká jako dosledok fyzickej námahy.
2,generalizovaná: vzniká ako výsledok prenesenia únavy z jednej skupiny svalov na celý organizmus.
3, psychická: vzniká v dosledku senzorického nervového praťaženia při dušenvom type práce.
Psych.únava s fyzic.únavou sa prajavuje:
- v senzorickej, mentálnej, emociolnálnej, motorickej oblasti a oblasti psych.proces.
Akútna únava : vyskytuje sa bežne, ako dosledok vykonávanej prac.činnosti.Je to prirodzený jav.
Chronická únava: trvajúci psych.

stav, ktorí sa nemení ani po odpočinku.Prejav nezáujmu, stratou iniciatívy.
Pocit únavy: patrí medzi orgánové pocity,oznamuje zmenu fyziolog.statusu a upozorňuje na vyčerpanie organizmu.
Prevencia únavy:
1, fyzikálne a fyzikálnechemic.vplyvy
2, biologicko- fyziologické faktory
3, psychologické faktory
4, sociálno- psychologické faktory
Psych.záťaž, frustrácia, stres:
Psych. záťaž: je to psych.malaadaptívny stav, vzniká ako dosledok predvídaní udalostí,ktoré sú nepriaznivé pre prac.
Prvky fyzickej.záťaže: 1, mobilizácia duševných síl- prípravná fáza, ktorá može skončiť aj zlihaním pracovníka.
2, samotné riešenia záťažovej situácie: vyvíja sa že sa vytvorí psych.tolerancia voči faktorom a situáciam,al.sa vyrovná so záťažou situácie sktívne.3, výsledné zmeny v psychike prac - závisia od faktu, či prac. situáciu vyriešil,al.zlyhal.
Psych. preťaženie: stav, ktorý vzniká v dosledku nerovnováhy medzi psych.predpokladmi. Konflikt:
1, agresívna fáza:prenáhlené reakcie prac. útočným správaním,stratou sebadiscipl.
2,fázaregresie:rezignácia prac.na problém
nástupom depresívnych nálad.
3, reštitučná fáza:charakt. návratom prac. k prac.aktivite, rastie výkonnosť prac.
Frustrácia: je malaadaptívny psych. stav, ktorý vzniká keď je dosiahnutie cieľa blokované nejakou prekážkou.
Frustrakčné reakcie:1, agresivita: ktorej podstata je snaha prekážku odstrániť.
2, regresia: podstata je tendencia ústupu před prekážkou.3, represia: podstata je aktívne potlačenie prekážky,vzbudzujúcu frustráciu.4, kompenzácia: podstatou je zmena cieľov a obídenie prekážky navidzujúcej frustráciu.
Stres: je to náročná záťažová situácia, ktorá od človeka vyžaduje mimoriadnu aktivazáciu.Vegetatívny trojtakt:
- prípravná fáza, fáza pohotovosti, fáza zotavenia.Typy stresu Melton a Brigge:
1, fyziologický:extrémnychfyzikál.podm.
2, psycholog: dosledkom neprimeranej intenzívnej stimulácie.
3, kombinovaný: dosledok posobiacich oboch faktorov.
Psychic.reakcie na frustr,stres, koflikt:
- maladaptívne psychické stavy:
Agresia - verbálna a neverbálna, je priamym útokom proti prekážke a končí až úplným odstránením prekážky.
Erocentrizmus- upútanie pozornosti buď verbálnym prejavom al. činmi.
Projektovanie-pripisovanie vlastných negatív a neúspechov iným pracov.
Identifikácia- privlastňovanie si úspechov iných.
Kompenzácia- změna objektu aj sposobu uspokojovania prac. potrieb.
Racionalizácia- zdovodnovanie svojho správania a konania, hľadanie príčiny neúspechu.
Izolácia- programové skrytie za kolektív.
Negativizmus- vzdorovité správanie sa.
Potlačenie- zatváranie očí před neúspech
Fixácia- ustrnutie na jednom bode, neschopnosť zmeniť stereotyp.
Psychohygiena a metódy prevencie:
Psychohygiena:úprava životných podm. človeka, ktorá u neho vyvoláva pocit spokojnosti ,výkonnosti, šťastia.

Cieľ: udržať a zveľadiť psychic.zdravie.Jeho barometrom je duševná rovnováha.
Metódy prevencie negat.psych.stavov:
Režim práce a odpočinku- súbor vzťahov a pravidiel, zvyklosti a noriem, ktorými sa riadi prac. proces z hľadiska časového rozdelenia.Kostra režimu práce
1, typ a sposob práce 2, hygienické a klimatické podmienkypráce,3, osobnosť pracovníka. Pracovné prestávy1,umož. obmedziť stratu prac.energie 2,znižuje kolísanie výkonnosti.3, koncentruje čas na osobné potreby prac.4, čiastočne znižuje psychic.únavu5, podporuje kladnú motiváciu k práci.
Dĺžka prac. prestávok:je v súlade s dĺžkou času, ktorý prac. potrebuje na regeneráciu.Rozdelenie:
1, hlavná prestávka ( obed )2, pravidelné ( mikropauzy )3, prestávky nežiadúce, ktoré vznikli z technicko- organiz.príčin.
Použ. hudby vo vzťahu k výkonnosti:
- hlasitosť,typ hudby,dĺžka vysielania hudby počas pracov. procesu.
Spontánne pracov. tempo: tendecia prac. pracovať urč. Rýchlosťou, ktorá je preňho charakteristická.
Stanovené prac.tempo: nepretržitý sled prac. úkonov, ktoré má prac. za stanovený čas splniť, pričom úkony sa vykonávajú v stanovenom poradí.
Pracovný rytmus: pravidelne opakované členenie organiz.celku, presne stanovenými časovými znakmi.
Formy odpočinku: Cieľ: regenerácia prac.síl,schopností a zručnosti pracov.
Aktívny odpočinok: tvoria činnosti, ktoré nezaťažujú iné svalové skupiny a im zodpovedajúce nervové centrá. ( hudba )
Pasívny odpočinok: stav úplného uvoľnenia organizmu( spánok, relaxácia )
Spánok: prirodzená forma odpočinku organizmu.Mikrospánok:krátkodobý vysoko intenzíny útlm vysoko zaťažených centier nervovej sústavy.
Relaxácia: stav uvoľnenia, pokoja,ktorá vzniká v dosledku uviľnenia svalového a psych. napatia po veľkej telesnej nálade al. silných psycholog. zážitkoch. ( joga ).
Osobnosť manag.a psychol.aspekty:
Osobnosť: súhrn zdedených vrodených a pod tlakom výchovy a spoločnosti v určitom prírodnom, kultúrnom prostredí vytvorených vlastností,kvalit, ktoré riadia činnosť človeka.Rozdelenie:
- štruktúra a dynamika osobnosti.
Štruktúra osobnosti: ide o určenie prvkov,častí a zložiek, z ktorých sa osobnosť skladá. Eyseckova schéma:
Labilný
melancholik cholerik
Introvert flgmatik sangvinik Extravert
Stabilný
Dynamická osobnosť: skúma atriedi, klasifikuje sily, ktoré uvádzajú správanie človeka do činnosti.Sústreďuje pozornost
- vymedzenie nárokov na vlastnosti manag.,na psych.procesy,na schopnosti, na zručnosti manag.
Nároky na vlastnosti manag:
Vlastnosti manag: sú riadenia charakterizované jako základé psych.

danosti,ktoré v súhrne tvoria základ jeho osobnosti a individuálnu odlišnosť.Typy:
- telesné a výrazové vlastnosti, temperament, charakt.vlastnosti.
Nároky na kvalitu psych.procesov:
1, vnímanie:a kvalitatívny stupeň analýzy vnímaného problému.
2, pozornosť:najma schopnosť vysokej koncentrácie rozdeľov. pozornosti účelu.
3, pamať:najma rýchlo zapamatávania, trvalosť podržania zapamataného.
4, myslenie: 3 typy:1,stratg. Myslenie2, tvorivé myslenie3, pružné myslenie.
5, citová zrelosť: vyrovnanosť a schopnosť citového preladenia, ktorá je spojená i so schopnosťou manag.
Nároky na schopnosti manag:
Schopnosti: sú psych.danosti, ktoré podmieňujú výkon určitej činnosti.Typy:
Všeobecné schopnosti:
a, primeraná úroveň všebec.rozumovej kapacity: zložky- praktická,sociálna, teoretická.
B, základné prac. náviky a stereotypy.
Nároky na zručnosti manag:
Zručnosti: sú učením získané dispozície, ktoré umožňujú správne, rýchle plnenie úloh využitím vhodnej metódy. Typy:
- komunikácia, rozhodovania, komplex riadiacich zručností.
Komunikácia: proces výmeny informác. medzi ľuďmi.
Rozhodovania: súbor psych.procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný sposob konania v určitej prac.situácií.L.Thomson stanovil:
- posudzovacia rozhod. stratégia
- komputalizačná rozhod. stratégia
- kompromisná rozhod. stratégia
- inšpiračná rozhod. stratégia.
Metódy: metóda Delfi,heristická metóda, metóda vzájomného prisposobovania sa, Kepner- Tregoe metóda, metóda hegeliánskej dialektiky. L.M.Kitov:
- nedostatok času, informačné preťaženie manag.,informačný hlad manag.monotónnosť informácií, rizkovosť rozhodnutia.
Štýl riadenia:je určitá organ.a koordinácia ľudskej činnosti, ktorú realizuje manag. S cieľom, aby dosiahol prostredníctvom iných ľudí cieľ.
Klasické rozdelenie štýlov riadenia:
1, autokratický štýl riadenia: založený na využívaní formálnej autority.
2, demokratický štýl riadenia: uprednostňuje vzťah člověk - práca.
3, liberálny štýl: charakt. nízkou autoritou a vysokou prestížou manag.
4, laissez - faire štýl: štýl voľného priebehu konania podriadených.
W.Reddin: typy riadiacich štýlov:pružný štyl, impulzívny štýl, participatívny štýl.
Štvorica štyroch základných štýlov:
- štýl určený,integrovaný,rozdelený, štýl vzťahový. Typy managérov:
Dezertér: často prejavuje nedostatok záujmu o prac. úlohy.
Misionár: kladie harmóniu a vzťahy na pracovisku nad všetko ostatné.
Autokrat: uprednostňuje plnenie prac.

úloh k motivovaniu používa priamy tlak.
Kompromisník: uznáva výhody toho byťorientovaný tak na prac.úlohy jako aj na vzťahy medzi nimy.
Byrokrat: nemá skutočný záujem ani o prac.úlohy ani o podriadených.
Vyvolávač: vkladá implicítnu doveru v podriadených a vedie ich k individuálnemu uspokojeniu v práci.
Benevolentný autokrat: vkladá implicítnu doveru v seba, vie primať podriadených k tomu,aby robili to,čo on vyžaduje.
Výkonný manag: vidí svoju prácu jako efektívnu maximálizáciu snáh ostatných vo vzťahu ku krátkodobým a dlhod. úlohám.
Efektívnosť riadenia jako podmienka:
Efektív. riadenia: je súhrn praktic.metód, ktoré vytvárajú návikový stereotyp riadenia a vedeni ľudí.
Sociálna psych. a jej význam:
Vznikla pod vplyvom interakcie medzi sociológiou a psych.
Pracovná skupina:každá skupina ľudí, ktorá je účelovo spatá kooperačnými vazbami.Malý sociálny útvar s vnútornou sieťou kooperačných vazieb medzi jej členmi.E.Mayo- fenomém prac.skupiny
Klasifikácia a štruktúra prac.skup:
prac.skupiny: 1, podľa vzniku: primárna prac. skupina- vzniká obyčajne spontánne, na základe osobných vzťahov medzi pracov, sekundárna prac.skupina- vzniká na podnet zvonka.
2, podľa veľkosti,3, podľa vnútornej súdržnosti: 4, podľa zhody a odlišnosti medzi členmi5, z hľadiska príjmania nových členov,6,podľa vnútornej štruktúry: formálna prac.skupina-je založená na formálnej deľbe práce vo firme.Neformálna prac. skup- tvoria ju neformálne vyťahy medzi prac.,ktoré výrazne odzrkadľujú ich sympatie a antipatie.3.typy neform.štruktúry:
- súdržná neformálna štr. bez silnej osobnosti vedúceho, s výraznou osobnosťou vedúceho,prac. skupina sa rozpadá do viacerých neformálnych podskupín.7,z hľadiska organizovanosti,
Dynamika a dynamické procesy:sú to procesy, ktoré prebiehajú v prac. skupine začal skúmať K.Lewin- skupin.dynamika
Fenomén skupin. tlaku: sa nazýva fenomém konformizmu- ide o schopnosť prac. podriadiť sa skupine.Typy
Vonkajšia konfordita- prac.sa stotožnil so skupinovými názormi len navonok.
Vnútorná konfordita- jevýsledkom prekonania konfliktu so skupinou v jej prospech
Fenomém skupinovej súdržnosti:
poskytuje proces formovania sa zvlášneho typu vazieb v prac. skupine.
Diagnostika prac.skupiny:
Problematikou diagnostikovania pracov. skupiny sa zaoberá sociometria.Na základe získaných informácií manag. pristupuje k formovaniu optimálnej vnútornej štruktúry.
Sociálno- psych. aspekty informatizác:
Predpoklady a dosledky procesu:
Informačná funkcia- spočíva predovšetkým v priebežnej optimalizácií funkcie zmyslových orgánov, pomocou ktorých získava prac. podnety.Je potrebné zabezpečiť:primeranosť- informačná kapacita človeka, primeranosť inform.profilu človeka.
Dva druhy kategórií pracov: 1,prac. s vyhradeným inform.profilom, prac. s nevyhradeným informač. profilom.
Realiuačná funkcia-je zaistená pohybovými orgánmi, v rámci ktorých roulišujeme pracovné polohy: pohyb prac.,produktívnu prac. činnosť, manipulačné funkcie.
Psych.

problémy kompjuterizácie: ide o zvyšovanie technickej vybavenosti práce zavádzaním výpočtovej techniky do všetkých oblastí prac.činnosti.
Sociálno psych. aspekty inovač.proc:
Inovačné procesy: znamenajú zmenu,
ktorá sa dotkne záujmu zainteresovaných prac. a vyvoláva u nich kladné,záporné postoje.Rozlišujeme: 1, inovačné procesy posobiace jako motivátory2, posobiace jako stresory,3, posobiace jako satisfaktory4,posobiace akodemotivátory
Inovačná klíma: je súčasť sociálno- psycholog.atmosféry v podniku.
Technofóbia - fenomén súčasnosti: ide o pojem, ktorý zahŕňa nielen pozitívne, ale aj negatívne stŕanky uvedeného procesu vo vzťahu k pripravenosti manag.Vznik sa spája s využitím nových technológií a predovšetkým počítačov v manag. profesii.
Motivácia:proces ovplyvňovaniačloveka k činnosti- ktorá ide k uspokojeniu človeka ale aj cieľov organizácie.
Stimulácia - vonkajšie podnety: plat, odmena, status, rola, pochvala.
Motivácia - vnútorné podnety: pudy,potreby, ciele, postoje, hodnoty.
Primárne potreby- jesť,spať, piť,
Sekundárne potreby - potreba uznania.
Skupinové prog: ankuty- zisťuje sa úroveň motívov.
Individuál. prog: rozhovory, dotazníky.
Teória motivácie: procesové- jako vznikla motivácia, obsahové- čo motivuje.
Maslowova hiergia potrieb:
potreby sebarealizácie, potreba uznania, potr. afiliačné, potr.bezpečia, fyziolog.pot
Dvoj-faktorová teória: Herzberg
Motivátory:výkon,zodpovednosť, uznanie,keď sa oprie o tento faktor - prichádza k uspokojeniu.
Hygienic.faktory:prac.podmienky,plat
vzťah- neuspokovanie niektorého faktora, vzniká nervozita,napatie.
Teória rovnováhy: výdavkov a zisku, motivuje spravodlivé odmeňovanie.
Výdaje: kvalifikácia, čas, námaha
Zisk: ohodnotenie, postup, dovolenka.
Teória posilnenia: cukor al. bič
- ak člověk má úspech,správanie opakuje
- ak člověk má neúspech,správ.neopakuje
- aktívny prístup: pozitívne posilnenie
trest
- pasívny prístup: negatívne posilnenie
zdržanie odmeny
Najvýhod.kombinácia: pozitívne a negat.
Najnevýhod.kombinác:trest a zdržananie odmeny.
Meória XY:
teória X: priemerný člověk nemá chuť pracovať, musí mať motiváciu ( plat ),
člověk musí byť riadený, kontrolovaný
teória Y:priemer.člověk má veľkúchuť pracovať,je iniciatívny( sekundár. potr. )
teória Z: pociťujú potrebu ridiť ľudí ( sú to ľudia, ktorý radi riadia ostatných)Jap.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk