Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Citová deprivácia v rannom detstve

Citová deprivácia v rannom detstve.

V provom rade si treba uvedomiť čo je to deprivácia.
Deprivácia je psychický stav, ktorý vzniká vtedy keď človek chronicky neuspokojuje v plnej miere svoje potreby alebo nedosahuje vytýčené ciele. (deprive – mať nedostatok).

K deprivácii dochádza vtedy, keď sa záklané potreby uspokojujú na úrovni existenčného minima, alebo klasajú až pod jeho uroveň. Pritom neuspokojená potreba je silná, resp. Voľba náhradného cieľa nieje z nejakých dôvodou možná (napr. Pri deprivácii vzniknutej v dôsledku nevyhovujúceho rodinného prostredia a nemožnosti zmeniť ho). Psychická deprivácia vzniká pri chronickom nedostatku podnetov potrebných pre zdravý duševný vývin, najmä pri chronickom neuspokojovaní psychických potrieb.

Medzi psychické potreby parí.

potreba združovania potreba lásky
potreba autonómie potreba ocrany a pomoci
potreba uznania potreba agresie
potreba brániť sa potreba starať sa o druhých
potreba dvorenia potreba vyniknúť výkonom
potreba ovládať sa potreba oponovať
potreba hry potreba predvádzať sa
potreba získavať potreba poriadku
potreba nadradenosti potreba zavrhovať
potreba chápať potreba súkromia
potreba smiechu potreba poznávať
potreba vyhnúť sa hambe potreba uchovávať
potreba slobody atď.

V deti v ranom veku nemajú toľko potrieb. Ich potreby úzko súvisia z poznaným svetom okolo nich. Ich potreby sa viažu najmä na rodičov a vychovávaťeľov. To že dieťa nemá rodičov od narodenia neznamená že musí byť deprivované. Dobrý vychovávaťeľ alebo náhradný rodič môže úlohu biologického rodiča smelo zastúpiť a uspokojovať potreby dieťaťa, ktoré mu bolo zverené.

V Českej republike sa skúmali štyri skupiny detí
- deti z nechceného tehotentstva
- deti z rodín alkoholikov
- deti narodené nemanželsky
- deti z rozvedených rodín päť rokov po rozvode
Všetky tieto deti boli v škoskom veku a vyšetrované rovnako. V troch skupinách boli deti deprivované sústavným neuspokojovaním potrieb súvisiacim s atmosférou v rodine. V jednej skupine a to v skupine z rozvedených rodín sa citová deprivácia detí neviskytla, pretože tieto deti vyrastali v normálnej dobre fungjúcej rodine s obydvoma rodičmi.

Deti v ostatných skupinách toto šťastie v nešťastí nemali.


Existujú základné životne dôležité psychické potreby, ktoré musia byť náležito a v pravý čas uspokojované, ak chceme aby sa dieťa vyvíjalo v osobnosť psychicky zdravou a zdatnou.
1. Potreba určitého množstva, kvality a premenlivosti vonkajších podnetov
2. Potreba určitej stálosti, rádu a zmyslu v podnetoch
3. Potreba prvotných citových a sociálnych vzťahov, t.j. vzťahov k osobám prvotných vachovávaťeľov
4. Potreba identity, t.j. potreba spoločenského uplatnenia a spoločenskej hodnoty
5. Potreba otvorenej budúcnosti, vlastne životnrj perspektívy.

Dieťa je zraniteľný tvor preto je potrebné mu venovať veľa pozornosti a snažiť sa napomáhať k uspokojovaniu jeho potrieb.


Použitá literatúra: Marián Košč, Základy Psychológie
Zdenek Matějček, Co deti nevíce potřebují.

Zdroje:
Marián Košč, Základy Psychológie -
Zdenek Matějček, Co deti nevíce potřebují -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk