Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Agresivita v rannej adolescencii

Tento článok pojednáva o agresivite a depresii adolescentov. Podmetom pre tento článok ako aj pre výskum, ktorý bol na základe tohto článku vykonaný, je podozrenie, že sa zvyšuje výskyt depresií a agresivity u adolescentov. Podľa literatúry a niektorých autorov ako aj samotné štúdie ukazujú, že u dievčat je väčší výskyt depresie ako u chlapcov a u chlapcov je zasa väčší výskyt agresivity ako u dievčat. Literatúra udáva aj nárast negativizmu, hostility a agresivity u adolescentov, pričom k najvýraznejším zmenám dochádza v období adolescencie a ranej dospelosti. Agresívne správanie v tomto období sa vysvetľuje tým, že kritériom agresivity nie je správanie ale zámer. Teda nejde o agresívne správanie sa voči inej osobe, ale o zámer poškodiť ju alebo ublížiť jej.

Výskum bol zameraný na 3 základné body:
1. porovnanie prejavov agresívneho a depresívneho správania chlapcov a dievčat.
2. zmeny úrovne premenných agresivity a depresivity s vekom.
3. zistenie vzťahov medzi premennými agresivity a depresie.
Výskum sa vykonával pomocou dotazníkov. U agresivity sa použil Dotazník hostility, a u depresii sa použila Sebaposudzovacia škála depresivity pre deti. Vzorku tvorilo 120 žiakov, 61 dievčat a 59 chlapcov. Vekové rozpätie bolo od 11 rokov 10 mesiacov do 14 rokov 10 mesiacov.
Výsledky výskumu priniesli niekoľko zaujímavostí. Napríklad vplyv pohlavia na úroveň agresivity sa nepreukázal, ani očakávanie, že u dievčat je nižšia úroveň agresivity ako u chlapcov, pretože dievčatá používajú iné formy agresivity, respektíve ju skrývajú. Pri depresii sa dokázalo, že je vyššia u dievčat než u chlapcov.

Dokázal sa výrazný vplyv veku na rast agresivity celkovo a taktiež rast na depresií. Pri porovnaní tohto výskumu s predchádzajúcimi sa zistila značná zhoda a to hlavne tá, že 14-ročný chlapci vykazujú vyššiu úroveň fyzickej agresie a v úrovni verbálnej agresie sa nelíšia od dievčat. Pri depresiách výsledky korešpondujú s predchádzajúcimi výsledkami. Pokiaľ ide o porovnanie depresie a agresivity, tam sa nezistil žiadny záporný vzťah.
Na záver konštatujeme, že agresivita u oboch pohlaví je rovnaká, len chlapci viac používajú fyzickú agresiu, u dievčat je to závisť. Depresia je predsa len vyššia u dievčat než u chlapcov. Zistil sa celkový nárast agresivity aj depresivity s vekom. Výsledky výskumu len potvrdili to čo sa predpokladalo, ale jedná sa len o malú vzorku a výsledky sa vzťahujú predovšetkým na ňu a nemusia byť platné všeobecne.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk