referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Patopsychológia
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 397
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
Defektivita (postihnutie)
Tento pojem sa skôr používa v špeciálnej pedagogike, v patopsychológii sa neudomácnil. Je poruchou celistvosti človeka, čiže poruchou vzťahov k spoločnosti.
Má 5 znakov
1. Rozumia sa sprievodné zmeny v štruktúre osobnosti.
2. Je dlhodobý proces.
3. Porucha spoločenských vzťahov sa týka vzťahov postihnutých ku kolektívu nepostihnutých ľudí ale i k postihnutým.
4. Má následky pre postihnutého ako aj pre spoločnosť. Postihnutý je obmedzovaný vo svojich vzťahoch a subjektívne trpí. Spoločnosť je zasa naopak zaťažovaná a zaujíma k nemu isté stanoviská.
- Vylučuje ich.
- Má k nim postoj prehnanej starostlivosti, čím obmedzuje ich samostatnosť a pestuje sa nežiadúcu závislosť od pomoci druhých.
- Je zameraná na to, aby sa takýto jedinec mohol v konečnom dôsledku integrovať do spoločnosti.
5. Nie je trvalý stav. Môže smerovať k zhoršeniu ale i k zlepšeniu.
Chápanie vývinu z hľadiska patopsychológie.
Skúma otázky vývinu osobnosti v osobitných podmienkach, ako sú napr. Poruchy sluchu,zraku, intelektu, hybnosti a poruchy reči.
Vývinové poruchy vznikajú v dôsledku:
1. Poškodenia biologických faktorov,
2. Negatívnymi vplyvmi prostredia
Vývinová porucha:
•Trvalá
•Prechodná
Môže sa objaviť nielen v jednotlivých zložkách,ale aj v tempe vývinu,
Prejavujúca sa v akcelerácii alebo retardácii.
Akcelerácia - v somatickom i psychickom vývine, niekedy sa však môže prejaviť len v jednej oblasti. Podoby akcel. - Normálna, abnormálna.
Retardácia - oneskorený vývin /psychosomatická, psychomotorická.
1.Narušený psychický vývin vplyvom biologických faktorov.
A/ Vplyv mozgového poškodenia na vývin.

Vplyv faktorov počas :
•praenatálneho,
•perinatálneho a
•postnatálneho vývinu, ktoré poškodzujú štruktúru nervovej sústavy a tým aj funkcie vyplývajúce z tejto štruktúry.

Faktory: - vírusová alebo bakteriálna nákaza,
- krvácanie,
- mechanické poškodenie,
- abnormality vo vývine mozgu a nádory.
Ak sa NS poškodí v neskoršom veku ( najmä v piatom roku života) nemožno hovoriť len o vývinových poruchách.

B/ Význam poškodenia analyzátorov Poškodenie sluchového alebo zrakového analyzátory, ku ktorému došlo v prvých rokoch života, vyvoláva tieto zmeny v procese vývinu osobnosti.
Znižuje a mení sa prijímanie informácií o okolitom svete,
mení sa proces poznávania skutočnosti a navodzuje sa jej skreslený odraz,
zvyšné nepoškodené analyzátory nadobúdajú v ďalšom vývine dôležitú úlohu, lebo čiastočne preberajú, čiastočne zastupujú, nahrádzajú jednotlivé funkcie,čo vedie ku kompenzačnej forme vývinu,
modifikuje sa forma a možnosti aktívnej adaptácie k okoliu a možnosti aktívneho pôsobenia na prostredie,
narúša a sťažuje sa spoločenská komunikácia, čo môže viesť k sociálnej izolácii,
uvedomovanie si poruchy a jej nepriaznivých následkov môže v neskoršom veku vyvolať zmeny osobnosti.
Psychický vývin narušený negatívnymi vplyvmi prostredia
Patologické vplyvy prostredia - vonkajšie vplyvy
 Nedostatok vhodných podnetov zo strany prostredia (kontakty s ľuďmi, potreba lásky, citová podpora a ochrana zo strany dospelých, sociálne úspechy v spoločnosti rovesníkov.
Patologické činitele prostredia,ktoré zvyčajne spôsobujú vývinové poruchy: zanedbanosť,citová nedostatočnosť, pocit zaznávania a neistoty, neúspechy v úsilí o sociálne uplatnenie.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.