Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ciele výchovnej dramatiky ako formy zážitkovej výučby

Cieľ - predstavuje smerovanie k produktu, predpokladaný výsledok výchovného pôsobenia.

Ciele výchovnej dramatiky boli prvýkrát formulované v USA začiatkom 20. storočia (formulovala ich Winifred Wandová, zakladateľka hnutia tvorivej dramatiky):
1. dať deťom príležitosť ku kontrolovanému emocionálnemu vybitiu,
2. poskytnúť každému dieťaťu priestor pre sebavyjadrenie v umení,
3. povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť dieťaťa,
4. dať mladým ľuďom príležitosť vyvíjať sa v sociálnom porozumení a spolupráci,
5. poskytnúť deťom skúsenosť samostatného myslenia a vyjadrenia vlastných myšlienok bez strachu.

Ciele sú konkretizované do čiastkových úloh, v jednotlivých oblastiach celkového rozvoja osobnosti dieťaťa:

Kognitívna oblasť (poznávacia):
1. rozvíjať a obohacovať poznávacie schopnosti (obrazotvornosť, predstavivosť, fantáziu), podporovať, uplatňovať intuíciu, všestranne pôsobiť na rozvoj tvorivosti,
2. vytvárať príležitosť a viesť k samostatnému, osobitnému, hodnotiacemu mysleniu, k ochote a schopnosti s istotou, kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky

Afektívna oblasť (postojová):
1. tvorivá dramatika dáva príležitosť k legitímnemu spôsobu ventilovania citov, k výmene rolí a tým aj rôznych postojov a citov,
2. formovanie a ovplyvňovanie vzťahov v skupine, ich fungovanie a kvalita.

Psychomotorická oblasť
rozvoj pohybovej kreativity, schopnosti spájania pohybu s predstavivosťou, rozvíjanie intuitívneho pohybu, osvojovanie priestorového cítenia, tempa, dynamiky pohybu

úlohy sú v rôznych metodikách výchovnej dramatiky rôzne formulované, triedená a zoskupované

Ciele a úlohy výchovnej dramatiky nadobúdajú zmysluplnú konkretizáciu vo formách procesu:
Forma – spôsob usporiadania a realizácie obsahu výchovnej dramatiky:
1. výchovná dramatika ako vyučovacia metóda – školská – pedagogická línia výchovnej dramatiky,
2. výchovná dramatika ako vyučovací predmet – školská – pedagogická línia výchovnej dramatiky,
3. výchovná dramatika ako záujmovo-umelecká činnosť – divadelná línia výchovnej dramatiky,
4. dramatoterapia – terapeutická línia výchovnej dramatiky.

Výchovná dramatika ako vyučovacia metóda
- najbohatšie skúsenosti má výchovná dramatika vo vyučovaní jazykov a humanitných vied,
- ponúka komunikačné situácie s preferovaným hovorením a počúvaním,
- dramatické postupy sa výrazne uplatňujú v projektovej metóde vyučovania,
- výchovná dramatika ako vyučovacia metóda bola v uplynulom období na pozadí záujmov pedagogickej verejnosti

Výchovná dramatika ako vyučovacia hodina
- názory na výchovnú dramatiku ako vyučovaciu hodiny sú rôzne,
- vo svetovom kontexte sa ako samostatný predmet uplatňuje na 1. stupni málokedy, výrazne je však zastúpená ako vyučovacia a výchovná metóda.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk