Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálna výmena

V sociál. skupinách dochádza k vzájomným interakciám, k sociálnej výmene – uskutočňuje sa: verbálnymi prejavmi(otázky), neverbálnymi prejavmi(mimika a činmi(kvet), zároveň ide o formy komunikácie; komunikácie nie je vždy jednoznačná – fungujúca=zisk, nefunkčná=strata; predsudok – narúša komunikáciu,=stereotypný ťažko zmeniteľný postoj k inému človeku (skupine ľudí) (rasové a národnostné predsudky); rivalita=prehnaná súťaživosť, jej opak kooperácia (ochota k spolupráci) - dôležitá pri riešení sociálnych konfliktov; typy sociálnej výmeny: podľa smerovosti a polarity, je dôležité udržiavať spätnú väzbu (stále info o tom, čo soc. výmena spôsobila, čo vyvolala); sociálna výmena – aj formou nepriamej alebo symbolickej komunikácie;

v sociál. výmene dochádza k vzniku interpersonálnych (konf. postáv, záujmov) alebo sociálnych konfliktov (konfl. medzi jedincami, jedincom a skupinou, medzi skupinami); zmiešané konflikty; na úrovni skupín: vnútroskupinové alebo medziskupinové konflikty; stratégiami riešenia konfliktov sa zaoberá matematická teória hier(stratégie: súperivé=nulové a kooperatívne=nenulové); spoločné záujmy pri riešení problémov – môže viesť k presunu hodnotovej hierarchie; samotné stratégie riešenia konf.: statické=nemenné a dynamické=podmienené (napr. partnerovou voľbou stratégie); používanie kooperatívnych či rivalitných stratégií je rôzne u jednotlivcov (autoritatívne osobnosti – menej kooperatívni apod)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk