referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Prostitúcia
Dátum pridania: 24.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 902
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 15.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 26m 20s
Pomalé čítanie: 39m 30s
 
ÚVOD
Vo svojej práci som sa zamerala na problematiku prostitúcie, ako jedného zo sociálno-patologických javov, vyskytujúcich sa v každej spoločnosti.
Prostitúcia ako taká má svoje rôzne formy, príčiny a sprievodné znaky. Jej základnými charakteristikami, prejavmi a dopadom na spoločnosť ako celok i na individualitu jedinca samotného sa zaoberali už mnohí (sociológovia, psychológovia, antropológovia, kriminalisti,…). Prostitúcia je dennodennou súčasťou života spoločnosti, avšak jej tematika rezonuje a predstavuje nosný pilier i mnohých literárnych a divadelných diel minulosti i súčasnosti.
Na tomto poli sa pokúšam predstaviť náhľad a ponímanie prostitúcie v dielach dvoch významných literátov, ktorých dobové názory spôsobili „sexuálnu revolúciu“ minulosti, avšak častokrát i všeobecné pobúrenie, odsúdenie a cenzúru. Zameriavam sa na stručnú históriu prostitúcie i systémy boja proti nej. V závere uvádzam v súčasnosti platnú legislatívu SR (niektoré jej právne normy), upravujúcu a postihujúcu zločiny k prostitúcii vedúce a s ňou spojené.

…kým bude trvať chemické manželstvo, potrvá aj:
prostitúcia. a pretože: nemôžeme odstrániť manželstvo,
ak sa nemáme vzdať svojej fascinujúcej kultúry,
nemôžeme ostrániť ani: prostitúciu a preto:

musíme spoločne s nimi vymýšľať nové a nové huncúcstva:

účinok býva taký silný...

1. Definícia prostitúcie
Prostitúcia (z lat. prostituere = verejne vystavovať) je „inštitucionalizovaná forma poskytovania sexuálnych služieb za peniaze či z iných pohnútok. Sprievodným prejavom prostitúcie je promiskuita. Častým dôsledkom prostitúcie je potom plná identifikácia sa s rolou a profesionalizácia. V tradícii západným kresťanstvom ovplyvneného myslenia bola prostitúcia chápaná obvykle ako „nutné zlo“ (Tomáš Akvinský, Augustin), pretože vždy existovali radikálne prúdy, úplne a zásadne prostitúciu odmietajúce z morálneho i pragmatického hľadiska.“ (Sociální deviace, 1994, s. 74.)

2. Rozdelenie prostitúcie
Kultúrna antropológia rozlišuje:
A prostitúciu nábožensko-rituálnu, resp. chrámovú, kedy je sexuálny styk súčasťou náboženského obradu, súčasťou služby bohom a demonickým silám (je známa hlavne zo starovekej Asýrie). Prevažná časť bádateľov ju ale za prostitúciu nepovažuje.
B prostitúciu tvoriacu súčasť ceremoniálu prijatia hosťa v dome - hlava rodiny umožňuje hosťovi pohlavný styk s vlastnou ženou, dcérou či metresou na dôkaz úcty a vážnosti (výmena žien v pohlavnom akte je tiež súčasťou mnohých rituálov pobratrenia sa, a to nielen u prírodných národov). Ani v tomto prípade však nejde o prostitúciu v pravom slova zmysle.
C ekonomicky a sociálne podmienenú prostitúciu, kedy poskytovanie sexuálnych služieb tvorí základný alebo doplnkový zdroj príjmov, resp. prostriedok dosahovania spoločenského úspechu.

Prostitúciou sa obvykle rozumie prostitúcia ženská, existuje ale (a v niektorých regiónoch dokonca prevláda) i prostitúcia mužská a detská. Náplň a prestíž rolí spojených s prostitúciou, jej formy a organizácia sa mení len zvoľna. Skupinovo a historicky je premenná i miera tolerancie k tomuto javu.
„Klasickou formou prostitúcie bola a je prostitúcia verejne predvádzaná v špeciálnych zariadeniach (nevestincoch), poprípade prostitúcia pouličná, kedy prostitútky vyhľadávajú svojich zákazníkov na verejnom priestranstve a samotný sexuálny akt sa odohráva buď v byte alebo (častejšie) v hoteloch. Obe formy sú v zásade komplementárne - tam, kde došlo k obmedzeniu prostitúcie uskutočňovanej v nevestincoch (napr. v Nemecku minulého storočia), došlo k rozmachu pouličnej prostitúcie, a naopak.“ (Sociální deviace, 1994, s. 74.) Prostitútky boli väčšinou pod priamou policajnou a zdravotnou kontrolou, tvorili súčasť priemyslu voľného času.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: JELÍNEK, J.: Řemeslo nemá vždy zlaté dno aneb milování a peníze. Závislosť, 1994, roč. 2, č. 5, s. 31-32., KOLENČÍK, M.: Drogy a prostitúcia. Hranice neviditeľna. Závislosť, 1997, roč. 5, č. 16, s. 40-43., MACSOVSZKY, P.: Ambit. Banská Bystrica, Drewo a srd 1995., ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do sociológie výchovy. Bratislava, Veda 1995, ProFem a rozkoš bez rizika. Ulice-silnice-dálnice. Praha, Lama 1996, SADE, D. A. F.: Filozofia v budoári. Bratislava, PT 1995
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.