referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Sobota, 2. júla 2022
Osobnosť
Dátum pridania: 01.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trezalka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 328
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
FRUSTRÁCIA –reprezentujú také typy psychických záťaží, v ktorých úsilie človeka o dosiahnutie určitého výsledku, cieľa, uspokojenia dôležitej potreby je blokované ťažko prekonateľnými až neprekonateľnými prekážkami. Formy správania, ktoré jedinec prejavuje v tejto situácii nazývame obrannými frustračnými mechanizmami. Spôsob reagovania človeka je rôzny a závisí od jeho osobnosti. Rozličná je aj tolerancia ľudí na frustráciu, odlišné skúsenosti pri jeho využívaní. Aj preto sa ľudia v tej istej situácii správajú rozličným spôsobom. Ide o nasledujúce reakcie:
· agresia- človek nie je schopný prekážku riešiť a za svoju neschopnosť viní druhých, prenáša hnev na prekážku, predmet, chce zničiť objekt alebo predmet, iného človeka, seba samého.
· regresia- prejavuje sa správaním a vykonávaním úloh, ktoré je pod úroveň vlastných možností.
· rezignácia- človek sa prestane usilovať o zmenu, o dosiahnutie cieľa.. Často sa spája so stavmi depresie alebo apatie.
Sú aj spôsoby správania, keď človek hodnotí situáciu, prispôsobuje jej svoje konanie a bráni sa pred silnými emocionálnymi napätiami. Sú to tieto spôsoby:
· sublimácia- prijatie náhradného cieľa, prenesenie činnosti a citov na inú oblasť, čím sa uspokojí potreba
· projekcia- spočíva v premietaní svojich vlastností na iných, do okolia...
· racionalizácia- ospravedlňovanie vlastného správania, konania, o ktorých vie, že okolie by ich hodnotilo negatívne.11

STRES- predstavuje psychickú záťaž, ktorá pôsobí na človeka v období realizovania činnosti a ktorá narušuje, sťažuje až znemožňuje jej zdarný priebeh.
- Stres zasahuje proces realizácie zvolenej činnosti a silného tlaku konať inak, vzdať sa alebo odstúpiť od realizácie tejto činnosti
- Stresové situácie človek zvládne tým, že sa ich naučí riešiť a ovládať svoje emócie, myslenie a konanie.12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7Porov. Kačáni, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie, s.85
8 Porov. Kačáni, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie, s.84
9 Porov. Drhlíková, E.: Učiteľská psychológia, s.91
10 Porov. Drhlíková, E.: Učiteľská psychológia, s.92
11 Porov. Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty soc. práce, s.86-87
12 Porov Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty soc. práce, s.88 

ČRTY OSOBNOSTI
Schopnosti a vlohy, charakter

SCHOPNOSTI- črty osobnosti, ktoré sa prejavujú určitou úrovňou vykonávanej činnosti, ktorú charakterizuje rýchlosť, produktívnosť, presnosť a samostatnosť riešenia rozmanitých úloh.
- ide o všeobecné danosti, prostredníctvom ktorých sa jedinec uplatňuje v rozličných oblastiach činnosti.
- ak sa schopnosti v určitom smere rozvíjajú, dosahujú pozoruhodné výkony, hovoríme o NADANÍ. Mimoriadny stupeň nadania nazývame TALENT.
- Delíme ich na špeciálne a všeobecné
- Špeciálne- prejavujú sa len v určitých odvetviach činnosti / umenie, šport, technika.../13
- Vrodené predpoklady schopností nazývame vlohy/dispozície - sú anatomicko-fyziologické vlastnosti NS
- Vlohy sú všeobecným, presne nevymedzeným predpokladom vývinu schopností
- Delenie schopností: -rozumové- inteligencia
-špeciálne- verbálne, priestorovej predstavivosti/ priestorová orientácia, kinestetická predstavivosť/, numerické, percepčná pohotovosť, pamäťové, psychomotorické, umelecké- hudobné, výtvarné, herecké14


CHARAKTER- v užšom zmysle súvisí s tým, ako sa človek vyrovnáva s morálnymi požiadavkami spoločnosti
- v širšom vystihuje tie kvality, ktoré vyjadrujú vzťahy človeka k svetu vecí a ideí, k iným ľuďom aj k sebe samému.
- Je dôležitým kritériom spoločenskej hodnoty človeka. Charakterové vlastnosti triedime do rôznych skupín:
1) vzťah k základným životným otázkam, životné ciele a svetonázor
2) vzťah k ľudom a k sebe
3) vzťah k práci a povinnostiam
4) vôľové vlastnosti15
Charles W. Morris- v súvislosti s hodnotovou orientáciou hovorí o 3 základných zložkách, ktoré sú v človeku zastúpené:
1) dionýzovská- snaha o splnenie aktuálnych prianí, užívať si, brať , čo život dáva
2) prometeovská- zvládnuť svet, účinne zaobchádzať so svojim okolím
3) budhistická- zvládnuť seba samého
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
13Porov. Kačáni, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie, s.87
14Porov.Ďurič, L.- Štefanovič, a iní.: Psychológia pre učiteľov,
15Porov.Ďurič, L.- Štefanovič, a iní.: Psychológia pre učiteľov
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Drapela, V.: Prehled teórií osobnosti, Portál 1997, Praha , . vydanie , Smekal, V., Pozvání do psychológie osobnosti,Brno BARRI A PRINCIPAL,2004 , Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty soc. práce, Prešov: AKCENT PRINT,2005 , Ďurič, L.- Štefanovič, a iní.: Psychológia pre učiteľov, , Bratislava :SPN, 1977
Podobné referáty
Osobnosť 2.9587 6977 slov
Osobnosť 2.9792 5079 slov
Osobnosť 2.9753 2434 slov
Osobnosť SOŠ 2.9829 929 slov
Osobnosť 2.9690 4212 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.