referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Osobnosť
Dátum pridania: 01.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trezalka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 328
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
Téma OSOBNOSŤ zostáva zahalená v hmlách mnohoznačnosti, svedčí o tom existencia viac než 200 vysbetlení, modelov a teórií, ktopré sa snažia určiť, čo je osobnosť.
Exoistujú však názory, že osobnosť je spoločným menovateľom všwetkých psychologických vied a preto nemusí byť predmetom osobitnej disciplíny.

Vymedzenie pojmu a definície osobnosti

Pojem pochádza z latinského slova „ persona“ a zvyčajne sa prekladá ako osoba. Pôvodne sa tento termín používal na označenie hereckej masky, neskôr rola herca a spoločenskej roly, ktorú hrá človek v živote.
Začiatkom 20.stor. sa nahradil pojem „DUŠE“ pojmom OSOBNOSŤ. To umožnilo vyjadriť celistvosť duševného života jednotlivca. V tomto zmysle sa osobnosť chápala ako integratívna jednota jednotlivých zložiek človeka.
Niektorí psychológovia definujú osobnosť ako charakteristické spôsoby myslenia, správania, emócií, ktoré určujú osobitný štýl jedinca a ovplyvňujú jeho vzťahy s prostredím.

DEFINÍCIE
- Je to bio - psycho - sociálna bytosť, hovorí o vzájomných vzťahoch medzi determinantmi.
- D. KOVÁČ- vymedzuje pojem „osobnosť ako psychologickú realitu, ktorú tvoria temperamenty biologického a sociálneho pôvodu.“
- J. B. WATSON - „ Osobnosť je konečný produkt nášho systému zvykov.“
- H. EYSENECK – „ Osobnosť je suma aktuálnych alebo potenciálnych vzorcov správania organizmu determinovaný dedičnosťou sa prostredím, vznikajúcich a vyvíjajúcich sa prostredníctvom funkcionálnej interakcie 4 hlavných sektorov, v ktorých sú tieto behaviorálne vzorce organizované - kognitívny sektor/ inteligencia/, konatívny /charakter/“
Neskôr prepracoval definíciu: „ Osobnosť je viac či menej stabilná a trvalá organizácia charakteru, temperamentu, intelektu a tela osoby, ktorá determinuje jej jedinečné prispôsobenie prostrediu.“

- SMITH – „Osobnosť je to, čím sa jeden človek odlišuje od druhého z hľadiska kvantitatívneho a kvalitatívneho.“
- SYSTÉMOVÉ POŇATIE OSOBNOSTI - „ Osobnosť je individuálny systém psychických procesov, stavov a vlastností, ktoré vznikajú socializáciou / pôsobenie výchovy a prostredia/, pretváraním vrodených vnútorných podmienok bytia človeka a determinuje a riadi činnosti jedinca, jeho sociálne styky a duchovné vzťahy.“
- INTERAKČNÉ POŇATIE OSOBNOSTI - MERLIN- „ Osobnosť je sústava vzťahov ku skutočnosti odrážajúcej sa vo vedomí a správaní jedinca“
- ADAPTAČNÁ DEF: OSOBNOSTI- - ALLPORT- „ Osobnosť je dynamická organizácia tých psychofyzických systémov indivíduá, ktoré ovplyvňujú jeho jedinečné prispôsobenie na prostredie.“ Neskôr ju zmenil na „ ktoré determinujú jeho charakteristické správanie a prežívanie“
- CATTEL – Je to, čo predpovedá správanie v danej situácii
- osobnosť pokladá za vyvodenú zo správania
- ide hlavne o rysy a faktory ako ovplyvňujú budúce správanie

Teórie osobnosti

PSYCHOANALYTICKÁ TEÓRIA PSYCHOLÓGIE
SIGMUND FREUD – východiskom jeho učenia je existencia NEVEDOMIA, ktoré je čiastočne silou vytesnenou z vedomia, tzv. dynamické nevedomie.
Jeho pohľad na osobnosť môžeme prirovnať k ľadovcu. Vrchol, ktorý vyčnieva nad hladinu, nazýva vedomie, je to časť osobnosti, ktorú si jedinec plne uvedomuje. Pod ňou je vrstva predvedomia, obsahuje myšlienky, rozhodnutia, zážitky a konflikty, ktoré si človek uvedomuje ale potom na nich zabudol. Avšak môže si ich kedykoľvek vybaviť. Veľká spodná časť, ponorená do vody predstavuje NEVEDOMIE. Je to bludisko predstáv, skreslených odrazov skutočnosti a želaní, ktoré sú mimo uvedomovania jedinca.
ŠTRUKTÚRU osobnosti tvoria 3 základné vrstvy:
1. ID /ono/- je zásobárňou všetkej energie a obsahuje základné pudy
- nazýva ju aj „temnou, neprístupnou časťou“ našej osobnosti
- pudy vychádzajú z postupných procesov v organizme, z ktorých je odvodená aj ich energia, majú svoj smer, intenzitu, objekt
- tvorí základ osobnosti
-primárna pudová energia predstavuje LIBIDO, vyčlenil 2 hlavné pudy:
a/ EROS- pud života
b/ THANATOS- pud smrti

2. EGO /ja/ - hlavnou činnosťou tejto štruktúry je potlačiť pudy, hlavnou funkciou je dosiahnuť harmóniu osobnosti
- rozhoduje o tom, ktorý pud. Kedy a ako sa uspokojí

3. SUPEREGO / nadja/ - má 2 zložky- ideál
- svedomie- kritický posudzovateľ činnosti človeka1
INDIVIDUÁLNA TEÓRIA PSYCHOLÓGIE
ALFRED ADLER- ako Freud chápe podvedomie ako najsilnejší činiteľ v správaní človeka. Avšak on hovorí o cieľovej orientácii života. Cieľom života sú tieto faktory:
1, potreba indivídua začleniť sa do spoločnosti- spoločenský cit
2, potreba indivídua uplatniť a presadiť sa v spoločnosti- túžba po moci
- duševný život nieje ovplyvňovaný pudmi, ale soc. prostredím. Veľký význam vo vývine osobnosti má sociálny a rodinný faktor. Napr. dôraz kládol na poradie súrodencov v rodine. 2
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Drapela, V.: Prehled teórií osobnosti, Portál 1997, Praha , . vydanie , Smekal, V., Pozvání do psychológie osobnosti,Brno BARRI A PRINCIPAL,2004 , Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty soc. práce, Prešov: AKCENT PRINT,2005 , Ďurič, L.- Štefanovič, a iní.: Psychológia pre učiteľov, , Bratislava :SPN, 1977
Podobné referáty
Osobnosť 2.9587 6977 slov
Osobnosť 2.9792 5079 slov
Osobnosť 2.9753 2434 slov
Osobnosť SOŠ 2.9829 929 slov
Osobnosť 2.9690 4212 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.