referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Prokop
Pondelok, 4. júla 2022
Druhy komunikácie
Dátum pridania: 27.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: brisid
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 915
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Hovorová komunikácia
Hovorová komunikácia môže byť bezprostredná alebo sprostredkovaná, môže prebiehať medzi dvoma alebo viacerými komunikujúcimi, môže byť prísne štruktúrovaná alebo voľná. Výraznú úlohu v nej zohrávajú faktory ako pružnosť myslenia a následne rečového vyjadrenia, kvalita zapamätávania a znovuvybavovania si informácií, ich odtieňov a detailov, sebaregulácia a regulácia reakcií ,slovná zásoba, hlasový fond, farba hlasu, výška melódia hlasu, intonačné schopnosti, rytmus, tempo a plynulosť reči, artikulácia.
Pre hovorovú komunikáciu je charakteristická jednota miesta a času, čo vyžaduje od komunikantov okamžitú reakciu. Hovorovú komunikáciu dokresľujú neverbálne komunikačné zložky, ktoré môžu podporovať verbálne sprostredkovaný obsah alebo ho spochybňovať. Produktom hovorovej komunikácie je komplexný akustický signál.

Tvorí ho predovšetkým zvuková zložka reči – hlas, jeho zafarbenie, sila, výška melódia ,ktorá odráža náladu a citové rozpoloženie komunikantov.
V manažérskej praxi sa najčastejšie používajú tieto typy hovorovej komunikácie:
monológ, dialóg, voľná diskusia, riadená diskusia, polemika.

Písomná komunikácia
Písomná komunikácia predpokladá, že manažér vie narábať s komunikačnými vzorcami, ktoré sú na každé písomné vyjadrenie určené. Písomná komunikácia na rozdiel od hovorovej neprebieha v rovnakom priestore a čase. To znamená že na jednej strane komunikanti nemôžu bezprostredne vnímať priamu reakciu na komunikovanú informáciu, na druhej strane nevyžaduje rýchlu reakciu ani od odosielateľa ani do príjemcu informácie. Tým že písomná komunikácia prebieha v odlišnom čase a na odlišnom mieste sa minimalizuje psychologický tlak, ktorý vzniká v komunikačnej situácii pri hovorovej komunikácii. O psychickom stave, nálade, pocitoch komunikantov vypovedá formálna úprava písomného textu a jednak gramatická stránka písomného prejavu.

5. Neverbálna komunikácia
Neverbálnou komunikáciou predávame svojmu okoliu veľké množstvo informácii, často bez toho aby sme si to uvedomovali. Štatistické výskumy vypovedajú o veľkej dôležitosti neverbálnej komunikácie, prebieha ňou 55% komunikácie, zatiaľ čo verbálnou 7 % a paralingvistickou 38%

Mimické prejavy: Výraz tváre veľmi úzko súvisí s ľudskými prežitkami. Mimické prejavy môžu vyjadrovať škálu pocitov úzkosti až po radosť.(šťastie - nešťastie, strach – obava, radosť – smútok, kľud – rozčúlenie, spokojnosť – nespokojnosť, záujem – nezáujem, prekvapenie) K základným mimickým signálom tváre patrí úsmev.
Gestické prejavy: Gestá predstavujú jednu z najstarších foriem ľudskej komunikácie, staršiu ako reč. Sú jednou s najčastejších a najprežívanejších podôb neverbálnej komunikácie.
Sú tu využívané pohyby, ktoré behom kultúrneho vývoja získali istý význam a ktoré sme sa naučili používať. Pri ich využití je však treba dať pozor na rozdiely, ako v druhoch, tak v rozsahu, kultúrne a temperamentové diferenciácie.

Zrakový kontakt: Komunikačný akt medzi hovoriacimi ľuďmi je doprevádzaný aj zrakovým kontaktom. Centrálnu úlohu hrajú oči ( viečka, obočie a koreň nosa ). Oči sú najdôležitejšou oblasťou tváre. Reč oči sprevádza reč slov. Doba trvania pohľadu vyjadruje mieru záujmu o hovoriaceho. Pri sledovaní reči očí by sme mali venovať pozornosť hlavne na zameranie, dĺžku, početnosť pohľadov, ďalej na uhol pootvorenia očných viečok, priemer zorníc, žmurkanie a pohyby obočia. Výskumy dokazujú, že sa častejšie a dlhšie dívame na partnerov, ktorí prejavujú záujem o to čo komunikujeme.

Haptická komunikácia: Ide o komunikáciu telesným dotykom ľudí. Pri dotýkaní dochádza k dráždeniu a stimulácii kožných zmyslov a to tlakom, teplom, rýchlosťou a dĺžkou dotyku, vibráciou. V najčastejšej podobe to je podanie ruky, haptické signály sú veľmi silné, majú veľkú informačnú hodnotu a dosť napovedajú o vnútornom stave človeka. Práve preto by mala mať haptika svoje pravidlá, ktoré vychádzajú zo spoločenských zvyklostí.
Proxemika: Z latinského proxima – blízko. Patri medzi najjednoduchšie spôsoby neverbálnej komunikácie. V podstate ide o uplatnenie vplyvu vzdialenosti medzi komunikujúcimi osobami. Proxemika tiež súvisí z myslenou zónou tzv. sociálnou dotknuteľnosťou to je vzdialenosť okolo každého človeka, ktorá by nemala byť druhým človekom narušená.

Posturika: Ide o súbor fyzických postojov, ktoré majú komunikačný účinok na okolie človeka. Ide o oznámenie pomocou polôh jednotlivých časti nášho tela (rukami, nohami, pohybom hlavy), ich vzájomná konfigurácia signalizuje tzv. otvorený alebo naopak uzavretý fyzický postoj. Posturologické zretele prezrádzajú na človeku rôzne stavy a majú vypovedajúcu hodnotu o jeho postojoch, názoroch a o vnútornom stave človeka.

6. Komunikačné prostriedky
1. Telefón
2. Je bežnou súčasťou pracovnej i súkromnej komunikácie, bez neho si dokážeme svoj deň ťažko predstaviť. Podľa účelu akému slúžia rozlišujeme hovory rozprávacie, inštrukčné a operatívne.
3. Jazykovú zložku telefonických rozhovorov hodnotíme z hľadiska zrozumiteľnosti, účelnosti a zdvorilosti.
4. 2. Mobilná komunikácia
5. Jej najrozšírenejším prostriedkom sú mobilné telefóny. Umožňujú operatívnu komunikáciu na značné vzdialenosti a v ktorejkoľvek dobe. Sú preto nepostrádateľné pre podnikateľov, obchodníkov, vedúcich pracovníkov a samozrejme manažérov. Stále viac sa mobilné telefóny využívajú v súkromnom živote, pre zábavu a podobne.
6. 3. Telex
7. Výraz telex je odvodený od spojenia Teleprinter Exchange- výmena písaného textu telefónom. Telex je rýchlejší ako telegram a môže byť odosielaný z pracoviska, ktoré má k dispozícii ďalekopisný stroj. Môže tak byť posielaný z organizácie do organizácie, po prečítaní informácie je možné okamžite odpovedať.
8. 4. Fax
9. Faxovanie je moderný spôsob korešpondencie, je rýchle a má všetky výhody telefonovania i telexovania. Faxom sa rozumie telefónny prístroj s pripojeným zariadením xeroxovacieho typu. Odosiela informácie všade tam kde je pripojený analogický prístroj schopný informácie zaznamenať. Dajú sa ním posielať okrem tlačených textov kresby, tabuľky, grafy, či obrazy. Fax je možné spojiť s modemom Faxmodem umožňuje prevedenie na súbor a s textom je možné pracovať ako s textom počítačovým.
10. 5. Videotelefón a internet
11. Videotelefón je telefónny prístroj s objektívom kamery a obrazovkou. Umožňuje aby sa partneri zároveň počuli i videli.
12. V súčasnosti veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim prostriedkom komunikácie je internet. Jeho hlavným prínosom je možnosť rýchleho a jednoduchého prístupu k obrovskému množstvu aktuálnych informácií. E-mail umožňuje prenos dát z ktoréhokoľvek miesta planéty a iné. Elektronická komunikácia vo všeobecnosti prežíva v súčasnosti veľký rozmach a značne sa podieľa na rozvoji celej spoločnosti.

6. Oficiálne a obchodné listy
13. Oficiálne a obchodné listy sú dôležité pre chod organizácií a svojou kultivovanosťou prispievajú k celkovému obrazu organizácie pred partnermi. Preto sa od nich vyžaduje celá rada vlastností: majú byť vecné, stručné, prehľadné a zrozumiteľné, majú umožňovať rýchlu a spoľahlivú orientáciu v dátach, menách a adresách. Obvykle sa evidujú, v prípade potreby sa pohotovo vyhľadávajú, prípadne sa z nich robia kópie. Listy a obálky majú byť úhľadné a upravené. Písanie oficiálnych a obchodných listov a ich podoba sú upravené normami ČSN 88 6101 a ČSN 016910.

V mojej práci som sa snažil rozobrať komunikáciu s rôznych pohľadov. Venoval som priestor tak verbálnej a neverbálnej komunikácii, prostriedkom komunikácie ako aj jej vývoju. Okrem popisu týchto javov som sa snažil poukázať na možnosti ich uplatnenia. Najzaujímavejšou sa pre mňa javí oblasť neverbálnej komunikácie o ktorej má podľa mňa verejnosť dosť obmedzené informácie a pri ktorej sa ukazuje priestor na ďalšie skúmanie tejto problematiky a hlavne pre širšie využitie poznatkov o tejto problematike pre prax.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.