referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Utorok, 20. októbra 2020
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
Učiteľské povolanie je zodpovedné a veľmi náročné. Výstižne ho charakterizoval Johan Wolfgang Goetthe, keď ho prirovnával k reholi: „V reholi sa človek musí oddať celý.“ Učiteľ totiž učí žiakov viac, než len to, čomu predpisujú učebné osnovy. Mal by byť profesionálom práve v dávaní nádeje, dôvery a lásky k deťom (Kosová, B., 1998, 48). Učiteľ, ktorý ľúbi deti, rozdáva lásku a radosť, žije životom detí, rozumie im, prežíva s nimi ich radosti a starosti, je trpezlivý, rozdáva pocit istoty a bezpečia, pomáha deťom riešiť ich konflikty, odpúšťa previnenie, rozdáva optimizmus. Vtedy aj žiak ľúbi svojho učiteľa, je mu s ním dobre a rád chodí do školy (Kosová, B., 1998).

Okrem lásky k deťom sa však od učiteľa vyžaduje profesionalita, láska k vlastnej práci, odborná znalosť a v neposlednom rade schopnosti, ktorými dokáže učiteľ pozitívnym smerom meniť poznávacie, hodnotiace a pretváracie vzťahy dieťaťa k sebe samému, k ľuďom a k svetu.

2.1.1 Tvorivý učiteľ

Na rozvíjanie tvorivosti žiakov v podmienkach školy má rozhodujúci vplyv učiteľ. L.Ďurič (1988) v tejto súvislosti konštatuje, že základnou podmienkou je, aby učiteľ sám vedel čo je  tvorivosť. Nemôže rozvíjať to, čomu dostatočne nerozumie. Je preto dôležité, aby si učitelia osvojili základné poznatky o kreativite, o možnostiach jej zámerného rozvíjania v škole, ale aj v mimoškolských zariadeniach.

Výskumy, ktoré uskutočnili naši autori naznačujú, že nie vždy majú učitelia dostatočné vedomosti o tvorivosti a jej rozvíjaní. Jeden z výskumov, ktorý uskutočnili M.Zelinová, M. Zelina v roku 1997 na vzorke 300 učiteľov ZŠ ukázal, že 73% učiteľov v ankete tvrdilo, že učia tvorivo a vedú žiakov k tvorivosti, ale len 40% z nich vedelo, čo je to tvorivosť. Zefektívnenie rozvíjania tvorivosti v škole predpokladá zlepšiť vedomosti učiteľov o problematike tvorivosti, zaradiť problematiku tvorivosti do prípravy budúcich učiteľov.

Úspech rozvíjania tvorivosti žiakov v škole závisí aj od osobnosti učiteľa a jeho tvorivosti. Väčšina autorov konštatuje, že tvoriví učitelia majú aj tvorivých žiakov. M.Zelina uvádza rozdiely medzi tvorivými a menej tvorivými učiteľmi v charakteristikách:

1. percepčné schopnosti – vyššia senzibilita;
2. intelektové charakteristiky – vysoká kreativita;
3. emočné charakteristiky – emocionálna zrelosť;
4. motivačná vyspelosť – vnútorná motivácia, motivácia výkonu, úspechu;
5. socializácia osobnosti – komunikatívnosť,  schopnosť spolupráce;
6. hodnotová  vyspelosť  –  zameranosť  na  hodnoty tvorivosti, všeľudskej morálky a prosperity;
7. životný štýl – heuristický spôsob sebarealizácie.

2.2 Význam motivácie vo vyučovacom procese

Poznanie mechanizmov motivácie nepostačuje na to, aby sme vedeli dostatočne a vhodne organizovať tento proces, aby sme ho vedeli riadiť tak, aby jeho efekt bol pre konkrétneho jedinca primeraný. V prípade školského učenia sa na jeho účinnosti podieľa niekoľko činiteľov, ktoré je možné klasifikovať do niekoľkých skupín:

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.