referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
* činitele súvisiace so žiakom;
* činitele súvisiace s učiteľom; 
* činitele súvisiace so školou.

Táto bakalárska práca si nekladie za cieľ analyzovať všetky činitele učenia ale dôraz je v nej položený iba na jeden činiteľ, ktorý súvisí s osobnosťou žiaka – na motiváciu. Gage a Berliner (1984) uvádzajú, že keď sa overoval vzťah inteligencie ako všeobecnej rozumovej schopnosti k školskému výkonu (školským známkam), bolo zistené, že medzi žiakmi s dobrými známkami boli takí, ktorí majú relatívne nízke schopnosti a zároveň takí, ktorí majú veľmi vysoké schopnosti.

Veľkú časť týchto javov ovplyvňuje motivácia. Výskumy potvrdili, že žiaci na približne rovnakej inteligenčnej úrovni majú preto odlišné známky, lebo je za ich výkonom ukrytý rozdielny stupeň ich motivácie. Tí žiaci, ktorí dosahujú lepšie školské známky, akoby sme vo vzťahu k úrovni ich inteligencie očakávali, boli vo výskumoch označení „nadvýkonoví“ žiaci, tí žiaci, ktorí dosahujú vo vzťahu k ich inteligencii horšie známky, boli označení „podvýkonoví“ žiaci. A aké je vysvetlenie tejto skutočnosti? Podvýkonoví žiaci vynakladajú pravdepodobne menej úsilia a nadvýkonoví viac úsilia.

Ostáva nám položiť si otázku: „ako dosiahnuť zvýšenie aktivity žiakov, najmä tých, ktorí dosahujú horšie výsledky?“ Odpoveď na túto otázku nám dáva motivácia.

Zložitosť psychológie motivácie však neumožňuje vytvoriť jednoduchý návod, ktorý by z nemotivovaných žiakov spravil žiakov túžiacich po štúdiu. Myslíme si dokonca, že učiteľ môže len vytvoriť prostredie, ktoré motivuje. Motivácia je výsledkom interakcie medzi osobnosťou žiaka, rodičmi, učiteľom, spolužiakom apod. Základ motivačných postojov dieťaťa k učeniu sa kladie v rodine. Pozitívne sebahodnotenie je podľa mnohých výskumov ako príčinou, tak i výsledkom úspechu v učení.

2.3 Praktické odporúčania pre zvýšenie motivácie

N. L. Gagea D. C. Berliner (1984) usporiadali konkrétne praktické odporúčania, ako ovplyvniť motiváciu žiakov k učeniu:

a) Povedať žiakom presne, čo majú dosiahnuť

Oznámiť žiakom, čo je cieľom úlohy, ktorú majú urobiť a čo musia urobiť, aby boli pri jej riešení úspešní. Zistilo sa, že žiaci, ktorým učitelia neposkytnú žiadne presné informácie, majú horší školský výkon ako žiaci, ktorí na základe návodu zo strany učiteľa presne vedia, čo majú robiť.

b) Pochváliť žiakov

Je zistené, že relatívne jednoduchý prostriedok – vyjadrenia typu „dobre“, „krásne“, „veľmi pekne“ alebo „dobrá práca“ a pod. – ak sú používané primerane podanému výkonu, sú účinné motivačné pomôcky.

 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.