referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Piatok, 27. novembra 2020
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
Pochvala však nesmie byť príliš frekventovaná, lebo vedie u žiakov relatívne rýchlo k presýteniu a jej časté používanie môže zrušiť jej motivačný účinok. Brophy (podľa Gagea a Berlinera, 1984) uskutočnil sériu výskumov a dospel k odporúčaniam, kedy je pochvala efektívna a kedy je neefektívna.

Efektívna pochvala

1. je dávaná kontingentne;
2. je dávaná špecificky;
3. odmeňuje dosiahnutie špecifického kritéria;
4. informuje žiaka o jeho kompetentnosti, o hodnote jeho výkonu;
5. je pre žiaka orientáciou, ako hodnotiť seba samého;
6. predchádzajúci výkon žiaka zohľadňuje ako vzťahový rámec pre aktuálny výkon;
7. pripisuje úspech úsiliu a schopnostiam žiaka;
8. podporuje internálne prisudzovanie – žiak sa považuje za subjekt výkonu
9. podporuje to, aby sa žiak mohol na základe svojho výkonu považovať za schopného.

Neefektívna pochvala

1. je dávaná náhodne, nesystematicky;
2. ako globálna pozitívna reakcia;
3. odmeňuje obyčajnú účasť na úlohe;
4. neinformuje žiaka o jeho kompetentnosti;
5. je pre žiaka informáciou, aby sa mohol porovnať s inými;
6. ako kontext na porovnanie používa výkony spolužiakov;
7. neberie ohľad na to, aké úsilie musel žiak vynaložiť;
8. podporuje externálne prisudzovanie – žiak podal výkon kvôli tomu, že práve súťažil a pod.;
9. pochvala ostáva iba na úrovni prebiehajúceho vyučovania a nevplýva na sebahodnotenie žiaka. 

V súvislosti s využívaním pochvál, bolo ďalej zistené, že žiaci sa vo svojej reakcii na ňu navzájom od seba líšia, a to v závislosti od toho, či ide o extravertovaného alebo intravertovaného žiaka. Extravertovaných žiakov motivuje aj pokarhanie, zatiaľ čo intravertovaných žiakov motivuje, ak sú pochválení.

c) Testy a známky používať obozretne

Testy a ich výsledky a známky majú motivačnú silu – pomocou nich totiž môžu žiaci získať sociálne uznanie, prežívať prestíž. Preto písanie testov, resp. známkovanie vplýva na motiváciu k učeniu. Hlavná kritika voči známkam a testom je vedená v tom zmysle, že potenciálne môžu zničiť kontinuitu motivácie k učeniu – inak povedané, žiak sa učí iba v podmienkach, kde za svoj výkon dostáva známku, resp. môže získať body za test, ale mimo rámca týchto podmienok sa nemusí chcieť učiť (Gage, N. L. - Berliner, D. C., 1984). Ak teda učiteľ použije test alebo známku, aby žiaka informoval a nie aby ho trestal, ak využíva známkovanie a testy na to, aby sa žiak dozvedel, čo už zvládol a čo ešte nie, a nie ako prostriedok na porovnanie s inými, ak využije známky na to, aby si mohol žiak overiť, koľko námahy je potrebné vynaložiť, aby niečo zvládol a nie na to, aby sa dozvedel, aký je neschopný – potom možno hodnotenie pomocou testov a známok využiť ako veľmi užitočný motivačný prostriedok.

 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.