referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Piatok, 27. novembra 2020
Motivácia žiakov vo vyučovaní
Dátum pridania: 09.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jumbo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 643
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
d)

Vzbudiť napätie a zvedavosť

Podnety, ktoré sú nové, prekvapujúce, komplexné, protikladné a mnohoznačné, provokujú pozornosť a vzbudzujú to, čo Berlyne (podľa Gagea a Berlinera, 1984) nazval „epistemická zvedavosť“. Myslí sa tým správanie, ktoré je zacielené na to, získať o niečom vedomosť, osvojiť si prostriedky, pomocou ktorých možno lepšie pochopiť svet a prostredie. Berlyne sám odporúča takéto konkrétne možnosti vzbudenia epistemickej zvedavosti:

*  vyvolať prekvapenie; 
*  vyvolať pochybnosti alebo konflikt medzi„veriť a neveriť“; 
*  vyvolať neistotu (vzniká pri neriešiteľnýchproblémoch); *  konfrontácia navzájom zdanlivo nezlučiteľných požiadaviek; 
*  využívať nesúhlas, námietky.

e) Urobiť občas niečo neočakávané

Skrátene povedané, ak vyučovanie prebieha vždy rovnako a zovšednie, mal by sa učiteľ pokúsiť použiť niečo neočakávané. Tým sa vyučovanie oživí a záujem a aktivita žiakov budú vyššie.

f) Využiť simulácie a hry

Gage a Berliner (1984) uvádzajú, že existuje veľké množstvo rozmanitých hier, ktoré možno využiť pri vyučovaní napríklad časti dejín, pri vyučovaní niektorých oblastí fungovania spoločnosti a pod.

g) Znížiť atraktivitu konkurujúcich motivačných činiteľov na minimum

Občas sa stáva, že žiak, ktorý má silný motív získať sociálne uznanie spolužiakov, začne robiť učiteľovi prieky, aby znížil jeho autoritu. Čo s tým urobiť? Niekedy stačí zapojiť týchto žiakov do školských aktivít, ako je napríklad školská olympiáda a rôzne iné súťaže. Všeobecne povedané, aby sme znížili atraktivitu konkurujúcich motivačných činiteľov, je potrebné okrem posilnenia žiaduceho správania „potrestať“ nežiaduce prejavy.

h) Znížiť prípadné nepríjemné následky účasti na vyučovaní

V tejto súvislosti uvádzame niekoľko možných vplyvov:

* strata sebaúcty, ak napríklad nejakú myšlienku žiak nepochopí alebo nejakú úlohu nerieši správne; 
* fyzické nepohodlie, napríklad, dlhé sedenie na stoličke, byť v miestnosti so zlou akustikou, čítať niečo z tabule zveľkej diaľky;     * dostať odpoveď alebo otázku, ktorej takmernerozumieme; 
* musieť prestať so zaujímavou prácou; 
* písať test z látky, ktorá nebola predpísaná; 
* zažívať situácie, keď učiteľ na prosbu žiakovnereaguje; 
* postupovať s látkou príliš rýchlo; 
* zažívať situáciu porovnávania s najlepšími; 
* byť preradený do skupiny slabších žiakov; 
* mať do činenia s učiteľom, ktorý zjavne sámnemá o predmet žiadny záujem.

 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11    ďalej ďalej
 
Zdroje: CEJPEKOVÁ,J.: Základy všeobecnej didaktiky. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,1999, ISBN80-8055-286-X, ĎURIČ,L. – BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Bratislava:Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1997, ISBN80-08-02498-4 , ĎURIČ,L.: Vybrané kapitoly z pedagogickejpsychológie. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1988, GAGE,N. L. – BERLINER, D.C.: EducationPsychology. Houghton Mifflin Comp, 1984, HRABAL,V. - MAN, F. - PAVELKOVÁ, I.: Psychologickéotázky motivace ve škole. 2. vyd., SPN, Praha, 1989 , KAČÁNI,V.: Základy učiteľskej psychológie.Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1999, KALHOUS,Z. - OBST, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, ISBN80-7178-253-X , KASÁČOVÁ,B.: Učiteľ, profesia a príprava. Banská Bystrica: Pedagogickáfakulta, Univerzita Mateja Bela, 2002. ISBN 80-8055-702-0 , KOSOVÁ,B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. BanskáBystrica: Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8041-111-5 , KOSOVÁ,B.:Humanizovať, ale ako? Pedagogické rozhľady, 1, 1992-93, č. 4-5, s. 7-9, LOKŠOVÁ,I. – LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN80-247-0374-2, MAREŠ,J.: Učitelovo pojetí výuky. 1. a 2. časť. Nezávislá revue provýchovu a vzdelání, 1, 1990-91, č. 2, MARŠÁLOVÁ,L. – MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológiaa metódy psychologického výskumu. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, 1990, MARUŠINCOVÁ, E.: Zmeny v motivácii učenia sa žiakov stredných škôl. Pedagogickárevue 7 - 8, ročník XLIX, 1997 , ZELINA,M.: Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní. Bratislava:Krajský pedagogický ústav, 1989. ISBN 80-85185-09-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.