Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Charakteristika osobnosti žiaka

Základné údaje:(sú vymyslené pre zachovanie anonymity žiaka)

Meno a priezvisko: Michaela Veselá

Narodená:6.5.1989 v Banskej Bystrici

Ročník: siedmy,základná škola na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici

Rodinné pomery: Žiačka pochádza z dobre usporiadanej rodiny. Matka i otec sú vlastní. V spoločnej domácnosti žije spolu s dvoma bratmi a starou mamou. Sociokultúrna úroveň je vysoká.

Telesný stav: Na svoj vek je pomerne vyspelá, telesná stavba je normálna. Má veľké problémy so zrakom.

Temperament, city,nálady: Je tichej povahy, citlivá, so zmyslom pre humor.

Vzťah k sebe: Je náladová, často sa uzatvára do seba.

Vzťah k druhým: Žiačka ťažšie nadväzuje kontakty predovšetkým s druhým pohlavím, čo vyplýva aj z problémov so zrakom. Po získaní jej dôvery je však priateľská, nevyvoláva konflikty. Citovo sa viaže k svojmu najstaršiemu bratovi a starej mame.

Vzťah k učeniu, k práci,k hre:Počas vyučovania so záujmom sleduje výklad učiva, je chápavá, oproti svojim spolužiakom je na vyššej rozumovej úrovni. Aj napriek svojim zdravotným komplikáciám sa učí rada. Čo sa týka práce, je šikovná, od roboty sa neodťahuje.

Záujmy, túžby, priania:Žiačka má veľký záujem o hudbu, rada počúva a spieva najmä ľudové piesne. Navštevuje ľudový súbor v Banskej Bystrici. Jej najväčšou túžbou je mať zdravé oči.

Vzťah k hodnotám, úlohám, cieľom: K materiálnym ale i kultúrnym hodnotám má kladný vzťah.Svoje učebnice a všetky pomôcky si udržiava vo vzornom poriadku. Perspektívne ciele nemá vytýčené.

Nadanie a schopnosti: Je pohybovo nadaná.

Rozumová vyspelosť: Oproti svojim spolužiakom je na vysokej rozumovej úrovni. Výklad nového učiva pochopí na prvý krát, ak niečomu nerozumie, opýta sa, utrieďuje a upresňuje si poznatky. Číta plynule, s chybami, pomaly vzhľadom na svoj zdravotný stav. Písmo má trochu rostrasené.

Osobnosť dieťaťa v celku:Napriek svojim zdravotným problémom sa radí medzi lepších žiakov.Ak sa jej dá priestor na sebarealizáciu, dokáže sa prekonať. Nie je konfliktný typ.Dobre sa s ňou spolupracuje, je ochotná.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk