referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Kriminalita detí a mládeže
Dátum pridania: 23.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evrike
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 010
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Záverom

Záujmom celej spoločnosti je, aby mladá generácia vyrastala zdravo a s pozitívnymi postojmi k dodržiavaniu spoločenských noriem. Odstraňovať príčiny a podmienky kriminality mládeže formou preventívnych aktivít prostredníctvom tímového, systémového a komplexného prístupu, rozvíjať čo najužšiu spoluprácu psychológov s rodinami, školami, okresnou starostlivosťou o deti a rodinu, s políciou a súdmi pri výchovnom pôsobení na mladého človeka.

Pomáhať rizikovým rodinám s príznakmi sociálnej patológie, napríklad formou skupinovej práce počas letných prázdninových táborov (tábor pre deti z rodín postihnutých alkoholizmom). Zriaďovať klubové zariadenia pre ohrozenú mládež, ktoré by mohli pomôcť svojou činnosťou odviesť deti „z ulice“. Budovať funkčný systém sociálnej a materiálnej podpory rodín, aby sa zabránilo ich kriminogénnemu odsunu na okraj spoločnosti.

V prípade výchovných problémov žiakov získať pre readaptačnú spoluprácu všetkých učiteľov vyučujúcich v triede, vychovávateľky v školských kluboch i žiakov, nadviazať čo najužšou spoluprácu s rodinou delikventného žiaka a pomôcť rodine odstraňovať škodlivé vplyvy na dieťa. Apelovať na školy a učiteľov, aby sa neusilovali čo najskôr sa „zbaviť“ žiakov s problémovým správaním, ale s nimi pracovať, aby v pre nich blízkom prostredí našli správne hodnoty.

Vytvárať kvalitný, ale najmä citlivý systém vplyvu a kontroly dieťaťa v škole, správne organizovať čas mládeže strávený doma i mimo školy; prípadne vytrhnúť žiaka zo skupiny vykazujúcej asociálne tendencie.

Usilovať sa na všetkých stupňoch riadenia Policajného zboru SR vytvoriť tabuľkové miesta pre pracovníkov na prácu s mládežou, ktorých pracovná náplň by sa dotýkala trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži, ako aj ohrozovacích deliktov voči deťom a mládeži; uvažovať o vyčlenení pracovníkov pre problematiku mládeže aj v rámci prokuratúry a súdov.

Skvalitniť vyhľadávaciu činnosť v prípadoch podozrení z týrania detí a mládeže prostredníctvom školských a zdravotníckych zariadení a sociálneho kurátorstva.

Zvýšiť medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými policajnými zbormi v oblasti výmeny skúseností a informácií o formách a spôsoboch kriminality mládeže a na mládeži, o spôsoboch a formách odhaľovania ich latentných foriem. Orientovať sa predovšetkým na európske štáty so stabilizovanou demokraciou a kontinentálnym právom.

Rozšíriť systém trestných sankcií, ktoré môžu mladistvým páchateľom ukladať súdy, najmä o alternatívne tresty nespojené s odňatím slobody.

V záujme zefektívnenia prevencie recidívy trestnej činnosti vytvoriť podmienky na pomoc podmienečne odsúdeným alebo odsúdeným na tresty nespojené s odňatím slobody riadne sa začleniť do spoločnosti.

Prehĺbiť odbornú i verejnú diskusiu o masmediálnom vysielaní škodlivom pre deti (apelovať na kompetentných zástupcov médií, aby obmedzili šírenie lacných morálku ohrozujúcich programov, ako aj reklám propagujúcich výrobky nevhodným pre deti škodlivým spôsobom), sledovať prísne dodržiavanie zákona o pornografii, obmedzovať propagovanie alkoholu a podporovať všetky aktivity zamerané proti šíreniu drog.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Zdroje: Heretik, A.: Základy forenznej psychológie. Bratislava, SPN, 1994., Netík, K. a kol.: Aktuální otázky boje s kriminalitou mládeže a souvisejícimi negativními jevy. Mladistvý pachatel násilné trestné činnosti. VÚK pri GP ČSSR, 5, 1987., Sejčová, Ľ.: Masovokomunikačné prostriedky a kriminalita. Kriminalistika, 1996, 2, s. 135 - 148., Sejčová, Ľ.: Kriminalita mladistvých a delikvencia maloletých. In: Kriminalita mládeže a preventívno-výchovné pôsobenie. Bratislava, Národné osvetové centrum, 1997, s. 6 - 28, Sejčová, Ľ.: Deti, mládež a delikvencia. Bratislava, Album, 2002., Sejčová, Ľ.: Negatívne spoločenské javy v súvislosti s mládežou. In: Slovensko a deti ´99. Bratislava, Slov. výbor UNICEF, 1999, s. 98 - 111., Štablová, R.: Příčiny a podmínky kriminality. In: Zapletal, J.: Kriminologie. Díl I. Obecná část. Praha, PA ČR, 1994, s. 36 - 43.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.