referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Etický kódex psychológa
Dátum pridania: 05.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 919
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
ETICKÝ KÓDEX PSYCHOLOGICKEJ ČINNOSTI

1. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY
Psychológ vykonáva svoje povolanie v prospech jednotlivca a spoločnosti, v duchu úcty k osobnosti človeka, k životu a zdraviu.
Psychológ je nestranný, rešpektuje klientov/pacientov (užívateľov služieb) a vo svojej činnosti zachováva najvyšší možný etický štandard. Musí zabezpečiť, aby záujmy a dobro užívateľov jeho služieb ako i účastníkov výskumu boli najvyššou hodnotou v jeho činnosti.
Vzhľadom na vznik Slovenskej komory psychológov v období reformy spoločnosti, neustálených legislatívných noriem a súčasného "etického relativizmu" sa rozhodovanie príslušných orgánov Komory bude pri uplatňovaní tohto etického kódexu riadiť princípom precedensu a zásadou uprednostňovania pozitívneho prístupu pred prístupom represívnym.


2. KOMPETENCIA ( pôsobnosť a právomoc )

Psychológ sa musí snažiť udržať a rozvinúť svoju profesionálnu kompetenciu, uvedomovať si a zachovávať jej obmedzenia, identifikovať a odstraňovať vplyvy, ktoré ju narúšajú alebo spochybňujú.

O s o b i t n e :
- si nesmie priamo alebo nepriamo robiť nárok na psychologickú kvalifikáciu alebo hodnosť, ktorú nevlastní, ani si nárokovať kompetenciu v akejkoľvek oblasti psychológie, ktorú riadne nezískal, na výsledky, ktoré nedosiahol, alebo na spôsobilosti, ktoré nemá
- rozpoznáva hranice vlastnej kompetencie a nepraktizuje žiadnu formu psychoogickej činnosti, na ktorú nemá zodpovedajúcu prípravu alebo kvalifikáciu
- urobí všetko pre to, aby jeho kvalifikácia, spôsobilosti a názory neboli ďaľšími osobami neadekvátne interpretované a koriguje všetky takéto nesprávne interpretácie
- ak bol požiadaný o poskytnutie psychologickej služby a zvážil, že služba primeraná povahe problému je mimo jeho osobnej kompetencie, musí zabezpečiť všetko potrebné, aby túto službu žiadateľovi poskytol iný odborník, ktorý má primeranú kvalifikáciu a právomoc
- musí zabezpečiť, aby tí, ktorí pracujú pod jeho priamym dohľadom, rovnako dodržiavali všetky prijaté zásady, najmä aby dokázali rozpoznávať hranice svojej kompetencie a nepôsobili mimo nich


3. VZŤAH DÔVERY - ZÍSKANIE SÚHLASU

Psychológ je povinný zabezpečiť, aby každý zainteresovaný účastník pochopil podstatu ním vykonávanej činnosti a predpokladaných následkov, ktoré z nej pre účastníka/-ov vyplynú.

O s o b i t n e :
- koná so súhlasom tých, ktorým poskytuje službu (pomoc, podporu alebo posilu) a urobí všetko potrebné, aby tento súhlas bol platný s výnimkou prípadov, kedy službu poskytuje nútene (v súlade a so zachovaním všetkých príslušných zákonných noriem). -- vždy konzultuje so skúseným profesionálnym kolegom/ami keď zvažuje odmietnutie informácie o psychologickej službe (metóde) konkrétnemu pacientovi alebo klientovi.Neposkytne ju len vtedy, keď je to:

- nevyhnutné v záujme objektivity jej uplatnenia alebo ochrany profesionálnych záujmov psychologickej obce
- v záujme samotných pacientov/klientov (vtedy nepodá úplnú informáciu účastníkom vyšetrenia vopred, ale informáciu o cieľoch, dôvodoch a dôsledkoch procedúry poskytne následne)

- pri poskytovaní služby (pomoci,podpory alebo posily) osobám, ktoré nie sú schopné platného súhlasu, vyžiada súhlas zákonného zástupcu 
- zdrží sa zavádzajúceho a nadneseného hodnotenia podstaty a efektívnosti svojich metód, ich pravdepodobných dôsledkov - spôsobom vzbudzujúcim nerealistické očakávania pacientov/klientov a tiež takéhoto ovplyvňovania prostredníctvom reklamy 
- urobí všetko pre to, aby ani nepriamo nezavádzal tých, ktorým poskytuje služby ohľadne podstaty alebo pravdepodobných dôsledkov akýchkoľvek ním vykonávaných zákrokov a postupov 
- identifikuje a podporuje práva tých osôb, ktorých spôsobilosť udeľovať platný súhlas by mohla byť znížená, vrátane detí, mentálne postihnutých, starých a tých, ktorí sú v inštitucionálnej starostlivosti
- musí umožniť jednotlivým účastníkom psychologických služieb realizovať právo na zrušenie ich súhlasu k aplikácii profesionálnych postupov aj v ich priebehu.
- primeraná vopred upresnená finančná odmena v rámci honorárového poriadku SKP je vecou dohody zainteresovaných strán. Uvedené sa týka i finančnej náhrady v prípade zrušenia súhlasu k poskytnutiu služby.


4. OCHRANA ZÁUJMOV KLIENTA

Psychológ musí urobiť všetky dostupné kroky na zabezpečenie ochrany všetkých informácií získaných v priebehu profesionálnej praxe alebo výskumu a chrániť dôvernosť takto získaných a uchovávaných informácií o jednotlivcoch alebo organizáciách. Vo všeobecnosti a v súlade s právnymi predpismi musí zabezpečiť ochranu informácií o jednotlivcoch, organizáciách alebo účastníkoch výskumu. Bez vyjadrenia ich súhlasu nesmie dôjsť k narušeniu tejto ochrany ani úmyselne, ani z nedbanlivosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.