referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Piatok, 18. októbra 2019
Problematika biodromálnej psychológie a poradenstva
Dátum pridania: 04.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: medea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 554
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 23m 10s
Pomalé čítanie: 34m 45s
 
Problémy realizácie biodromálneho prístupu v poradenskom procese

1. Biodromálne poradenstvo- jeho predmet a ciele v praxi poradenského procesu

Biodromálny (celoživotný, vývinový) prístup presadzuje nové aspekty a akcenty v určovaní predmetu poradenstva. Odkrýva nové súvislosti vo vzťahu k všetkým zložkám, fázam a nástrojom poradenského procesu. Tieto zmeny sú výsledkom vnútorného vývoja poradenstva ako aplikačnovedného systému, vývoja vied o človeku i permanentne narastajúcich nárokov spoločnosti (jej systémov a štruktúr) na poradenske služby v praxi. Na pozadí týchto trendov v novom vzťahovom rámci môžeme špecifikum poradenstva súhrnne charakterizovať ako: nový článok a špecifický systém sociálnej infraštruktury, rozvíjajúci sa v kontexte základných (veľkých) systémov starostlivosti o človeka.

Poradenstvo tým, že plní svoje špecifické úlohy a funkcie, napomáha lepšie a intenzívnejšie fungovanie takých základných systémov spoločností, ako sú výchova a vzdelávanie, sféra práce a povolania, partnerský vývin vo všetkých jeho etapách a formách, sociálno-právna a zdravotná starostlivosť, osobnostná sebarealizácia, aj v ludickom živote (voľného času) a pod. Poradenstvo sa tu uplatňuje ako nástroj regulácie sociálnych procesov, ale i ako nástroj rozvíjajúcich procesy uvedomenej autoregulácie osobnostného vývinu jedinca. 

Poradenské služby v tejto etape svojho vývoja vystupujú nie len ako odborný pomocník spomínaných základných spoločenských systémov, ale čoraz viac sa presadzujú i ako plnohodnotný participant pri integračnom plnení ich úloh, ako partner s vlastnou odbornou kompetenciou a profesionálnou identitou. A toto sa musí prejaviť vo vymedzení predmetu poradenstva ajeho špecifikácií. 

Predmetom poradenstva je špecifická biodromálne koncipovaná psychologická výchovno-vzdelávacia a rozvíjajúca - sebavýchovná a sebavzdelávacia činnosť, ktorá zo špecifických hľadísk prispieva k optimalizácii procesov osvojovania, plánovania a realizovania životných vývinových úloh, i k riešeniu s tým sa spájajúcich a náročných situácií (rozhodovania, voľby adjustácie a pod.) 

Poradenstvo ako aplikačnovedný systém infraštruktúry spoločenských systémov sa formuje ako výsledok  ich nových potrieb a skúsenosti, výskumnoteoretickej práce preverovanej praxou a princípmi vedeckej metodológie. To, čo sa opisovalo ako predmet poradenstva (dávanie a sprostredkovanie rád) v rámci vývojových zmien poradenstva ako systému mení svoje postavenie v ňom. Stáva sa jeho zložkami, ktoré charakterizujú rozvinuté formy poradenského procesu. Tým sa však neznižuje ani nezužujej ich význam. Svoje funkcie realizujú v novom chápaní predmetu poradenstva, ktoré ďaleko prekračuje pôvodný význam. 

Poradenstvo ako osobitný sociálny systém rozpracúva teda svoj špecifický kontext a poznatkový fond, metódy a techniky práce aj svoje inštitucionálne zabezpečenie. Tento smer vývoja potvrdzujú aj niektoré koncepčne nové typy karierových poradenských programov D.E.Supera-J.A.Hariss-Bowlsbeyovej, programov Discover, STEP, programov pre výchovu budúcnosti atď. Vychádzajú z aktuálnych úloh a potrieb svojho prostredia, z biodromálneho prístupu k osobnosti a potrieb jej sebarealizácie. Zameriavajú sa na úlohy a proglémy človeka v osobne, či spoločensky aktuálnych fázach tranzitu. V spolupráci so školou, rodinou a inými inštitúciami priebežne pripravujú a stimulujú klientov na osvojovanie a efektívne plnenie vývinových životných úloh a aktívnu sebarealizáciu.

Ak sa tieto ciele nateraz v optimálnejšej miere nedosahujú, je to podmienené aj tým,

- že nie je dopracovaná nová metodika práce s nimi,
- že nie sú intenzívnejšie koordinované s celospoločenskými programami výchovy a vzdelávania (najmä inštitúcie školy),
- že nie sú koncipované a využívané tak, aby intenzívnejšie stimulovali sebarealizačné potreby, reálne a náročné ašpirácie na rozvoj osobnosti. 

Aby sa takéto možnosti a funkcie poradenských programov mohli rozvinúť, je treba, okrem vhodných spoločenských podmienok (a tie nie sú dostaočné ani v krajinách, kde metodiky vznikli!), spojiť ešte viacero ďalších predpokladov:

- uskutočňovať predmet a úlohy poradenských služieb ako špecifického odborného systému spoločenskej infraštruktúry tak, aby sa urýchľoval proces posunu a prieniku poradenských aktivít z periférie do centra výchovno-vzdelávacej, podpornej a rozvíjajúcej starostlivosti o rozvoj človeka  ako osobnosti, aby sa využívali personalizačné a socializačné funkcie psychologicky centrovaného poradenstva;

- rozpracúvať biodromálne koncipované poradenské programy, ktoré využívajú súčasný stav poznania zákonitostí životnej cesty človeka, svojím obsahom i formou presadzujú sa ako nástroj špecifického učenia a vzdelávania, stimulácie sebaučenia, sebavzdelávania a výcviku pri osvojovaní si poznatkov, spôsobilostí a zručnosti adekvátnych pre optimálnu a uvedomelú autoreguláciu životnej cesty. Ide tu o oblasť javov a procesov, ktoré zohrávajú dôležité personalizačno-integračné funkcie v príprave človeka na život a prácu v spoločnosti; osobitne v interiorizácii, organizácii a profilácii poznatkov a skúseností, nadobudnutých v rôznych formálych i neformálych systémoch výchovy a vzdelávania. K rozpracúvaniu biodromálnych poradenských programov sa žiada pristupovať:

a) na systémovej úrovni (ako integrálnej súčasti života spoločnosti a nástroja regulácie jej štruktúr);
b) na tematickej úrovni (pre jednotlivé oblasti a typy poradenských služieb);
c) na operatívnej úrovni (v súvislosti s plnením špecifických úloh a funkcií, riešením a korekciami špecifických problémov a životných situácií indivíduí).

Biodromálne prístupy poradenstva prerastajú tak do rôznych systémov starostlivosti o človeka. Stavajú sa jedným z faktorov nových kvalít rozvoju ich praxe i teórie. Biodromálny prístup radikálne mení stratégie - ciele a zmysel ( filozofiu) poradenskej práce - vstupy, funkciu metód a intervencií v poradenskom procese. Nie je už len nejakou epizodicky ponúkanou službou. Nezačína až vtedy, „keď príde klient do poradne..., za poradcom...", „keď problém prepukne..." a pod. Neuspokojuje sa už len prístupmi a metódami práce podľa medicínskeho, diagnostického a podobných modelov poskytovania pomoci človeku.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.