referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Móric
Utorok, 22. septembra 2020
Problematika biodromálnej psychológie a poradenstva
Dátum pridania: 04.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: medea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 554
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 23m 10s
Pomalé čítanie: 34m 45s
 
Biodromálne koncepcie v poradenstve vyvolávajú rozvoj nových priorít, úloh, hierarchií a cieľov v ňom:

Po prvé - zaraďuje sa do systémov zameraných na utváranie osobnosti, na jej všestranný rozvoj, na  podporu rastu človeka a jeho sebarealizáciu. 

Po druhé - zo špecifických aspektov, svojimi metódami a prostriedkami prispieva k osvojovaniu si poznatkov a zručností, potrebných k optimálnej realizácii životných úloh, riešeniu náročných a tranzitných situácií (v spomínaných sférach a dimenziách životnej cesty - vo výchove a vzdelávaní; v práci a v povolaní; v partnerskom vývine - v heterosexuálnych predmanželských, manželských rodinných vzťahoch; v sociálnom a voľnočasovom živote) s cieľom prispievať k efektívnemu tvorivému, zdravému a harmonickému rozvoju osobnosti.

Po tretie - zaoberá sa problémami, krízovými a konfliktovými situáciami, ktoré narúšajú uvedené procesy, ale neprekračujú hranicu „normality", ako ich riešiť a tlmiť, pozitívne modifikovať, korigovať, ako im predchádzať (pričom poradenstvo prekračuje medicínske chápanie a ciele prevencie, podraďuje ho cieľom rastu a rozvoja potencialít osobnosti).

Po štvrté - poradenstvo ako súčasť systémov a programov starostlivosti o človeka, jeho optimálnej sebarealizácie a sebaregulácie je zamerané na pomoc celej populácii, nielen skupinám „problémovým".

Po piate - poradenstvo si organizuje svoju inštitucionálnu bázu a profesionálnu prax tak, aby poskytovaním a stimulovaním špecifických foriem učenia, výcviku a sebaučenia bolo vždy a permanentne prítomné vo výchovno-vzdelávacej praxi, k dispozícii jednotlivcom i spoločnosti.

Po šieste - dotvára sa proces profesionalizácie realizátorov poradenského procesu: poradcov - poradenských psychológov. Biodromálna koncepcia poradenstva im dáva pevnú bázu, dostatočne široký, reálny a konzistentný program práce v štruktúrach a systémoch celospoločensky chápanej starostlivosti o človeka.

2. Biodromálne prístupy a poradenský proces

Aplikácia biodromálneho prístupu v poradenskom procese umožňuje prekročiť modely práce tradične chápanej poradenskej orientácie, ale i diagnostickej koncepcie poradenstva, ktoré podnes charakterizujú „modely myslenia" mnohých poradcov a poradenských inštitúcií , a to nielen v poradenstve pri voľbe povolania a v profesionálnom vývine. Štruktúru takéhoto diagnostického modelu formuloval napr. E. G. Williamson. Biodromálny prístup v poradenskom procese obohacuje diskusie o vzťahoch „guidance"-ako orientácia a „counselling"-ako psychologické poradenstvo. Rozširuje koncepcie „counselling" koncentrujúce sa na utváranie špecifického vzťahu klient - psychológ v interakcii „tvárou v tvár" o intenzívne formy práce s indivíduom a výhody skupinového poradenstva, využívajúce vnútornú dynamiku a komunikáciu v interindividuálnych a kolektívnych vzťahoch špecifických skupín dvoch alebo viacerých ľudí. Skupinové poradenstvo ako primárne psychologická aktivita a spôsob pomoci je realizované odborne pripraveným psychológom alebo inými participantmi poradenského tímu (výchovným poradcom, psychiatrom, sociálnym pracovníkom a i.). Skupinové formy práce v poradenstve majú svoju históriu, i krátku, ale uznávanú a oceňovanú prítomnosť, významné výsledky v praxi ako efektívny spôsob pomoci v rôznych situáciách a problémoch životnej cesty. Práca v skupine a so skupinami nestráca pritom zo zreteľa potreby, úlohy a problémy jedinca, ale pri realizovaní z aspektov biodromálneho prístupu zvyšuje sa jej orientačná a rozvíjajúca, korekčná a terapeutická účinnosť i v oblasti sebapoznávania a sebarealizácie.

Biodromálne koncepcie v poradenstve z nových hľadísk umožňujú tiež konfrontácie s niektorými smermi alebo oblasťami poradenstva, ktoré rozvíjali prácu so skupinami. D. Fabián ako alternatívnu rozvíja tu koncepciu biodromálnej analýzy a syntézy. V práci so skupinovou a individuálnou klientelou, aj v kariérovom vývine, umožňuje poradcovi lepšie rozvíjať intrapsychickú a interpsychickú dynamiku, umožňuje dynamickejšie chápať súvislosti dimenzií minulosť - budúcnosť vo vývine človeka. V procese a fáze „biodromálnej analýzy" umožňuje sa poradcovi pracovať s retrospektívnym biografickým materiálom, stimulovať postupné reflektovanie, rozbor, chápanie, lepšie uvedomovanie a akceptovanie seba vo vzťahu k minulosti a prítomnosti vlastnej životnej cesty. Súbežne rozvíjané procesy „biodromálnej syntézy" majú v práci poradcu zase stimulovať všetky pozitívne kognitívne, emocionálno-motivačné a činnostné aktivity. Rozvíjajú procesy tvorby reálnych a optimálnych projektov budúcnosti vlastnej životnej cesty ako celku i v špecifických podmienkach jej jednotlivých fáz a štádií. Vo vyvolávaní takýchto dialektických procesov dôležitú úlohu hrá rozvoj tvorivosti, stimulovanie tvorivého prístupu k sebe samému a vlastnému životu, k jeho stvárňovaniu ako integrovaného celku.

Aplikácia princípov a metód skupinového poradenstva v diferencovanom prístupe k jedincovi ako členovi skupiny je odborne náročná, vyžaduje špecializovanú prípravu, praktické skúsenosti a špeciálne odborné zručnosti.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.