referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Sexuálne deviácie a ich vplyv na mravnostnú kriminalitu
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ori23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 109
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Osnova:

  1. Úvod
  2. Sexuálne deviácie ako súčasť a podskupina sexuálnej patológie
  3. Sexuálne deviácie a jej formy
  4. Mravnostné trestné činy
  5. Trestnoprávna zodpovednosť sexuálnych delikventov
  6. Prevencia tohto druhu trestnej činnosti
  7. Použité pramene a literatúra

1. diel - Úvod

Sexuálna delikvencia sa vyznačuje svojimi špecifickými rysmi a to najmä subjektívnymi podmienkami, kde do popredia vystupuje nemorálna, sexuálno-patologická motivácia, ktorá súvisí so zanedbaním a absenciou mravnej, sexuálnej a spoločenskej výchovy.

Sexualita má v živote človeka veľmi dôležitú úlohu, pretože ovplyvňuje jeho konanie čím sa jedinec dostáva pod jej vplyv a koná preto v rozpore so základnými zásadami spoločensky uznávanej morálky a ľudského spolužitia.

Sexualita človeka nie je ponímaná len ako pud, ale je súčasne výrazom a prejavom psychických procesov, ktoré odrážajú celkovú duševnú vyspelosť jedinca.

2. diel - Sexuálne deviácie ako súčasť a podskupina sexuálnej patológie

Sexuálne deviácie spolu s funkčnými sexuálnymi poruchami tvoria jeden spoločný celok – sexuálnu patológiu.

Sexuálne deviácie, inak označované aj ako parafílie, sú zaraďované medzi psychopatie. Uvedený záver resp. tvrdenie je odôvodňované tým, že odlišné sexuálne konanie a zameranie mení celú osobnosť postihnutého jedinca.
Na základe uvedených skutočností a podľa oblasti narušenia sexuálnej motivácie rozdeľujeme deviácie na:

1.poruchy identifikácie ( napr. transexualizmus ),
2.poruchy orientácie ( napr. homosexualita, pedofília ),
3.poruchy sexuálneho správania ( napr. sadizmus, masochizmus, exhibicionizmus ),
4.kombinované poruchy ( napr. pedofilný sadizmus, sadomasochizmus ).

Poruchami nástojčivosti sexuálneho pudu sú nymfománia u žien a satyriasis u mužov.

Medzi jednotlivými skupinami sexuálnych deviácií sú významné forenzné rozdiely, ktoré spočívajú v tom, že devianti postihnutí deviáciou v sexuálnej aktivite (napr. sadisti, agresori, exhibicionisti) sú deviantne aktívni prevažne v mladšom veku a napriek tomu u deviantov postihnutých deviáciou identifikácie a orientácie (napr. homosexuáli, pedofili) ich sexuálnopatologický defekt pretrváva takmer po celý život, resp. má dlhodobejší charakter.

3. diel - Sexuálne deviácie a jej formy

Homosexualita:

Za homosexualitu je považovaná sexuálna náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia. Je rozšírená medzi určitou, relatívne malou časťou populácie a je rozšírená u žien aj u mužov.

Homosexualita je považovaná za deviáciu len z hľadiska štatistickej normy a biologickej funkcie sexuality. Pod homosexualitou je subsumovaná:

  • latentná homosexualita (skrytá, nerealizovaná),
  • príležitostná (núdzová) homosexualita – napr. vo väzení,
  • vývinová homosexualita – možná súčasť psychosexuálneho vývinu v období latencie.

Pedofília:

Za pedofíliu považujeme orientáciu na sexuálne objekty predpubertálneho veku. Je považovaná za spoločensky najnebezpečnejšiu deviáciu, ktorá je aj v celosvetovom meradle najviac stíhaná a trestaná. Jej akákoľvek realizácia je porušením Trestného zákona.

Osobnosť pedofilov sa vyznačuje precitlivelosťou a mnohokrát aj nezrelosťou. U značného percenta pedofilov sa ich sklon aktivizuje až v zrelšom resp. v neskoršom veku. Taktiež značná časť z tejto skupiny sexuálnych deviantov býva mentálne retardovaná a často aj so schopnosťou nadviazať primeraný sexuálny kontakt s dospelou osobou.

U mnohých pedofilov sa mnohokrát v minulosti vyskytla spätosť ich deviácie s ich povolaním a to vo forme profesionálnych, pedagogických a umeleckých aktivít.

Nakoľko akákoľvek forma prejavu pedofílie je v zmysle právnych predpisov trestná a aj trestaná, najväčším nebezpečenstvom pre spoločnosť a aj pre maloletých, ktorí sú obeťami pedofilov, patria agresívni pedofili, ktorí sa neraz dopúšťajú závažného násilia ale aj usmrtenia obete.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Heretík, A.: Základy forenznej psychológie, Bratislava, SPN, 1994,, Buchancová, M., Weiss, P., Brichcín, S.: Sociokulturní a psychologická charakteristika deviantních pedofilních delikventů,Kriminalistika, roč. 26, č. 3, 1993, , Černík, J., Meťenko, J.: Mravnostná kriminalita, Bratislava, APZ, 2001,, Emmerová, I.: Prostitúcia a iné sexuálne deviácie, Banská Bystrica, PF UMB, 2004,, Emmerová, I.: Prostitúcia a iné sexuálne deviácie, Banská Bystrica, PF UMB, 2004,, Slovník cudzích slov – prvé slovenské vydanie, Bratislava, SPN, 1997,, Samaš, O., Stiffel, H., Toman, P.: Trestný zákon – stručný komentár, Bratislava, IURA edition, 2006
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.