Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mladšia dospelosťTrvá najdlhšie (20-60 rok)
Delí sa na:

 1. Mladší vek dospelý – MECITMA (20 – 30 r.)
 2. Stredný vek dospelý – ADULCIUM (30 – 45 r.)
 3. Starší vek dospelý – INTEREVIUM (45 – 60 r.)

Dolným medzníkom (18 – 21 rokov) je relatívne ukončenie rýchleho psychického dozrievania a schopnosť samostatnej existencie v spoločnosti. Horný medzník (30 rokov) znamená vrchol telesnej i psychickej výkonnosti. Niektorí vymedzujú koniec mladšej dospelosti vekom 35 rokov.

Všeobecná charakteristika mladšej dospelosti

Nazačiatku obdobia mladšej dospelosti je človek telesne a psychicky zrelý. Najvýznamnejším psychickým znakom dospelosti je samostatnosť, relatívny sloboda vlastného rozhodovania a správania, spojená so zodpovednosťou vo vzťahu k iným ľuďom, so zodpovednosťou za svoje rozhodnutia a činy. Dospelý človek sa dokáže lepšie ovládať a vie uspokojenie vlastných potrieb podriadiť sociálne významnejším hodnotám a ohľadom na iných. Schopnosť a ochota prijať zodpovednosť vyplývajúcu z roly dospelého je dôkazom dospelosti.

Pokiaľ ide o sociálnu zrelosť, sú tu veľké rozdiely. Niektorí mladí ľudia už ukončili učňovskú alebo strednú školu a sú zamestnaní. Iní vykonávajú povinnú vojenskú službu alebo sú nezamestnaní. Časť mladých ľudí ešte študuje na vysokej škole. Mladí ľudia na začiatku obdobia žijú ešte v pôvodnej rodine. Neskôr si vytvárajú stabilný monogamný partnerský vzťah a uzatvárajú manželstvo.

Telesný vývin v mladšej dospelosti

Organizmus dosiahol plnú zrelosť, všetky telesné funkcie sú vo vyrovnanej súhre. Človek dosahuje vrcholnú výkonnosť. Rast do výšky už väčšinou nepokračuje, ale hmotnosť sa podstatne zvyšuje. V priebehu obdobia muž zmužnejú, ženy zženštejú.
Výraznejšie zmeny sa prejavujú na koži, ktorá je v tridsiatke už hrubšia, menej elastická, vznikajú vrásky, hlavne na tvári. Už od 25 rokov možno pozorovať postupné ubúdanie svalovej sily a spomalenie rýchlosti pohybov.

Psychický vývin
Typická je pohotovosť, sviežosť, rýchlosť, iniciatíva, dravosť, vitalita, vysoká činorodosť. Je to najdynamickejšie obdobie celého ľudského života. Psychické funkcie majú ešte väčšinou vzostupný charakter v zmysle zdokonaľovania.


Vnímanie, pozornosť, pamäť

Vnímanie:
Analiticko-syntetická činnosť analyzátorov sa zdokonaľuje aj keď zmyslové orgány už javia isté znaky starnutia (znižuje sa zorné pole, pružnosť šošovky sa začína zmenšovať).

Pozornosť:
Je zúžená len na niektoré oblasti, hlavne pracovné a záujmové.

Pamäť:
V porovnaní s predchádzajúci obdobím nemožno hovoriť o lepšej mechanickej ani logickej pamäti. Čo sa týka prijímania nových údajov, zhoršuje sa, výnimku tvoria vysokoškoláci.

Myslenie:
Zdokonaľuje sa vďaka narastajúcim skúsenostiam, vlastné myslenie, ako reálnosť, kritickosť a samostatnosť vzrastá.
V dospelosti sa nemení len spôsob myslenia, ale aj postoj k vlastnému uvažovaniu. Pri postformálnom myslení človek chápe, že vlastný názor je iba jedným z množstva možných názorov, chápe, že rôzni ľudia môžu mať rôzne názory (a nemusia byť nesprávne). Dospelý človek je už schopný urobiť kompromis, čo je prejavom schopnosti uvažovať komplexnejšie a akceptovať riešenie prijateľné z viacerých hľadísk alebo pre viac ľudí. Je schopný akceptovať, že jeho uvažovanie nemusí byť celkom presné.

City:
Citový život sa harmonizuje, emocionálna labilita sa mení na citovú stálosť, impulzívnosť sa mení na rozvahu.

Sociálne vzťahy v mladšej dospelosti
 • Vzťahy s rodičmi
  Dospelý človek už nie je závislý na svojej pôvodnej rodine. Vzťahy s rodičmi sú symetrickejšie a pokojnejšie. Medzi dospelými deťmi a starnúcimi rodičmi sa už nevyskytuje napätie, neporozumenie a konflikty. Mladý dospelý si už nepotrebuje vymáhať nezávislosť a demonštrovať symetrickú pozíciu. Svojich rodičov hodnotí objektívnejšie, uznáva ich skúsenosti, prijíma ich rady.
 • Vzťahy s rovesníkmi
  V mladej dospelosti sú dôležité vzťahy s rovesníkmi. Mnohé pretrvávajú ešte z obdobia adolescencie, ale mladý človek je otvorený novým kontaktom.
 • Partnerské vzťahy
  Mladí človek sa vymaňuje z pôvodnej rodiny. Je to obdobie hľadania a voľby životného partnera.
  Partnerský vzťah obvykle prechádza určitými fázami: 1. obdobie romantickej lásky, 2. prechodné obdobie napätia, uvoľňovanie vzťahu a zmenšovanie vzájomnej závislosti, 3. fáza realistického vzťahu. Na tejto úrovni je rozumné uzatvárať manželstvo. Úspešná adaptácia na manželstvo je založená na niekoľkých predpokladoch:
  -vymedzenie súkromia oboch partnerov,
  -vymedzenie povinností a práv oboch partnerov,
  -voľba určitého spoločného životného štýlu,
  -určité sebaobmedzenie, spojené s ohľadom na partnera, dôraz na kooperáciu a minimalizácia súperenia,
  -otvorená komunikácia a ochota riešiť problémy, uvedomenie si užitočnosti kompromisu.
 • Vzťah k dieťaťu
  Rodičovstvo je prirodzeným vyústením manželstva. Mladý dospelý je schopný plniť požiadavky rodičovskej roly. Tá mu prináša nielen nadradenosť a moc nad inou ľudskou bytosťou, ale aj značnú zodpovednosť. Ochota prijať rodičovskú rolu je ovplyvňovaná rôznymi vonkajšími aj vnútornými faktormi.
  Materstvo znamená pre ženu obvykle pokles záujmu o zamestnanie aj o ďalšie spôsoby sebarealizácie, dôsledkom čoho je komunikačná izolácia. Pokiaľ partner neprijme rolu akéhosi sprostredkovateľa medzi ženou a svetom mimo rodiny, môže dôjsť k prvým partnerský m konfliktom.

Rodičovskou skúsenosťou dozrieva vzťah k vlastným rodičom. Mladý človek často až teraz chápe ich postoje a správanie, ktoré sa mu predtým zdali neúčelné. Uvedomuje si zložitosť rodičovskej roly, jej zodpovednosť a neistotu jednoznačne pozitívneho zhodnotenia vlastného úsilia.
Tridsiatym rokom sa končí najdynamickejšie obdobie celého ľudského života, končí sa obdobie evolúcie a začína sa obdobie involúcie (starnutie, spätný vývoj).


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk