Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychologické účinky pracovného prostredia na výkon pracovníkov

Pracovné prostredie

- vzhľadom na čas, ktorý v ňom človek strávi, patrí medzi najdôležitejšie časti životného prostredia. Človek je jeho súčasťou. Svojim úsilím, fyzickou i duševnou prácou pracovné prostredie vytvára a mení.

Pracovisko, či chceme alebo nechceme, stáva sa naším druhým domovom. Trávime tu podstatnú časť nášho života. Počas tohto obdobia sa stretávame s mnohými ľuďmi a riešime rôzne situácie. Môže ísť o príjemné zážitky, ktoré v nás zanechávajú dobré pocity, ale tiež sa vyskytujú aj nepríjemné, ktoré nás môžu negatívne poznačiť. Tieto stavy sa významne premietajú do nášho myslenia, teda psychiky a ovplyvňujú tým naše správanie, pocity, nálady a výraznej miere sa odzrkadľujú aj na výkonnosti v práci.

Ľudská psychika je zložitý systém, ktorým sa zaoberá vo svojej činnosti psychológia práce. Aplikovaním rôznych poznatkov a teórií sa snaží analyzovať jednotlivé pracovné situácie, materiálne a spoločenské podmienky pracovného procesu. Z hľadiska vplyvu na človeka sú predmetom skúmania vzájomné vzťahy v subsytémoch človek – stroj a človek – prostredie. Podľa typu a charakteru práce potom zdravie človeka, jeho fyzický a psychický stav vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňujú parametre stroja alebo pracovného prostredia.

Z množstva definícii, ktoré psychológia práce na pracovné prostredie predkladá, uvedieme aspoň nasledovné:

Pracovné prostredie je súbor materiálnych podmienok, na základe ktorých sa vykonáva práca.
Pracovné prostredie predstavuje súbor vonkajších hmotných a nehmotných faktorov bezprostredne pôsobiacich na pracovníka a jeho pracovnú činnosť.
Pracovné prostredie možno charakterizovať ako súhrn fyzikálnych faktorov pôsobiacich na pracovníka a pracovnú činnosť.
Pracovné prostredie je životné prostredie pracoviska.
Pracovné prostredie je len málokedy také nevhodné, aby úplne znemožnilo pracovný výkon pracovníkov. Často však býva rušivé a núti pracovníka vynakladať značné úsilie na prekonanie negatívnych vplyvov prostredia, ktoré mu prácu sťažujú.

Manažér, ktorý chce bezchybne zvládať svoju funkciu a dosahovať vysoké výkony s kolektívom, ktorý riadi, musí poznať teóriu psychológie práce a vedieť ju správne používať i v praxi. Výsledky výskumov jednoznačne dokazujú, že náklady investované do ozdravenia a racionalizačných úprav pracovného prostredia, najmä vo výrobných organizáciach majú ekonomickú návratnosť, čo má pozitívne a zdravotne psychologické účinky.

Medzi najdôležitejšie skupiny podmienok pracovného prostredia patria:

- priestorové a funkčné riešenia pracovísk,
- fyzické podmienky,
- podmienky bezpečnosti práce (bezpečnostno – technické zaistenie strojov a výrobných zariadení, osobná ochrana pracovníkov a výcvik k bezpečnej práci),
- zdravotno – preventívna starostlivosť o pracujúcich (rozmiestňovanie pracovníkov s ohľadom na ich zdravotný stav, preventívne podmienky a pod.),
- hygienické podmienky,
- organizačné podmienky,
- estetické podmienky,
- sociálno-psychologické faktory pracovného prostredia.

Kvalita týchto podmienok má vplyv nielen na zdravie pracovníkov, ale i na výkon a na psychickú pohodu, alebo naopak na nespokojnosť (napr. podmienky sociálno-psychologické či estetické). Je známe, že ľudia dávajú prednosť príjemnému pracovnému prostrediu i za cenu nižšej mzdy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk