referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Riešenie konfliktov
Dátum pridania: 19.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: VS21
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 649
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Abstrakt:

Konflikt je významnou súčasťou vnímanej reality. Je prejavom dynamického priebehu všetkého diania a neustálej zmeny. Zdá sa, že úspech v akejkoľvek oblasti ľudského úsilia, súkromnej či pracovnej, často závisí práve od schopnosti rozoznať, správne interpretovať a následne vyriešiť konflikt.

Kľúčové slová: konflikt, spor, postoj ku konfliktu, zdroj konfliktu

Abstract:

The conflict is important component of external reality. It is an expose dynamical running all events and flux. Seems, that the success just often depend to competence to perceive, right to construe and to crack conflict per consequens, in any sphere of the human efforts, private if job.

Key' s words: the conflict, the dispute, attitude towards conflict, source of conflict

Úvod:

Riešenie konfliktov je našou každodennou prácou, nočnou morou, zábavou, výzvou, dôvodom na depresiu a strach, hnev a agresiu, cestou k uspokojeniu, zdrojom nových nápadov, riešení a priateľstiev...

Mohli by sme dlho opisovať, čo všetko nám konflikt dáva a berie, koľko rôznych pocitov v nás vyvoláva, koľko smutných a veselých príhod máme v spomienkach spojených práve s konfliktmi. Väčšinou si vážnosť riešenia konfliktov uvedomujeme, až keď sa stretneme s ich najvypuklejšou formou – násilím. Preto je potrebné o tomto probléme hovoriť, aby sme sa vedeli vyhnúť takýmto formám riešenia konfliktov.

Definícií a pohľadov na konflikt je niekoľko – odlišne sa na konflikt pozerá psychológia, ktorú zaujíma, čo sa deje v človeku. Inak sa konfliktom zaoberá sociológia. Biologický pohľad smeruje na vývoj a správanie organizmov voči sebe a chápe konflikt ako vývojový faktor života na Zemi.

Konflikt treba vždy chápať ako nedorozumenie medzi ľuďmi. Títo sa stotožňujú s nedorozumením, stávajú sa nositeľmi nedorozumenia, a tým sa stávajú účastníkmi konfliktu.

V bežnom živote a v bežnej komunikácii sa stretneme s rôznorodým chápaním pojmov spor a konflikt. Väčšinou sú pojmy konflikt a spor zamieňané ako synonymá. Iní ľudia zase definujú spor ako začiatok konfliktu alebo „normálny, bežný konflikt” a za samotným slovom konflikt si už prevažne predstavujú len jeho deštruktívnu podobu – hádku, krik, bitku, vojnu... To znamená, že pojmy spor a konflikt vnímajú v škále od neagresívneho (spor) po agresívne (konflikt), čo môže byť spojené s tým, že v médiách sa prezentujú väčšinou len agresívne a ozbrojené konflikty.

Podľa Hockera a Wilmota (1992), Putnama a Poola (1987) je konflikt vyjadrený zápas medzi nezávislými stranami založený na vnímaní nezlúčiteľných cieľov. Spor je rozhovor, v ktorom diskutujúci zistia, že sa objavili veci, ktoré nevedia k svojej spokojnosti vyriešiť.

Každé naše správanie v sociálnom živote, v bežnom kontakte s ľuďmi je podmienené mnohými faktormi. Vysvetlime si rôzne reakcie, ktoré ľudia používajú v konfliktoch a popíšeme tri základné okruhy faktorov:

1. Naše rozmýšľanie a postoje ku konfliktom
2. Zdroj konfliktu a ako je pre nás zdroj konfliktu dôležitý
3. Zručnosti na riešenie konfliktov, ktoré vieme používať

Ako rozmýšľame o konfliktoch:

Naše nastavenie voči konfliktom veľmi ovplyvňuje, ako sa v konflikte správame a ako ho prežívame. S konfliktmi máme spojené aj predsudky alebo mylné predstavy, ktoré nám boli vštepené v rodine, a tie si so sebou nosíme celý život a často nám bránia pozrieť sa na konflikt „pozitívnejšími očami”.

Uvedieme niekoľko takých predsudkov a mýtov voči konfliktom:

• „Slušný chlapec”, „slušné dievča” neodvráva.
• „Dobrí priatelia nemajú konflikty.”
• „Konflikty sú zlé, nebezpečné a ubližujúce.”
• „Konflikty majú len tí emocionálni a iracionálni, čo sa nevedia kontrolovať.”
• „Ak by si chcel, nemal by si konflikty s inými.”

Ďalej si uvedieme niekoľko iných princípov, ktoré tieto mýty a predsudky vyvracajú a osvetľujú iný pohľad a chápanie konfliktov. Vybrané tvrdenia sa zdajú byť kľúčové pre zmenu postoja ku konfliktom a k porozumeniu toho, čo na konflikt vplýva.

1. Konflikt medzi ľuďmi je nevyhnutný a prirodzený.
2. Konflikt môže mať pre zúčastnené strany konštruktívny (pozitívny) alebo deštruktívny (negatívny) priebeh.
3. Faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu.
4. Konflikt plní vo vzťahu veľa pozitívnych funkcií.
5. Konflikt nie je súťaž kto z koho.
6. Konflikt má realistické, objektívne prvky – obsah, a má aj subjektívne prvky – emócie, ktoré zúčastnené strany prežívajú.
7. Čím sú vzťahy medzi konfliktnými stranami užšie, tým sa môže stať konflikt intenzívnejším.
8. Neprítomnosť otvoreného konfliktu nie je dobrým ukazovateľom sily a stability vzťahu.
9. Konflikty riešené z pozície sily podstatu konfliktu nevyriešia.
10. Smer vývoja konfliktu – pozitívny alebo negatívny – neovplyvňujú len vonkajšie okolnosti, ale samotní účastníci.

Bližšie si rozoberieme faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu:

– Povahové vlastnosti zúčastnených strán a ich hodnotové systémy, ich predchádzajúci vzťah (intímny, neosobný, dlhodobý, krátkodobý).
– Typ problému, o ktorý ide.
– Sociálne prostredie, v ktorom konflikt prebieha (v krčme, na úrade, v hoteli...).
– Prítomnosť zainteresovaných divákov – či aktérov konfliktu niekto vidí, ako sa správajú a hodnotia ich.
– Osobná stratégia oboch strán – či sú skôr ústupčiví alebo agresívni.
– Dôsledky riešenia – lákavá odmena alebo obávaný trest.
– Strach z rizika – otázky dôvery voči druhému, strach zo zlyhania a prehry.
– Komunikácia medzi oboma stranami – či existuje a aká je jej forma.

Ako vzniká v nás tendencia preferovať istý spôsob reakcie na konflikt? Ako v konfliktnej situácii zareagujeme, nie je ovplyvnené len tým, aká je samotná situácia, ale aj naším nastavením voči konfliktom a stresu, ktorý napätá situácia v konflikte vyvoláva. Postoj ku konfliktom môžeme zhrnúť do 4 faktoroch.:

-pri ohrození reagujeme zjednodušeným „inštinktívnym” spôsobom
-modelové učenie – ktoré vidíme u svojich rodičov, príbuzných, učiteľov, akým spôsobom riešia konflikty
-učenie sa zo sociálnej skúsenosti
-zručnosti pri riešení konfliktov – sú ďalší faktor, ktorý nám dodáva sebavedomie, ako sa zachovať

Zdroj konfliktu - v akých rôznych oblastiach môžu konflikty vzniknúť:

Intrapersonálne – sú konflikty vo vnútri jedného človeka.
Interpersonálne – sú konflikty medzi dvoma alebo viacerými osobami.

Vnútroskupinové – sú konflikty vo vnútri jednej skupiny
Medziskupinové – konflikty medzi dvoma alebo viacerými skupinami

Christopher W. Moore (1989) rozdeľuje konflikty do 5 skupín:

• konflikt vzťahov
• konflikt informácií
• konflikt záujmov
• štrukturálny konflikt
• konflikt hodnôt

Fázy konfliktu:

1. fáza – Príznaky konfliktu
2. fáza – Otvorenie konfliktu
3. fáza – Polarizácia – strany si začínajú brániť svoje pozície
4. fáza – Izolácia – táto fáza môže, ale nemusí nastať
5. fáza – Deštrukcia
6. fáza – Únava, depresia

Spôsoby riešenia konfliktov:

1. Autoritatívne:

-Presadenie sa silou - Strany komunikujú spolu priamo, ale silnejšia z nich presadí svoje rozhodnutie v takej miere, aký je pomer síl. Strany si merajú sily a neriešia podstatu konfliktu. Rozhoduje silnejšia strana.
-Rozhodnutie autoritou - Autorita (Au) podľa vlastného úsudku rozhodne bez vypočutia alebo po vypočutí strán X a Y.
-Arbitráž (rozhodcovské konanie) - Po vypočutí oboch strán na základe zákona rozhodnutie určuje arbiter (Ar).
-oSúdny spor - X a Y komunikujú so súdom priamo alebo/aj prostredníctvom advokáta (Ad). Súd zastupuje sudca (S) alebo senát, ktorý vynáša rozhodnutie podľa zákona.

2. Alternatívne:

-Facilitácia - Facilitátor (F) ako tretia nezaujatá strana pomáha viesť korektný a vyvážený proces komunikácie medzi oboma stranami. Strany X a Y komunikujú priamo za pomoci tretej osoby, ktorá riadi a sprehľadňuje diskusiu - dohodu dosahujú X a Y spoločne.
-Mediácia - Mediátor (M) ako sprostredkovateľ komunikácie strán pri riešení konfliktu komunikuje osobitne aj s jednou aj s druhou stranou. Mediátor pomáha udržiavať korektnú komunikáciu a pomáha viesť proces vyjednávania strán. Dohodu dosahujú X a Y spoločne. 
- Zmierovanie - Zmierovanie strán sa môže konať pomocou zástupcov strán X a Y v zmierovacej rade. Zástupcovia Ax aj By, majú väčšie pochopenie pre svoje strany a zároveň nie sú priamo zaangažovaní do konfliktu - dohodu dosahujú X a Y spoločne.
-Vyjednávanie - Strany spolu komunikujú priamo, nemajú žiadneho prostredníka - dohodu dosahujú strany X a Y spoločne.

Záver:

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života a je normálne, že sa s nimi v bežnom kontakte s ostatnými ľuďmi stretávame. Keďže každý človek má v rozličných časoch odlišné potreby vychádzajúce z jeho osobnosti a situácie, v ktorej sa nachádza, je nevyhnutné, že v priebehu svojho života (je to väčšinou dennodenne) narazí na iného človeka alebo ľudí, ktorí majú iné potreby a záujmy, ktoré sú s jeho záujmami v konflikte. Riešenie konfliktu a jeho efektívne využívanie patrí spolu s vyjednávaním medzi významne zručnosti, ktoré by si mal každý osvojiť.
 
Zdroje: Aleš Bednářik, Prevencia a riešenie konfliktov, 2001
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.