Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neverbálna komunikácia v ranom veku

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V RANOM VEKU

Neverbálna komunikácia v ranom veku predstavuje hlavný dorozumievací kanál medzi dieťaťom a osobami v jeho okolí. Zámerné pohyby dieťaťa pomáhajú získavať pozornosť dospelých a dieťa sa s inými osobami môže deliť o svoje pocity, objavy, potreby. Najstálejším a najjednoznačnejším prejavom zámernej komunikácie sa stáva zámerný pohyb označovaný ako gesto. Gesto tak považujeme za prejav zámerného správania komunikačného partnera, ktorý sa priamo usiluje deliť o svoje myšlienky, pocity, potreby, resp. ovplyvniť pozornosť počúvajúceho prostredníctvom pohybov rúk, nôh, hlavy, prstov, celého tela, ako aj mimiky či očného kontaktu. Takýto pohyb nesie pragmatickú a sémantickú informáciu dekódovateľnú komunikačným partnerom.
Samotný zrod gest sa väčšinou datuje do obdobia okolo 8. mesiaca života detí. Pred týmto medzníkom je správanie dieťaťa nediferencované a nehodnotí sa ako zámerné (Owens, 1996).

Gesto tak predstavuje dôležitý medzník prechodu dieťaťa do vyššieho vývinového štádia. Vývinovo najprv pozorujeme pohyby, ktoré majú operatívnu pragmatickú funkciu regulovania správania iných. Napríklad dieťa žiada prostredníctvom dospelého predmety, alebo vyzýva iné osoby na vykonávanie konkrétnych činností. Neskôr sa objavuje aj správanie, ktorými dieťa „komentuje“ okolie. Napríklad ukazuje inej osobe ukazovákom na predmet v blízkosti, ale bez motivácie si predmet získať.

Tabuľka č. 1

8. mesiac:

Ukazovanie predmetu
Ukazovanie objektu pred telom alebo vo zdvihnutej ruke. Dieťa predmet nepúšťa, snaží sa prostredníctvom neho získať pozornosť komunikačného partnera.

Tlieskanie
Rytmické udieranie alebo dotýkanie sa dlaňami oboch rúk.

Naťahovanie
Sústredené sledovanie objektu, v jeho smere naťahovanie jednej alebo oboch rúk s jednoznačným zámerom chytiť ho, dotknúť sa ho.

Chcem (žiadanie)
Zvýšený tonus celého tela, alebo rúk, prípadné ich otáčanie v úrovni zápästia, či mierne predpažené ruky spojené so sústredeným pohľadom na predmet záujmu.

Protest
Zvýšený tonus celého tela, zakláňanie trupu a hlavy dozadu, alebo dvíhanie rúk proti komunikačnému partnerovi, odvrátenie celého tela od komunikačného partnera, udieranie rukami a dlaňami po predmete, či osobe, alebo ľahnutie si na dlážku, kopanie nohami a pod.

Podávanie
Držanie predmetu vo vystretej natiahnutej ruke, ktorý sa pustí do ruky (odovzdá) komunikačnému partnerovi.

Spať
Šúchanie oči päsťou, alebo zívanie, alebo cmúľanie si palca, alebo ukladanie hlavy na podložku (stôl, pohovka a pod.).

9. mesiac

Daj
Vystretá ruka pred telom v smere žiadaného predmetu, prsty sa zatvárajú a otvárajú do dlane.

Kuk
Dlane zložené pred tvárou, očami, po chvíľke sa odkryjú. Alternatívne skrývanie za plienkou, predmetmi, po chvíli odokrytie a úsmev s pohľadom na komunikačného partnera.

Pá – pá
Kývanie celým ramenom, predlaktím a/alebo dlaňou, prsty sa občas zatvárajú do dlane.

Tanec
Reagovanie na hudbu celým telom, alebo otáčanie nad hlavou zdvihnutej ruky.

Ukazovanie na
Vystretý ukazovák v smere cieleného predmetu, osoby.
10. mesiac

Nie je
Otvorené dlane smerom hore, mierny horizontálny pohyb v spojení s pokrčením pliec. Naznačenie pohybu otvorenou dlaňou hore horizontálne od stredu (línie tela) do strany.

Jesť/piť
Otváranie a zatváranie úst, alebo prikladanie prsta k ústam, alebo prikladanie zovretých prstov k ústam.

11. mesiac

Poď
Vystretá ruka s otvorenou dlaňou v smere osoby sa ohne v zápästí (príp. len prsty sa zatvoria do otvorenej dlane) smerom k vlastnej osobe.

13. mesiac

Hore
Dvíhanie oboch rúk hore, nadskočenie alebo pohupnutie sa smerom hore, ukázanie vystretým ukazovákom smerom hore.

Áno
Prikývnutie hlavou.

Objatie
Obopnutie ramenami iného človeka, predmetu.

Pritúlenie sa
Prechod do osobnej zóny komunikačného partnera, bezprostredné dotýkanie sa svojou hlavou jeho tela.

Tam
Ukázanie smeru pohybu rukou alebo ukazovákom.

Vysvetľovanie
Rýchle pohybovanie rúk dieťaťa sprevádzané výraznou vokalizácou s cieľom komentovať, opisovať deje okolo seba.

14. mesiac

Nevadí/neviem
Nadvihnutie a rýchle pustenie pliec/myknutie niekedy sprevádzané aj pohybom otvorenými dlaňami smerom hore.

Smrdí/fuj
Pokrčenie nosa.

Nie
Krútenie hlavy do strán.

Pusa
Priloženie našpúlených perí k inej osobe alebo našpúlenie perí vo vzduchu, prípadne priloženie perí k otvorenej dlani (poslanie pusy).

Tu
Naznačenie otvorenou dlaňou na miesto dotykom alebo dotknutie sa vystretým ukazovákom miesta.

15. mesiac

Dole
Naznačenie smeru oboma rukami smerom dole k zemi.

Plač
Predstieranie smútku, priloženie ruky k tvári, očiam.

Šteklenie
Dotýkanie sa končekmi prstov pokožky alebo tela inej osoby, sprevádzaná často úsmevom, smiechom.
16. mesiac

Hojdať
Pohojdávanie sa v kolenách.

Hotovo
Buchnutie otvorenou dlaňou na konci činnosti o podložku.

Ísť
Zadupkanie nohami na mieste.

Kde je?
Nadvihnutie pliec spolu s otvorenými dlaňami.

Čo je?/Čo sa stalo?
Naširoko otvorené oči a statické otvorené dlane.

Telefonovať
Päsť alebo dlaň priložená k uchu, predstieranie držanie telefónu.

Rýchlo
Rýchly striedavý pohyb pravého a ľavého pleca dopredu a späť.

Podľa výskumu Kapalkovej v oblasti formy zaznamenala detskú schopnosť gestá vzájomne spájať, kombinovať. Prvé spojenie gest na vyjadrenie toho istého zámeru v rámci jednej výpovede pozorovala v 10. mesiaci. Objavili sa prvé spojenia dvoch znakov nazývané ako komplementárne spojenia. Dieťa slovom i gestom vyjadrovalo rovnaký sémantický význam. Objavili sa spojenia typu gesto daj + daji (význam daj), gesto protest + ňe (význam nie) a pod. V 11. mesiaci už dieťa spájalo dva znaky s rôznym sémantickým významom. Napríklad vyjadrovalo gesto poď + taťi (poď tato), gesto ukazovania na chlieb + daj (chlieb daj), gesto ukazovania mištičiek na hranie mame + ďede (ďede – dedo, ktorý mištičky kúpil). Mesačne pribudli 2 – 3 nové gestá. V 12. mesiaci sa objavila produkcia prvých dvojslovných výpovedí ďe je ?, tata ďe?, bábo ďe?

mesiac - gesto - slovo - význam

8. - protest - Nie - nechcem
Chcem (žiadanie) - Chcem

9. - Daj - Da - Dať
Protest - Ňe - Nie, nechcem
Ukazovanie na (mama) - (ukazovanie na) objekt vyjadrený slovom
Pá pá - Pozdrav

10. - Pá pá - Pá - Pozdrav
Jesť/piť - Ham - Jesť
Nie je - Nie je
Ukazovanie na - Toto - (ukazovanie na) objekt vyjadrený slovom

12. - Ba - Špinavý
-Tam - Tam
-Kde? - Kde je?

13. - Tam/ukazovanie na - tam - Tam
Nie je - Ňeňi - Nie je
Áno - Áno (súhlas, potvrdenie)
Chcem - Chcem (žiadosť)

14. - Fujba - Špinavé
Tu/ukazovanie na - Tu - Tu

15. - Áno - áno - Áno (súhlas, potvrdenie)

16. - Kde je? - Kde je - Kde je?


Dieťa do obdobia 16. mesiaca 12 významov vyjadrilo aj v pohybovej, aj vo verbálnej podobe, prekrytie predstavuje 21,42%, čo znamená, že dieťa približne len v jednej pätine používa pohyb i zvuk na vyjadrenie rovnakého sémantického významu. Ukazuje sa, že vývinovo najčastejšie nový význam vyjadrí gestom, ktoré neskôr „ozvučí“ doplní slovným významom (7 typov).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk