referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Nedeľa, 24. septembra 2023
Osobnosť
Dátum pridania: 02.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 074
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 27m 0s
Pomalé čítanie: 40m 30s
 
V charakterových vlastnostiach sa spája poznávacia, citová a vôľová zložka. Osobnosť si uvedomuje, vedome utvára a usmerňuje svoj vzťah k spoločenským hodnotám. Utvára si k nim citové vzťahy a prežíva citové vzťahy. Svoj poznávací a citový zážitok prenáša do konania, činnosti. Vysoká úroveň rozvoja citov a intelektu dáva predpoklad vysokej úrovni charakterových vlastností. Medzi úrovňou rozumových schopností a charakteru nie je jednoznačný vzťah. Osobnosť s vysokou inteligenciou môže mať záporné charakterové vlastnosti.3. Výkonové vlastnosti človeka
tvoria centrum osobnosti a vo veľkej miere ovplyvňujú výsledok jeho snaženia. Sú
predpokladom úspešnosti jednotlivca, najmä jeho kvalitatívnej stránky.


Základnými výkonovými vlastnosťami sú schopnosti. Predstavujú také vlastnosti osobnosti, ktoré sa prejavujú určitou úrovňou vykonávanej činnosti, ktorú charakterizuje rýchlosť, produktívnosť, presnosť a samostatnosťou riešenia rozmanitých úloh.
Podľa psychologického slovníka (HARTL, 1994) sú schopnosti „súborom predpokladov na vykonávanie určitej činnosti alebo zručnosti“.

V štruktúre každej schopnosti rozlišujeme ( BOROŠ a kol.,1999):

- oporné črty - tvoria neuropsychologický základ
- vedúce črty - zabezpečujú prejav danej schopnosti
- pomocné črty - tvoria pozadie danej schopnosti, majú úlohu pomocných prostriedkov jej aktivácie

Ak sa schopnosti v určitom smere sústavne rozvíjajú a umožňujú dosahovať pozoruhodné výkony, nazývame tieto schopnosti nadanie. Mimoriadny stupeň nadania je už talentom, ktorý otvára žiakovi cestu k vynikajúcim výkonom v určitej spoločenskej
oblasti. Keď sa talent a schopnosti rozvinú do maximálnej miery, vzniká najvyššia forma talentu a tou je genialita.

Schopnosti sú všeobecné a špeciálne. Špeciálne schopnosti sa prejavujú len v určitých činnostiach a umožňujú jednotlivcovi
podávať vrcholné výkony v daných činnostiach. Ak sú špeciálne schopnosti človeka v súlade z jeho záujmami, potom je u neho vysoký predpoklad vytvorenia vysokej miery aktivity aj dosiahnutia dobrých výkonov.

Dominantnou všeobecnou rozumovou schopnosťou je inteligencia. Jej úroveň do značnej miery ovplyvňuje vzdelávacie výsledky, ale len v priamej konfrontácii s inými vlastnosťami, predovšetkým motiváciou.


Z hľadiska školskej činnosti uvádza Kačáni faktory inteligencie (KAČÁNI a kol.,1999):

* faktor verbálnej schopnosti
* faktor schopnosti priestorového vnímania
* faktor percepčnej rýchlosti
* faktor numerickej schopnosti
* faktor pamäti


Inteligenciu, ako všeobecné rozumové schopnosti, Kačáni (tamtiež) sumarizuje na základe množstva definícií tak, že: „predstavujú komplex predpokladov, psychických daností osobnosti, ktoré umožňujú riešiť konkrétne alebo abstraktné problémy, či navzájom súvisiace vzťahy “.

Pri charakteristike osobnosti a jej vlastností berieme do úvahy i jeho vedomosti a zručnosti. Z pedagogickej teórie vyplývajú ich definície:

Vedomosti sú osvojené a pochopené fakty a vzťahy medzi nimi, v ktorých sa odráža poznanie objektívnej skutočnosti vo vedomí. Predstavujú istý stupeň poznania objektívnej skutočnosti, ktoré vzniklo vo vyučovacom procese, sebavzdelávaním a
náhodným učením. Vedomosti sú nástrojom myslenia a pretvárania sveta, prostriedkom rozvíjania osobnosti.

Zručnosti sú nadobudnuté pohotovosti správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonávať istú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej skúsenosti. Predstavujú nevyhnutnú podmienku tvorivej praktickej
činnosti.

Tvorivosť osobnosti sa prejavuje v každodennom živote človeka a je základom vedeckej, umeleckej a technickej práce. Podľa Zelinu (ZELINA, 1997) je tvorivosť „ procesom neustálej aplikácie osobnosti ako takej do ľudského zmysluplného vyjadrenia “.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Podobné referáty
Osobnosť 2.9406 3111 slov
Osobnosť 2.9587 6977 slov
Osobnosť 2.9753 2434 slov
Osobnosť SOŠ 2.9829 929 slov
Osobnosť 2.9690 4212 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.