Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Etické problémy pri transplantáciách

Transplantácia obličiek

Pri transplantácii obličiek ide o prenos orgánu medzi dvoma jedincami. Obličky sú párový orgán, preto možné etické problémy súvisiace s ich transplantáciou možno rozdeliť na problematiku transplantácie od živého darcu a od mŕtveho darcu.

Transplantácia od živého darcu: v tomto prípade ide o darovanie vlastného zdravého orgánu jedného človeka druhému, aby mu predĺžil život. Darovať obličku môže pokrvný príbuzný. Zložitou otázkou je slobodné rozhodnutie darcu. Perspektívny darca musí jasne prejaviť ochotu darovať obličku príbuznému, darovanie nesmie byť reakciou na nátlak rodiny. Darca musí mať na rozhodnutie dostatok času, aby nebolo podmienené iba emocionálne ale aj racionálne. Darcom nemôže byť dieťa, alebo mentálne postihnutý jedinec, u ktorých sa nedá predpokladať svojprávne rozhodnutie. Podmienkou darovania obličky je imunologická zhoda medzi darcom a príjemcom.

Transplantácia od mŕtveho darcu: transplantácie od mŕtvych darcov predstavujú 70-90% všetkých transplantácii obličiek. Morálna satisfakcia lekárov a ošetrovateľského personálu je daná skutočnosťou, že ak sa nedá zachrániť život jednému človeku, môže sa použitím jeho obličiek zachrániť život dvom iným ľuďom.

Podmienky na strane príjemcu: Výber príjemcu z radu čakateľov na transplantáciu kadaveróznej obličky sa robí prísne objektívne a na základe vyšetrenia imunologických parametrov darcu i príjemcu. Musí sa rešpektovať aj zhoda v hlavných krvných skupinách. Prednosť má príjemca, ktorý sa svojím imunitným systémom najviac približuje k príslušnému darcovi. Eticky neprípustné je uplatňovať pri výbere príjemcu iné ako medicínske kritériá. Podmienkou transplantácie je okrem iného informovaný súhlas a predpokladaná maximálna miera prospešnosti pre príjemcu.

Transplantácia pečene

Transplantácia pečene prichádza do úvahy pri závažných ochoreniach a poškodeniach pečene. Dôležitým kritériom pri rozhodovaní je prospešnosť pre pacienta. Etickým problémom je rozhodnutie o transplantácii u pacienta s alkoholovým poškodením pečene. V týchto prípadoch sa transplantácia pripúšťa až pri splnení stanovených podmienok - vrátane preukázanej abstinencie. Osobitná situácia vzniká pri transplantácii časti pečene od živého darcu. Okrem medicínskych predpokladov je mimoriadne dôležité splniť etické a psychologické predpoklady, vrátane získania informovaného súhlasu darcu. Neprípustné je darovanie za finančnú odmenu. V prípade transplantácie od mŕtveho darcu sa súhlas predpokladá, pokiaľ nie je písomne doložené že darovanie odmietol. Súhlas príbuzných sa podľa súčasnej legislatívy nevyžaduje.

Transplantácia fetálneho tkaniva

Etické problémy súvisiace s transplantáciou tkanív odobratých umelo alebo spontánne z potratených ľudských plodov vznikli až v posledných rokoch. Transplantácia fetálneho tkaniva sa stretáva s množstvom etických problémov. Najvýznamnejšie možno rozdeliť do dvoch skupín.

-Z hľadiska príjemcu existujú vážne pochybnosti o medicínskej efektívnosti transplantácie fetálneho tkaniva. Poukazuje sa na určitú mieru rizika pre príjemcu - prenos infekčných ochorení, prenos geneticky chybného tkaniva a i.
-Z hľadiska darcu sú etické problémy proti použitiu tkaniva za spontánne potrateného plodu miernejšie.

Závažné etické problémy sa týkajú použitia tkanív z umelo potratených plodov. Platia tu rovnaké etické námietky ako pri umelom prerušení gravidity a nič nemení ani skutočnosť, že matka súhlasí s použitím tkanív plodu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk