Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkoholizmus ako sociálny jav

Téma : Alkoholizmus ako sociálny jav

Alkoholizmus je sociálny jav konzumácie alkoholických nápojov v nadmiernej miere.

Vzťah k alkoholu je ovplyvnený výchovou v rodine, cenou nápoja a tým, aký postoj zaujíma spoločnosť.


1,alkohol sa získava z prírodných zdrojov ovocie, obilie kvasením, pálením, varením a kombináciou týchto spôsobov. Alkohol ovplyvňuje predovšetkým látkovú premenu, nervový systém.
2, Farmakologické vlastnosti : tlmivé, euforizačné, analgetické
3,Alkohol je všeobecne vnímaný ako spoločensky akceptovaná legálna droga.

Podľa spôsobu výroby a obsah liehu
a,Pivo 6-9 % čistého 100 % liehu
b,Víno rôzne plody 17-21 % 100 % liehu
c,Destiláty 25-45 % 100 % liehu


Typológia človeka vo vzťahu k alkoholickým nápojom


1, abstinent / človek, ktorý aspoň 3 roky nekonzumoval alkohol /
2, konzument / človek, ktorý konzumuje alkohol pre chuť a vôňu / vychutnáva ho
3, pijan / človek , ktorý konzumuje alkohol pre účinok na nervovú sústavu výrečnosť, odvaha, zabúdanie na problém,
4, alkoholik / človek, ktorý potrebuje určitú hladinu alkoholu v krvi, ak táto poklesne, spôsobuje mu to fyzické a psychické problémy /


1, abstinent / odmietanie alkoholu v celom rozsahu /
2, občasný konzument / príležitostné používajú malé množstvo alkoholu akákoľvek forma /
3, pravidelne užívajúci alkohol sú od alkoholu závislí,  ( používajú ho napr. na spánok, na odstránenie zábran, neistoty a úzkosti ) 4, alkoholici / pravidelne užívajú alkohol /


Typológia podľa toho, ako človek konzumuje alkohol. nápoje


1, alkoholizmus alfa / mierne príležitostné konzumovanie alkohol. nápojov / mierne pitie, človek ho má pod kontrolou / konzumácia pre vôňu a chuť, nerealizuje sa pravidelne, napr. rodinná oslava

2, alkoholizmus beta / pravidelná konzum alkohol. nápojov / obyvatelia vinár. kraja / realizuje sa v oblastiach, kde sa pestuje plodina na výrobu alkohol. nápojov

3, alkoholizmus gama / jednorazové nadmerné konzumácia alkoh. nápojov / alkoholu je dostatok a zadarmo / jednorazové pitie alkol. nápojov koľko organizmus znesie
Účinok na organizmus :

Pozitíva v malej miere pôsobí priaznivo na zdravotný stav. /uvoľňuje atmosféru v spoločnosti /

V rámci liečby porúch žalúdka, krvi (chudokrvnosť) malý podiel alkoholu v liekoch

Negatíva v ústnej dutine spôsobuje povlak– strácame chuť,
krv rozvádza alkohol po celom tele, čo zvyšuje účinky na nervovú sústavu, srdce pracuje nepravidelne.

Negatívne pôsobí na pečeň, cievnu sústavu.

Konzumácia alkoholu môže spôsobovať sociálne problémy
/strata zamestnania, zadĺženie rodiny /

Abúzus alkoholu a alkoholová závislosť patria medzi jeden z najzávažnejších medicínskych a spoločenských problémov.
Alkohol môže mať svojim pôsobením na psychiku a sociálne správanie človeka mnohorakým, negatívny vplyv na jedinca, ale aj na sociálne prostredie. napr. etika a úroveň správania, dodržiavanie morálnych noriem, spoločenský a profesionálny status, dopravné nehody, trestné činy, rozvodovosť

1,Alkohol v menších dávkach znižuje prejavy pozornosti, reakčnú pohotovosť, koordináciu pohybov,
2,Alkohol pri vyšších dávkach vedie k výpadkom k pamäti, vzťahovačnosť, agresivite a pocitom úzkosti

Dlhotrvajúci abúzus a závislosť od alkoholu môže zapríčiniť vznik a rozvoj závažných psychických porúch, zdravotných problémov a chorôb.

Pravidelné používanie malých dávok alkoholu znižuje výskyt choroby srdca a infarktu.

–ľuďom sa zdá, že alkohol v malých množstvách zvyšuje energiu a spôsobuje, že sa cítia čulejší a spoločenskejší. V skutočnosti je však jeho vplyv na centrálny nervový systém tlmivý, nie stimulujúci.


1, príznaky závislosti od alkoholu
a,Silná túžba piť alkohol
b,Neschopnosť kontrolovať pitie
c,Pitie alkoholu má prednosť pred inou aktivitou a záujmom
d,Abstinenčné príznaky po prerušení prívodu alkoholu
2, následky neliečenia alkoholickej závislosti
Psychické : – alkoholická psychóza / delíriá /
Alkoholická demencia / porucha intelektu a pamäte /
Vysoká samovražednosť

Sociálne : – strata zamestnania / ekonomický pokles /

Strata rodiny – rozvod
Strata priateľov


Spôsob liečby

A, ambulantná / začínajúca závislosť a doliečenie /
B, ústavná / vhodná pre rozvinutú závislosť na začiatku liečby /

Druh liečby :
1,Farmakologická / zvládnutie abstinenčných príznakov / potláčanie túžby po alkohole /
2,Averzívna / vypestovanie záporného postoja /
3,Psychoterapia / individuálna, skupinová, komunitná /
4,Socioterapia / klub abstinujúcich, anonymní alkoholici /


Alkohol :

1,pôsobí ako ľahké anxiolytikum, pomáhajúce znižovať napätie, bolesť, a odstraňovať ľuďom zábrany.
2,Je typická spoločenská droga, od ktorej vzniká fyzická závislosť.

Legislatíva niektorých vyspelých štátov zohľadňuje vysoké riziko používania alkoholu pre mladý organizmus a výslovne zakazuje podávanie a predaj alkoholických nápojov vrátane piva deťom a mládeži. V SR je veková hranica 18 rokov. Alkoholické nápoje sú mladistvým voľne dostupné a oni ich vo veľkej miere konzumujú. Najrozšírenejšia a legálna droga je alkohol.

Vzhľadom na to, že zdravotné následky konzumácie alkoholu, rozšírenie jeho konzumu vo všetkých vekových a sociálnych skupinách obyvateľstva a celkové negatívne účinky na jednotlivca, rodinu a celú spoločnosť sú veľmi významné.

ALKOHOL sa často označuje za drogu číslo jeden na Slovensku z dôvodu jeho hromadného rozšírenia a nekritického užívania a zneužívania. Na následky užitia alkoholu a rozvinutia ochorenia nazývaného alkoholizmus / modernejší pojem závislosť od alkoholu / zomiera veľké množstvo ľudí. Alkohol akosi patrí k nášmu každodennému životu – pije sa pri mnohých príležitostiach a sprevádza ľudí pri oslavách všetkých významných životných udalostí od narodenia až po smrť.


1, čo je alkohol a aký je jeho vplyv na človeka ?
(autori Göhlert a Kűhn ) uvádzajú :

Alkohol je :
•živina s vysokým obsahom energie
•pochutila ako súčasť nápojov
•jed, ktorého toxický účinok sa prejavuje pri náhlom a chronickom predávkovaní.
•Omamný prostriedok s vysokým potenciálom zneužívania
•Uspávací prostriedok ktorý pôsobí tlmivo a upokojujúco
Vplyv alkoholu na človeka platí, že asi 20 % skonzumovaného alkoholu sa vstrebáva v žalúdku.
Koncentrovaný alkohol je aj v sliznici ústnej dutiny a v pažeráku, ale hlavný podiel je v tenkom čreve. Po užití sa alkohol dostane rovnomerne do telových tekutín.

Koncentrácia alkoholu závisí od nasledovných faktorov :

1, od prijatého množstva
2, od rýchlosti užitia, ktorá závisí od koncentrácie alkoholu v nápoji a od stavu naplnenia žalúdočného tráviaceho traktu.
3, od hmotnosti konzumentovho tela
4, od rýchlosti odbúravania a vylúčenia alkoholu z organizmu

Len malá časť alkoholu sa vylučuje obličkami, dychom a pokožkou. Prevažné a podstatné množstvo sa premieňa pri výmene látok v pečeni. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odbúravanie alkoholu prebieha lineárne. ( to znamená, že za jednotku času sa odbúra konštantné množstvo alkoholu. )

Základná charakteristika alkoholu ako látky je podmienená tým, že alkohol sa vyznačuje 5-timy vlastnosťami, ktoré sa pri iných návykových látkach nevyskytujú spoločne.

Alkohol človeka :
a,Uvoľňuje
b,Zmierňuje ťažkosti
c,Pozdvihuje náladu
d,Potláča problémy
e,Podporuje komunikáciu
f,Odstraňuje zábrany ( aj sexuálne )
g,Mnohým ľuďom chutí

V našej európskej kultúre sa odohráva jeho rituálna konzumácia prevažne na verejnosti.


Nežiaduce spoločenské následky užitia alkoholu :

1, alkohol má nepriaznivý vplyv na dopravnú nehodovosť
2, pracovnú výkonnosť
3, vznik pracovných úrazov
4, zdravotný stav a správanie užívateľov, ale i na užšie a širšie spoločenské prostredie.

Prodrogová klíma vo vzťahu k alkoholu je podľa českého autora J. Nemca charakterizovaná tým, že oproti :

a) minulým rokom sa pije viac,
b) pije sa spravidla lepší kvalitnejší alkohol
c) pije viac žien

Rovnako sa zvyšuje počet maloletých a mladistvých osôb u ktorého je konzumácia alkoholu súčasťou životného štýlu. Zároveň pribúda ľudí, ktorí si alkoholom riešia prepracovanosť a stres.


Prevencia zameraná na alkohol – kultúrna osvetová práca

Pri definovaní významu prevencie zameranú na alkohol a ďalšie legálne drogy je nutné akceptovať, že naša spoločnosť má celkovo prodrogovú klímu. MUDr. Novotný vo svojom príspevku uviedol, že v našej spoločnosti nie je prijatá rola abstinenta.

Zariadenia, ktoré organizujú a usmerňujú voľno–časové aktivity, napĺňajú kultúrne a duchovné potreby jednotlivcov a rodín, ku ktorým patrí aj sieť kultúrnych inštitúcií, majú preto nezastupiteľné miesto aj v prevencii týchto závislostí. Pre verejnosť osobitne však so zacielením na rôzne vekové skupiny detí a mládeže pripravujú množstvo podujatí, projektov a programov zameraných na prevenciu drogových závislostí vrátane alkoholu.
–rovnako sa môžu pripojiť k programom HARM REDUCTION ktorú sú už rozvinuté v zahraničí, zamerané na tzv. kultiváciu pitia.

Zdroje:
časopis sociálna prevencia č. 3/2006 Príspevky J. Petrová Alkohol a legálne drogy -
časopis sociálna prevencia č. 3/2006 Príspevky : I. Hupková Alkohol a legálne drogy v prevencii kultúrno-osvetovej práci -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk