Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fázy závislostí

Téma: Fázy závislostí

Základné pojmy:

Droga
1. látka, ktorá ak je vpravená do živého organizmu, môže zmeniť jednu alebo viac jeho funkcií.
2. látka prírodná alebo syntetická, ktorá spĺňa 2 základné požiadavky:

a, psychotropný účinok t.j. nejakým spôsobom ovplyvňuje naše prežívanie okolitej reality, mení naše „vnútorné“ naladenie – pôsobí na psychiku.
b, môže vyvolať závislosť.

Drogová závislosť – psychický a fyzický stav, ktorý vyplýva zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, je charakterizovaný zmenou správania a inou reakciou, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať stále, alebo pravidelne drogu pre jej psychické účinky a niekedy tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnosti vyplývajúcim z jej neprítomnosti.

a, nezvládnuteľná, neodolateľná túžba po opakovanom braní drogy
b, tendencia zvyšovať látku
c, existencia psychickej a fyzickej závislosti od určitej drogy, ktorá vyjadruje prítomnosť tzv. abstinenčného syndrómu psychického alebo fyzického typu. /1/ s. 115-116

Znak
– vo všeobecnosti znak je prvok z dohodnutej množiny ďalej nedeliteľných symbolov reprezentácie poznania.
– objekt, ktorý má dohovorený zmyslový obsah pre určitý organizovaný prijímací systém. /2/ s. 365

Droga je: prirodzená, alebo umelá látka, ktorá akýmkoľvek spôsobom vpravená do organizmu / ústami, injekčne, inhaláciou / má na organizmus utlmujúce, alebo dráždivé účinky.

Stupňujúca sa potreba užívať drogu spôsobuje, že jedinec sa ju snaží získať za každú cenu, akýmkoľvek spôsobom. Postupne sa zvyšujú potrebné dávky drogy a napokon dochádza k psychickej a somatickej závislosti.
– psychická závislosť / neovládateľná potreba, ktorá núti jedinca užívať drogu periodicky /
– somatická závislosť / istá adaptácia na drogu, je súčasťou metabolizmu, jej neprítomnosť spôsobuje abstinenčné ťažkosti /
– znaky abstinencie môžu byť nenápadné: zívanie, potenie, nenápadné zmeny teploty, nechutenstvo, nepokoj, nespavosť, kŕče, epileptické záchvaty, pocit strachu a skleslosti. /3/ s. 208

Závislosť charakterizuje Liba ako súbor príznakov / symptómov /, ktoré vznikajú následkom pôsobenia príslušného podnetu, ale najmä pri jeho abstinencii.

– je duševný stav, niekedy aj telesný, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou.
– Okruhlica definuje závislosť nasledovne, charakterizovaná prejavmi v správaní a inými odpoveďami, ktoré vždy obsahujú kompulziu – nutkanie vedúce k vyhľadávaniu drogy.
– Závislosť zjednodušene možno definovať ako stav, keď príjem drogy pôsobí slasť, a vynechanie jej dávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné príznaky. /4/ s. 2-5
Fázy závislostí

1, Euforické / Experimentujúce štádium / super skupina, stúpenie u kamarátov / – jednoduchý prístup k droge
a, ponuka drog je lacnejšia, prvé dávky extáza, kokaín, heroín – drahé drogy najskôr sa s nimi zoznám
b, uvoľnenie emócie / strach, úľava /
c, stúpajúce sebavedomie
d, rozšírenie vedomia

2, Kritické návykové / varovné / – kritické obdobie
- slabnutie účinku / zvyšovanie tolerancie /
- problémy v škole a zamestnaní / zhoršenie prospechu všimnú si to aj učitelia /
- zníženie záujmov strata motivácie / len droga /
- finančné a časové problémy / závislí venuje väčšinu času zháňaním drogy /
- poruchy sebahodnotenia

3, štádium závislosti / rozhodovacia /
- strata kontroly po užití drogy / správajú sa inak a nie je to príjemné /
- slabé výkony v škole a zamestnaní / slabý výkon je zjavný /
- kriminalita, prekročenie noriem
- zmena osobnosti abstinenčné príznaky
- zdravotné problémy

4, štádium osobného úpadku / konečné /
- maximálne zvýšená tolerancia
- pokles materiálnej úrovne
- ťažké poškodenie organizmu
- duševný úpadok
- sociálna izolácia /5/

Prvé štádium:
Najčastejšie drogy: alkohol, tabak, marihuana a inhalačné prostriedky
Typické užívanie: Večierky, tlak rovesníkov, víkendy
Dieťa dostáva drogy od iných, nekupuje si ich. Jeho organizmus je málo odolný, ľahko sa dostáva do eufórie. Má ľahký prístup k droge doma a od priateľov.
Správanie: Nezistiteľné zmeny. Zatiaľ pomerne málo klame.
Pocity: cíti sa dobre, malé následky

Druhé štádium:
Najčastejšia droga: ako v prvom štádiu plus hašiš, hašišový olej a tabletky, najmä amfetamíny / povzbudzujúce lieky/ barbituráty / upokojujúce lieky /
Typické užívanie: Plánované užívanie, ku ktorému patrí kupovanie drog a neskôr užívanie o samote. Možné zvýšenie znášanlivosti drogy. Užívanie sa už neobmedzuje na víkendy, ale dieťa berie drogy aj cez týždeň. Užívanie sa stáva neyhnutnosťou.
Správanie: začiatok dvojakého týždňa, zmena kamarátov, neprítomnosť duchom a náladovosť. Začiatok agresívneho hnevu.
Zrieknutie sa koníčkov a mimoškolských záujmov. Horší prospech v škole, prvé výpadky pamäti / okná /. Častejšie používanie slendových výrazov, začínajú sa klamstvá, požičiavanie si a krádeže.
Pocity: Pýcha nad šikovnosťou pri užívaní, euforizačné účinky, mierny nepokoj, keď odznejú omamné účinky drogy.
Tretie štádium:
Najčastejšie drogy: ako v prvom a druhom štádiu plus kokaín, PCP, LSD, huby a ópium
Typické užívanie: Zvýšenie výdavkov na ďalšie drogy, toxikomani majú vysokú znášanlivosť. Denné užívanie, častejšie užívanie o samote.
Správanie: Zhoršenie správania, dieťa opúšťa kamarátov netoxikomanov. Lož sa stáva patologickým prejavom. Krádeže a priekupníctvo sú následkom rastu výdavkov. Neúspechy v škole, ulievanie sa a obchod pre neprospech. Prvé incidenty s políciou, strata zamestnania. Slovné a fyzické potýčky s rodinou sú na dennom poriadku.
– začiatky chronického kašľa, celkové zhoršenie zdravia.
Pocity: Život ovláda pocit omámenia, bez tohto pocit nastupuje vyčerpanosť. Trápenie z pocitu viny a hanby. Závislí si postupne prestane vážiť sám seba. Prvé myšlienky na samovraždu, drogové omámenie ako pocit normálneho stavu.

Štvrté štádium:
Najčastejšie drogy: všetky drogy z predošlých skupín a heroín
Typické užívanie: Stále užívanie. Vysoká znášanlivosť, čo má za následok veľmi vysoké výdavky. Nijaká kontrola užívania. Toxikoman nie je schopný rozoznať, kedy je v normálnom stave a kedy je nafetovaný. Často sa predávkuje.
Správanie: celkové zhoršenie zdravia, chronický kašeľ. Časté problémy s políciou, neschopnosť udržať si stále zamestnanie alebo pokračovať v nejakej činnosti. Výbuchy hnevu, agresivita voči rodine. Výpadky pamäti, euforické spomienky.
Pocity: užívanie drogy v depresívnom stave, užívanie pre pocit normálneho stavu. Neustály pocit viny, hanby a úzkosti, výčitky svedomia. Výrazné zníženie až strata sebaúcty, časté samovražedné nálady.

Kriminalita: je hlavný zdroj prostriedkov pre závislých na tvrdej droge. /6/ s.1-2

Štádiá závislosti odborná literatúra uvádza tieto :
1, počiatočné štádium ( mladý človek experimentuje s drogou )
2, štádium zaujatia drogou ( varovné ) Pravidelné užívanie a občasné nadužívanie drog
3, štádium rozvoja závislosti ( rozhodné ) postupný rozvoj fyzickej a psychickej závislosti. Prejavuje sa zmenou tolerancie, výskytom abstinenčných príznakov pri vysadení, zmenou životného štýlu
4, Konečné štádium. Devastácia osobnosti, likvidácia predchádzajúcich vzťahov a väzieb /7/ s. 182

Zdroje:
BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 čerpané s. 181 -
JANÍKOVÁ, Kristína : Súhrn prednášok predmet Drogové závislosti a ich prevencia -
KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1998 375 s. ISBN 80-0802818-1 -
KAČÁNI, Vladislav et. al. : 1999. Základy učiteľskej psychológie. Prvé vydanie, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1999 214 s. ISBN 80-08-02830-0 -
HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie, 7. zväzok, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9 -

Linky:
- www.drogy.sk
HUPKOVÁ, Ingrid Prevencia závislostí a kultúrno– osvetová činnosť - www.nocka.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk