Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základy vývinovej psychologie

Základy vývinovej psychológie

1. Všeobecné otázky a teória vývinovej psychológie:

Predmet a význam vývinovej psychológie; všeobecné znaky psychického vývinu – vývinová zmena, typy a príklady vývinových zmien, diferenciácia, integrácia, kontinuita, diskontinuita; realizácia – mechanizmy psychického vývinu – zrenie a učenie; senzitívna fáza vývinu.
Hlavné kategórie determinantov psychického vývinu; endogénne a exogénne teórie vývinu; rozhodujúce sociálne faktory a činitele vývinu. Príklady psychických funkcií závislých od vnútorných podmienok a funkcií určovaných vonkajšími podmienkami.
Metodologické prístupy – nomotetický - ideografický, kvantitatívny – kvalitatívny, longitudinálny – prierezový. Metódy skúmania ľudskej psychiky – podľa zamerania.
Periodizácia psychického vývinu.

2. Oblasti – dimenzie psychického vývinu:

Kognitívny vývin – ktoré psychické funkcie sú súčasťou kognitívneho vývinu; významné medzníky kognitívneho vývinu v ontogenéze. Teórie kognitívneho vývinu a ich zásadné odkazy pre teóriu výchovy a vzdelávania: Piagetova teória – východiskové predpoklady poznávacej činnosti (činnosť, vlastná aktivita, prostredie), štádiá, funkčné varianty a invarianty. Vygotského teória – sociálny pôvod psychických funkcií - význam sociálnych interakcií, vzťah jazyka a myslenia, funkcia a pôvod „egocentrickej reči“, zóna aktuálneho vývinu – zóna najbližšieho vývinu.
Vývin jazyka a reči – vlastnosti a funkcie jazyka, charakteristické etapy vývinu jazyka a reči, podmienky a mechanizmy osvojovania si jazyka. Senzitívna fáza rečového vývinu.

Socio-morálny vývin – čo je predmetom socio-morálneho vývinu. Charakteristický priebeh – základné vývinové etapy morálneho usudzovania (Piaget, Kohlberg) - typy a orientácia morálneho správania – súvislosti. Mechanizmy osvojovania si morálnych noriem.
Telesný a motorický vývin – dôležité medzníky a význam motorického vývinu v ranom detstve a predškolskom veku; telesné zmeny v období dospievania.
Vývin identity – sebapoňatia. Eriksonove štádiá – hlavné vývinové konflikty a úlohy jednotlivých štádií.

3. Charakteristika jednotlivých štádií psychického vývinu:

Prenatálny a postnatálny vývinn: Trvanie a fázy prenatálneho vývinu; základné prejavy správania v období novorodeneckom – nepodmienené reflexy, životne dôležité reflexy a funkcie; naučené – podmienené reflexy a reakcie.
Komplexnejšie – pudové a inštinktívne formy vrodeného správania.

Obdobie kojenecké
Významné medzníky v motorickom vývine a ich význam; charakteristika poznávacej činnosti (Piaget); komunikácia – charakteristika príslušných etáp vývinu reči; sociálne väzby – charakteristika vzťahu s matkou; kľúčová vývinová úloha (podľa Eriksona).

Obdobie batoľaťa
Dôležité medzníky motorického vývinu a ich význam (chôdza - lokomócia, vylučovanie); charakteristika kognitívneho vývinu (permanencia objektov = symbolické – predoperačné myslenie, centrácia - egocentrizmus v myslení). Pokroky a typické prejavy vývinu reči. Znaky osobnej identity. (Ego-obdobie vzdoru, sebapresadzovania - vlastnej vôle, „Ja“). Mechanizmy morálneho správania a učenia (autorita, odmena, trest, vzory, identifikácia, napodobňovanie).
Predškolský vek
Základné vývinové úlohy, charakteristiky myslenia, komunikácia – charakteristické pokroky a nedostatky rečového prejavu. Znaky identity (rodina, vlastníctvo, rodová rola), socializácia – sociálne zručnosti. Úroveň morálneho vývinu (sociálna spätná väzba, iracionálne svedomie – pocit viny).

Školská zrelosť – pripravenosť
Pojem školská zrelosť – školská pripravenosť – rozdiel. Oblasti – dimenzie školskej pripravenosti – požiadavy – kritériá.

Mladší školský vek
Úroveň kognitívneho vývinu - charakteristické zmeny a pokroky v kognitívnom vývine a myslení (logické operácie, príklady konkrétnych operácií, decentrácia myslenia). Sekundárna socializácia – adaptácia na školu – sociálna rola školáka, charakter vzťahu žiak – učiteľ – rovesníci. Znaky osobnej identity. Predpoklady motivácie k učeniu dieťaťa mladšieho školského veku. Charakteristické posuny v sociálnych vzťahoch ku koncu predškolského veku (Stredný školský vek).

Dospievanie – puberta a adolescencia.
Charateristické telesné zmeny v období puberty a dospievania; subjektívne prežívanie telesných zmien; sociálne vzťahy v období puberty (rodina – rodičia, dospelí, rovesnícke skupiny, autority, opačné pohlavie); identita – kríza identity; (vývinové konflikty v období puberty a adolescenicie podľa Eriksona).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk