referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Základy vývinovej psychologie
Dátum pridania: 16.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maninka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 754
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Základy vývinovej psychológie

1. Všeobecné otázky a teória vývinovej psychológie:

Predmet a význam vývinovej psychológie; všeobecné znaky psychického vývinu – vývinová zmena, typy a príklady vývinových zmien, diferenciácia, integrácia, kontinuita, diskontinuita; realizácia – mechanizmy psychického vývinu – zrenie a učenie; senzitívna fáza vývinu.
Hlavné kategórie determinantov psychického vývinu; endogénne a exogénne teórie vývinu; rozhodujúce sociálne faktory a činitele vývinu. Príklady psychických funkcií závislých od vnútorných podmienok a funkcií určovaných vonkajšími podmienkami.
Metodologické prístupy – nomotetický - ideografický, kvantitatívny – kvalitatívny, longitudinálny – prierezový. Metódy skúmania ľudskej psychiky – podľa zamerania.
Periodizácia psychického vývinu.

2. Oblasti – dimenzie psychického vývinu:

Kognitívny vývin – ktoré psychické funkcie sú súčasťou kognitívneho vývinu; významné medzníky kognitívneho vývinu v ontogenéze. Teórie kognitívneho vývinu a ich zásadné odkazy pre teóriu výchovy a vzdelávania: Piagetova teória – východiskové predpoklady poznávacej činnosti (činnosť, vlastná aktivita, prostredie), štádiá, funkčné varianty a invarianty. Vygotského teória – sociálny pôvod psychických funkcií - význam sociálnych interakcií, vzťah jazyka a myslenia, funkcia a pôvod „egocentrickej reči“, zóna aktuálneho vývinu – zóna najbližšieho vývinu.
Vývin jazyka a reči – vlastnosti a funkcie jazyka, charakteristické etapy vývinu jazyka a reči, podmienky a mechanizmy osvojovania si jazyka. Senzitívna fáza rečového vývinu.

Socio-morálny vývin – čo je predmetom socio-morálneho vývinu. Charakteristický priebeh – základné vývinové etapy morálneho usudzovania (Piaget, Kohlberg) - typy a orientácia morálneho správania – súvislosti. Mechanizmy osvojovania si morálnych noriem.
Telesný a motorický vývin – dôležité medzníky a význam motorického vývinu v ranom detstve a predškolskom veku; telesné zmeny v období dospievania.
Vývin identity – sebapoňatia. Eriksonove štádiá – hlavné vývinové konflikty a úlohy jednotlivých štádií.

3. Charakteristika jednotlivých štádií psychického vývinu:

Prenatálny a postnatálny vývinn: Trvanie a fázy prenatálneho vývinu; základné prejavy správania v období novorodeneckom – nepodmienené reflexy, životne dôležité reflexy a funkcie; naučené – podmienené reflexy a reakcie.
Komplexnejšie – pudové a inštinktívne formy vrodeného správania.

Obdobie kojenecké
Významné medzníky v motorickom vývine a ich význam; charakteristika poznávacej činnosti (Piaget); komunikácia – charakteristika príslušných etáp vývinu reči; sociálne väzby – charakteristika vzťahu s matkou; kľúčová vývinová úloha (podľa Eriksona).

Obdobie batoľaťa
Dôležité medzníky motorického vývinu a ich význam (chôdza - lokomócia, vylučovanie); charakteristika kognitívneho vývinu (permanencia objektov = symbolické – predoperačné myslenie, centrácia - egocentrizmus v myslení). Pokroky a typické prejavy vývinu reči. Znaky osobnej identity. (Ego-obdobie vzdoru, sebapresadzovania - vlastnej vôle, „Ja“). Mechanizmy morálneho správania a učenia (autorita, odmena, trest, vzory, identifikácia, napodobňovanie).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.