Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Všeobecne o droge

Téma: Všeobecne o droge

Charakteristické sú zmeny správania, iné reakcie, ktoré zahrňujú nutkanie brať drogu stále, a pravidelne kvôli je účinkom na psychiku.

Typológia drog /Janík, Dušek, 1990/
– morfínový typ /ópium, morfín, heroín/ ópium je – zaschnutá šťava z nezrelých makovíc
– kokaínový typ /výskyt Južná Amerika/
– kanabisový typ /hašiš, marihuana/
– amfetamínový typ /pervitín, fermetrazín/
– halucinogény typ /LSD/
– katový typ
– barbiturátovo - alkoholický typ

Morfínový typ:
Účinky po jeho užití sú: mení sa vedomie, stráca sa pocit duševnej a telesnej bolesti.

Kokaínový typ:
Reakcie na jeho požitie sú: zrýchlený pulz, svalové zášklby, trasenie rúk. Po požití vyššej dávky môže zlyhať krvný obeh, nastane strata vedomia, zastaví sa dýchanie. K príznakom patria telesné výpary, páchnuci dych, bledé pery, zelené zuby, vpadnuté oči, nesúvislá reč, nedôverčivosť, neúprimnosť, zákernosť v správaní.

Amfetamínový typ:
Jeho užívanie podporuje kriminalitu, agresívne činy, vraždy.
Znaky po užití: užívateľ má pocit sviežosti, zvyšuje sa jeho rozhodnosť, vôľa, fyzická výkonnosť, rýchlosť pohybu.
Pri predávkovaní je znakom napätie, nepokoj, úzkosť, podráždenosť, chorobná vzťahovačnosť, žiarlivosť, pomätenosť, agresivita.
– pôsobia povzbudivo /stimulačne/ prejavy: dobrá nálada, eufória
– pôsobia tlmivo /psychoinhalačne/ prejavy: potláčajú tieseň, úzkosť, depresívne nálady, halucinácie, ilúzie, fantázie 

Halucinogénny typ:
Skupina je známa tým, že charakteristickým znakom po požití sú halucinácie, fantázie, ilúzie. Je zvýšená vnímavosť na rôzne podnety z okolia, klesá schopnosť koncentrácie. Nastávajú zmeny vo vnímaní farieb a tvarov. /Zvuk sa hmatá, farba sa počuje/

Katový typ:
Dlhšie užívanie vedie k poškodeniu zdravia /zápaly sliznice, ústnej dutiny, žalúdka, črevná sliznica/

Barbiturátovo - alkoholický typ:
Štádiá opitosti:
- prvé: od 1 – 1,5 promile
- druhé: od 1,5 – 3 promile
Charakteristické znaky: /strácanie zábran, neovláda reč, neusporiadané pohyby, pospevuje si/
- tretie: otrava alkoholom
Charakteristické znaky: /únava, ospalosť, vracanie/

Tabakizmus:
Prejavy otravy nikotínom: bolesti hlavy, pocit na vracanie, závraty, narušenie činnosti srdca /1/ s. 180-181

Alkoholová závislosť:
Príznaky závislostí od alkoholu: silná túžba piť alkohol, neschopnosť kontrolovať pitie, pitie alkoholu má prednosť pred iným aktivitami a záujmami, abstinenčné príznaky po prerušení prívodu alkoholu.
Následky neliečenej alkoholickej závislosti:
- psychické znaky: alkoholické psychózy a demencia.
- sociálne znaky: strata zamestnania a rodiny, priateľov. /2/ s. 1
Správanie ľudí, zneužívajúcich alkohol a iné psychoaktívne látky, ktoré vykazujú niektoré spoločné znaky:
1. krádež alkoholu, iných látok, krádež peňazí a cenných predmetov
2. zmena priateľov
3. blízky priatelia sú závislí na alkohole a iných látkach
4. strata záujmov o štúdium a prácu
5. tendencia vyhýbať sa členom rodiny, nepúšťať sa s nimi do závažnejšieho rozhovoru
6. strata záujmov o skôr vysoko cenné hodnoty
7. zhoršenie celkového vzhľadu
8. problémy zo zákonom /3/ s. 2

Pôsobenia alkoholu /ľahké anxiolytikum, znižuje napätie, bolestivosť, odstraňuje ľuďom zábrany/.

4 kategórie ľudí vo vzťahu k alkoholu
: abstinenti, občasní konzumenti, pravidelne užívajúci alkohol, alkoholici. /4/ s. 20
Príznaky užívania drog /zmena správania, letargický, neprirodzene aktívny, hneď sa rozzúri, rozčúli ho každá maličkosť, ak si jeho správanie nevieme vysvetliť, lebo za normálnych okolností sa tak nespráva, popieranie, zatajovanie, podvody, klamstvá/.

Príznaky užívania drog: Kamarát /ka/
- má horší prospech v škole, a to vo všetkých predmetoch
– vyhýba sa starým kamarátom
– často mení okruh kamarátov
– uzatvára sa do seba a čoraz častejšie sa izoluje od ostatných
– nemá záujem o predošlé záujmy
– opúšťa sa až do seba zničenia
– stále viac a viac zanedbáva svoj zovňajšok
– potrebuje stále viac peňazí
– je prichytený /á/ pri krádeži

Všeobecné signály závislostí:
– potrebuje určitú dávku návykovej látky, aby sa cítil dobre a dokázal zvládnuť záťaž
– tvrdí, že potrebuje drogy menej, ako je pravda
– nedokáže z vlastnej vôle vysadiť návykovú látku
– telesne a duševne trpí, ak sa nedostane k droge
– nájde si čoraz viac možností, ako sa nepozorovane dostať k droge
– dbá o to, aby mal v zásobe vždy určité množstvo drogy /5/ s.1

Závislosť charakterizuje Liba ako súbor príznakov /symptómov/, ktoré vznikajú následkom pôsobenia príslušného podnetu, ale najmä pri jeho abstinencii.
– je duševný stav, niekedy aj telesný, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou.
– Okruhlica definuje závislosť nasledovne, charakterizovaná prejavmi v správaní a inými odpoveďami, ktoré vždy obsahujú kompulziu – nutkanie vedúce k vyhľadávaniu drogy.
– Závislosť zjednodušene možno definovať ako stav, keď príjem drogy pôsobí slasť, a vynechanie jej dávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné príznaky.

Drogová závislosť je duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovanými zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu sústavne, alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky.

Znaky závislostí:
1. silná túžba alebo pocit nutkania užívať látku /craving – baženie/
2. problém v sebaovládaní /týka sa správania/
3. znak somatický /telesný/ - odvykací stav
4. rast tolerancie
5. zanedbávanie iných záľub a záujmov
6. pokračovanie užívania napriek jasnému dôkazu o škodlivosti následkov
Základné typy drogových závislostí podľa typu psychoaktívnej látky podľa WHO 10 duševných porúch a porúch správania:

Typy závislostí:
1, závislosť od alkoholu
2, závislosť od opioidov /heroín, morfium/
3, závislosť od kanabinoidov /hašiš, marihuana/
4, závislosť od sedatív, hypnotík /barbiturátov/
5, závislosť od kokaínu
6, závislosť od iných psychostimulancií /amfetamín, pervitín/
7, závislosť od halucinogénov /LSD, meskalínu, lysohlávka/
8, závislosť od nikotínu
9, závislosť od prchavých látok /toluénu/
10, závislosť od iných návykových látok /atypické a kombinované závislosti/

Druhy patologických závislostí /najzávažnejšie z hľadiska negatívnych dôsledkov na človeka a spoločnosť/ zaraďujeme:
1. drogová závislosť
2. hráčska závislosť /automaty, počítačové hry/
3. kultová závislosť /sekty/

Nešpor v tejto súvislosti uvádza, že v Medzinárodnej klasifikácii chorôb sa radí medzi návykové a impulzívne poruchy, citovaný autor medzi návykové správanie zahŕňa:
– patologické hráčstvo /časté opakované epizódy hráčstva dominujú v živote na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných, pracovných hodnôt/
– zneužívanie látok /Abúzus/, ktoré nevyvolávajú závislosť /antidepresíva, analgetiká, steroidy/
– návykové správanie vo vzťahu počítaču, internetu /počítačové hry, internet ako prostriedok hazardnej hry, internet a pornografia, diskusné skupiny tzv. chaty/
– závislosť od sexu
– závislosť od práce /tzv. workholizmus/
– patologické nakupovanie /nutkavá porucha - oniománia, nutkavé utrácanie nakupovanie/
– poruchy príjmu potravy /mentálna bulímia, anorexia, zhoršené sebaovládanie vo vzťahu k jedlu /6/ s.2-5

Zdroje:
1. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 -
4 PETROVÁ, Jarmila : Alkohol a legálne drogy In : Sociálna prevencia, roč. 1, 3/2006, č.3, s. 20 -

Linky:
HUPKOVÁ, Ingrid Prevencia závislostí a kultúrno– osvetová činnosť s. 5 - www.nocka.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk