Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Etické princípy práce klinického psychológa

Etické princípy práce klinického psychológa

Zásady etického kódexu vychádzajú z amerických štandardov. Aby psychológ poskytoval kvalifikovanú činnosť musia byť zohľadnené tieto kritériá:

• kompetencia – znalosť vedeckých, odborných informácií
• integrita – vyhýbanie sa škodlivým podvojným vzťahom
• profesná a vedecká zodpovednosť
• rešpektovanie práv a dôstojnosti všetkých ľudí, právo na súkromie, ochranu informácií, nezávislosť, sebaurčenie
• konať v prospech klientov
• sociálna zodpovednosť a záujem o príčiny ľudského utrpenia
• podporovať legislatívnu a štátnu politiku
• psychológ musí chrániť súkromie dieťaťa a do tej miery odpovedať na zvedavé otázky

Pre pedopsychologickú prax je dôležité si osvojiť:

a) dbať na odborný a vedecký prístup k detskému klientovi a jeho rodine
b) musí sa neustále vzdelávať a sledovať zahraničnú literatúru
c) má poskytovať čo najkvalitnejšie služby, ktoré z hľadiska poznania a profesie sa vo svete používajú napr.: moderné psychodiagnostické prostriedky, nové terapie
d) dodržiavať mlčanlivosť a diskrétnsoť prípadu
e) konať vždy v prospech respondenta, ktorý z akéhokoľvek dôvodu prišiel
f) dbať na práva detí a mládeže, na práva detského hospitalizovaného pacient

Zdroje:
Harineková Milada, Štampelová Judita : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk