Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chronické ochorenia

Téma: Problematika chronických ochorení

Psychologické zretele chronického ochorenia detí


Podľa štatistických údajov bolo dispenzarizovaných v pediatrickej starostlivosti 15 - 16% detí s chronickým ochorením. Ide o ochorenie liečiteľné, ale nie vyliečiteľné. Častejšie sú prípady keď ide o celoživotnú záťaž.

Dieťa s chronickou zdravotnou dysfunkciou sa v školskej triede dostáva do výnimočnej pozície, čo často vedie k pocitu menejcennosti a neistoty. Ďalším problémom sú telesné zmeny
/obezita, astencia, poruchy rastu/

Psychická reakcia na ochorenie závisí na:
• dispozíciách vývinovej úrovne a individuálnej skúsenosti
• reakciách prostredia v ktorom dieťa žije

- chronické zdravotné znevýhodnenia: obezita, astencia, poruchy rastu, struma, chronické chyby srdca, chronické ochorenie priedušiek, astma.
- poruchy emotivity- nezrelá emocionálna labilita
- psychasténické znaky – takmer vo všetkých dievčenských skupinách, paranoidné u chlapcov
- asociálne tendencie – skupiny chlapcov
- depresívne, hypochondrické – pre skupiny dievčat okrem astenických
- schizoidné – u dievčat s poruchou rastu

Patopsychologické ohrozenie citového vývinu spočíva najmä v tom, že dieťa si ťažko formuje vedomie istoty.
Častá patogénna citová závislosť rodiča na dieťa, najmä matky nadmerne úzkostlivý, protektívny postoj k dieťaťu znemožňuje jeho vývin, maturáciu a sebarealizáciu.

Zdroje:
HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk