referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
Dátum pridania: 16.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 
Téma: Špecifické poruchy učenia a školských zručností F 80 - F81

Poruchami učenia označujeme heterogénnu skupinu ťažkostí, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní a užívaní reči, čítania, písania, počítania. Zelinková sem zaraďuje tzv. neverbálne poruchy učenia, ktoré spočívajú v obtiažnej priestorovej orientácii. Niektoré typy. špecifických porúch učenia vznikajú na podklade ĽMD /ľahká mozgová dysfunkcia/.

Špecifická vývinová dysfázia:

Ide o deficit vo vývine rečí, prejavujúci sa tak, že dieťa napriek vekovej norme nerozumie tomu čo iní hovoria, ja keď je relatívne dobre počuje. Dysfázia sa prejavuje v tom, že dieťa nereaguje primerane na slovnú výzvu, otázku, alebo príkaz.

1. ľahšia senzorická dysfázia - sa označuje pojmom auditívnoverbálna diskriminácia. Deti chápu, rozumia čo sa hovorí len vtedy, ak sa v reči hovoriaceho nevyskytujú slová, ktoré sú foneticky príbuzné.
2. impresívna dysfázia – neschopnosť chápať význam slov, prejavom je to, že dieťa často nedokáže podľa intonácie rozlíšiť, kedy sa m u niečo oznamuje, kedy mukladú otázku, či rozkazujú.
3. expresívna vývinová dysfázia – špecifická porucha reči, ktorá sa prejavuje obmedzenou slovnou zásobou.

Vývinová dyslexia:

Týmto pojmom označujeme špecifickú poruchu čítania /legasténia/, sťaženú schopnosť naučiť sa čítať. Vývinová dyslexia je špecificky defekt čítania podmienený nedostatkom niektorých primárnych schopností, ktoré vytvárajú komplexnú schopnosť pre učenie za danej výukovej metódy. (Langmeier, Matejíček).

Z definícii dyslexie možno vybrať podstatné črty:
- ide o špecifickú schopnosť dieťaťa za normálnych podmienok zvládnuť nároky spojené s čítaním
- táto neschopnosť je ťažko vysvetliteľná, dieťa má primeraný intelektový potenciál, nemá zmyslové chyby
- túto poruchu podmieňujú poruchy v základných kognitívnych schopnostiach

Dyslexia je najčastejšou poruchou učenia a postihuje 2 - 3% žiakov. Je bohatá na symptómy, ktoré sa prejavujú nasledovne:
- dyslektické dieťa pri čítaní nepoznáva všetky písmená, niektoré slová nedokáže vysloviť
- narušené sluchové vnímanie
- zrakové vnímanie – je nepresné, preto zlyháva pri zachycovaní tvaru a rozdielov
- artikulačná neobratnosť a špecifická asimilácia hlások
- nedostatky v určovaní polohy a miesta, pravej a ľavej strany
- prídavné problémy – sú spôsobené opakovaným školským neúspechom

Vývinová dysgrafia:

Je špecifická porucha písania ako grafomotorického prejavu. Dysgrafik sa ťažko učí písať, napriek tomu, že netrpí žiadnou závažnou zmyslovou pohybovou poruchou.
Dysgrafik ťažko zvláda techniku písania, číselné tvary. Príčinou býva porucha senzomotorickej koordinácie a manuálnej obratnosti, niekedy spojená s poruchami zrakovej percepcie.

Vývinová dysortografia:

Je špecifická porucha osvojovania a uplatňovania pravopisných pravidiel i gramatických. Pri dysortografii rozlišujeme chyby:
- fonetické – keď sa slovo píše inak a inak sa číta
- vizuálne – znejú správne, ale napísané sú zle
- chyby v nahradzovaní písmen
- chyby vkladania a vynechávania
- sekvenčné chyby – zámena poradia písmen
- iracionálne chyby
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.